อ้ายเก่งกะด้อ

  ไผ่ พงศธร   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อ้ายเก่งกะด้อ ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิงปอง พงษ์อนันต์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

ที่น้องเห็G#mนอ้ายเป็นบ่F#ซวงเป็นป่วง ๆE กะแค่น้อยใจBบ่ต้อC#mงเป็นห่วง แค่นี้F#อ้ายไหวอ้ายเก่Bงกะด้อ

G#m F# | E B |
D#m F# G#m F# | E F# |

ฮู้G#mอยู่ว่าหลูโตF#น ย้านอ้ายทEนรับมือบ่ไหBตอG#mนน้องตัด สินF#ใจ.. ว่าสิไปEจากอ้ายคนนี้F#

ฮัG#mกกะฮัก แต่ฮู้F#อยู่ดอกว่าอ้ายต้องถอEยให้น้องไปดีBให้เขC#mาดูแล..คือสิดีF#กว่านี้ อ้ายBเข้าใจ

กะยังบ่ลืC#mม.. กะยังคิดฮอด..คือD#mเก่า..กะมีแหEน่ลังเทื่อแอบเหงา แต่กะพออยู่ไหF#ว..

อ้ายบ่ได้เป็นหยัG#mง อ้ายเก่งกะด้F#ยังหายใจต่Eอ บ่ตายดอกส่ำนี้Bน้ำตาไหG#mล ก็เพราะว่าอ้ายยินF#ดีบ่ได้มีEอาการฟูมฟาF#

ที่น้องเห็G#mนอ้ายเป็นบ่F#ซวงเป็นป่วง ๆE กะแค่น้อยใจBบ่ต้อC#mงเป็นห่วง แค่นี้F#อ้ายไหวอ้ายเก่Bงกะด้อ

F# |

อ้าG#mยยินดีทุกอย่าF#ง พร้อมสิหย่Eางหลีกไปให้พ้Bสิบ่รั้G#mงให้เธอต้องทุกF#ข์ทนเมื่อได้เจEอคนใหม่ที่ใช่F#พอ

ฮัG#mกกะฮัก แต่ฮู้F#อยู่ดอกว่าอ้ายต้องถอEยให้น้องไปต่BเขาดีC#mกว่าหลาย อ้ายยังดีF#บ่พอ อ้ายBเข้าใจ

* | ** | *** |

G#m F# | E B |
D#m F# G#m F# | E F# |

** | *** |

** | *** |

บ่ต้อC#mงเป็นห่วง แค่นี้F#อ้ายไหวอ้ายเก่Bงกะด้อ..ฟังเพลง - อ้ายเก่งกะด้อ ไผ่ พงศธร - YouTube

เนื้อเพลง อ้ายเก่งกะด้อ ไผ่ พงศธรที่น้องเห็นอ้ายเป็นบ่ซวง เป็นป่วงๆกะแค่น้อยใจ บ่ต้องเป็นห่วง แค่นี้อ้ายไหว อ้ายเก่งกะด้อ ฮู้อยู่ว่าหลูโตน ย้านอ้ายทนรับมือบ่ไหว ตอนน้องตัด สินใจ ว่าสิไปจากอ้ายคนนี้ ฮักกะฮัก แต่ฮู้อยู่ดอก ว่าอ้ายต้องถอยให้น้องไปดี ให้เขาดูแลคือสิดีกว่านี้ อ้ายเข้าใจ กะยังบ่ลืม กะยังคิดฮอดคือเก่า กะมีแหน่ลังเทื่อแอบเหงา แต่กะพออยู่ไหว อ้ายบ่ได้เป็นหยัง อ้ายเก่งกะด้อ ยังหายใจต่อ บ่ตายดอกส่ำนี้ น้ำตาไหล ก็เพราะว่าอ้ายยินดี บ่ได้มีอาการฟูมฟาย ที่น้องเห็นอ้ายเป็นบ่ซวง เป็นป่วงๆกะแค่น้อยใจ บ่ต้องเป็นห่วง แค่นี้อ้ายไหว อ้ายเก่งกะด้อ อ้ายยินดีทุกอย่าง พร้อมสิหย่างหลีกไปให้พ้น สิบ่รั้งให้เธอต้องทุกข์ทน เมื่อได้เจอคนใหม่ที่ใช่พอ ฮักกะฮัก แต่ฮู้อยู่ดอก ว่าอ้ายต้องถอยให้น้องไปต่อ เขาดีกว่าหลาย อ้ายยังดีบ่พอ อ้ายเข้าใจ บ่ต้องเป็นห่วง แค่นี้อ้ายไหว อ้ายเก่งกะด้อ