เกิดมาคู่กัน

 เกิดมาคู่กัน อี๊ด ศุภกร สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เกิดมาคู่กัน - อี๊ด ศุภกร

E | B |A | B |

 E  มีดวงวจันทร์ดวงBหนึ่ง..   ที่ส่องแสAงให้กับดวงดาวดวงน้อB E  ดวงจันทร์ก็คือฉัBน..   ที่ส่องแสAงให้กับดวงดาว..ดวงนั้Bนก็คือเธอ

ฉันเป็Aน..ดวงจันทร์  ส่วนเธอเป็G#mนดวงดC#mาวเราAจะเคียงคู่กันตลอดBไป..   B

ฉัEน..มัG#mน..รักC#m Bเธอ..ฉัEนจะรักเพียงเธG#mอเสมC#m Bอ..ฉัEนจะไม่ทิ้งเธG#mอแน่นBm Bอน..เธอEเหมือนเป็นคนรัG#mกในชาติก่อC#mจะทิ้งBเธอได้ยังไงA..เพราะเรBาเกิดมาคู่กัE | (B)น..

A | G#m |A | G#m C#m |
F#m B | E |

* | ** | ** |

จะทิ้งBเธอได้ยังไงA..เพราะเรBาเกิดมาคู่กัE | E | E | Eน..เกิดมาคู่กัน - อี๊ด ศุภกร