เขาไม่รักเรา

 เอ็ม อรรถพล สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เขาไม่รักเรา เอ็ม อรรถพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: กุศล เหล็กศิริเรียบเรียง: พีรวัส กุศลศิลป์สังกัดค่าย: GMM GARAMMY

A | C#m |F#m | C#m |
D | Dm |A | E | E |

ยิ่งฝืAนก็ยิ่งเจ็บ เขF#mาก็ยิ่งเบื่อยอBmมให้มันเหลือ..เท่าที่เหลืEอก็แล้วกันไม่รัAกก็ไม่บอก บอกมF#mาก็จบกันปล่อยให้ฉัDmน..ฟันอยู่ข้างเดียE

กลับมารัF#mกตัวเอง กลับมาเป็C#mนเหมือนเก่าอยู่ตาBmมประสาเรEา..ที่เคยเป็AสนุF#mกไปวัน ๆ อยากเป็นอะไรC#mก็เป็นขาดเขBmา ไม่เห็นจะเป็นไE

เมื่อเขาไม่รักเรDmaj7า ก็อย่าไปรักเขC#mเขาก็แค่หลอกเรBmา..ให้หลงดีใจEเมื่อเขาไม่รักจริDmaj7ง ก็จงปล่อยเขาไC#mอย่าฝืนให้มันเหCmนื่อยใBmอย่าทำร้าEยตัวเองอีกเลย..

A | E |

ไม่เห็นAจะต้องเจ็บ เมื่อเขF#mายังไม่เจ็บพอBmเถอะแค่นี้ จะมนฝืนEทำไมยังไงAก็ต้องยอม ไม่พร้F#mอมก็ต้องไปต้องจำไว้Dm ต้องจำไว้ อย่าลืE

* | ** |

Dmaj7 | C#m |Bm | E |
Dmaj7 | C#m |Bm | E |

** |

Dmaj7 | Dm | A | A |คอร์ดเพลง เขาไม่รักเรา เอ็ม อรรถพล

เนื้อเพลง เขาไม่รักเรา เอ็ม อรรถพลยิ่งฝืนก็ยิ่งเจ็บ เขาก็ยิ่งเบื่อ ยอมให้มันเหลือเท่าที่เหลือก็แล้วกัน ไม่รักก็ไม่บอก บอกมาก็จบกัน ปล่อยให้ฉันฟันอยู่ข้างเดียว กลับมารักตัวเอง กลับมาเป็นเหมือนเก่า อยู่ตามประสาเราที่เคยเป็น สนุกไปวันๆอยากเป็นอะไรก็เป็น ขาดเขา ไม่เห็นจะเป็นไร เมื่อเขาไม่รักเรา ก็อย่าไปรักเขา เขาก็แค่หลอกเราให้หลงดีใจ เมื่อเขาไม่รักจริง ก็จงปล่อยเขาไป อย่าฝืนให้มันเหนื่อยใจ อย่าทำร้ายตัวเองอีกเลย ไม่เห็นจะต้องเจ็บ เมื่อเขายังไม่เจ็บ พอเถอะแค่นี้ จะมนฝืนทำไม ยังไงก็ต้องยอม ไม่พร้อมก็ต้องไป ต้องจำไว้ ต้องจำไว้ อย่าลืม