อ้ายเก่งกะด้อ

ไผ่ พงศธร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อ้ายเก่งกะด้อ - ไผ่ พงศธร

ที่น้องเห็G#mนอ้ายเป็นบ่F#ซวงเป็นป่วง ๆE กะแค่น้อยใจBบ่ต้อC#mงเป็นห่วง แค่นี้F#อ้ายไหวอ้ายเก่Bงกะด้อ

G#m F# | E B |
D#m F# G#m F# | E F# |

ฮู้G#mอยู่ว่าหลูโตF#น ย้านอ้ายทEนรับมือบ่ไหBตอG#mนน้องตัด สินF#ใจ.. ว่าสิไปEจากอ้ายคนนี้F#

ฮัG#mกกะฮัก แต่ฮู้F#อยู่ดอกว่าอ้ายต้องถอEยให้น้องไปดีBให้เขC#mาดูแล..คือสิดีF#กว่านี้ อ้ายBเข้าใจ

กะยังบ่ลืC#mม.. กะยังคิดฮอด..คือD#mเก่า..กะมีแหEน่ลังเทื่อแอบเหงา แต่กะพออยู่ไหF#ว..

อ้ายบ่ได้เป็นหยัG#mง อ้ายเก่งกะด้F#ยังหายใจต่Eอ บ่ตายดอกส่ำนี้Bน้ำตาไหG#mล ก็เพราะว่าอ้ายยินF#ดีบ่ได้มีEอาการฟูมฟาF#

ที่น้องเห็G#mนอ้ายเป็นบ่F#ซวงเป็นป่วง ๆE กะแค่น้อยใจBบ่ต้อC#mงเป็นห่วง แค่นี้F#อ้ายไหวอ้ายเก่Bงกะด้อ

F# |

อ้าG#mยยินดีทุกอย่าF#ง พร้อมสิหย่Eางหลีกไปให้พ้Bสิบ่รั้G#mงให้เธอต้องทุกF#ข์ทนเมื่อได้เจEอคนใหม่ที่ใช่F#พอ

ฮัG#mกกะฮัก แต่ฮู้F#อยู่ดอกว่าอ้ายต้องถอEยให้น้องไปต่BเขาดีC#mกว่าหลาย อ้ายยังดีF#บ่พอ อ้ายBเข้าใจ

* | ** | *** |

G#m F# | E B |
D#m F# G#m F# | E F# |

** | *** |

** | *** |

บ่ต้อC#mงเป็นห่วง แค่นี้F#อ้ายไหวอ้ายเก่Bงกะด้อ..อ้ายเก่งกะด้อ - ไผ่ พงศธร