แค่คนเลี้ยงเหล้า

 เพชร สหรัตน์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่คนเลี้ยงเหล้า เพชร สหรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชร สหรัตน์เรียบเรียง: หมาหลงสังกัดค่าย: BUG SOM MUSICติดต่องานแสดง: ‭0922803133‬

E C#m | A B | B |

E C#m | A E |C#m G#m | A B | B |

ฮัC#mกสิเป็นสิตาย เจ้ากะไปกับเขาตั๋G#mวว่าจบคนเก่าชวนเฮามาเลี้ยงเหล้าเชื่C#mอแต่บ่โง่แค่อยากซื้อใจเจ้าสุดท้าG#mยกะถือเจาตั๋วกินเหล้าซื่อ ๆ

ฮืAอ..คือเป็นBแนวนี้..  ฮืG#mอ..คือมีC#mน้ำตากูF#mคือเจ็บแท้ว่ะ หัวใจมันแตกซ่ะเจ้G#mาบ่ลืมเขา เจ้ายังฮักเขา.. G#7

เขาบ่ได้ฮัEก เขาบ่ลืมผัBแค่เขาตั๋C#mวเฮามาเลี้ยงเหG#mล้าเหมิดลีAเป็นกลม กะจ่มหG#mาผัวเก่าเหมิดช้าAงเป็นลัง กะฟางตาG#mยนำเขาลีโอAเป็นถาด กะไปอาดลาG#mดคือเก่าเหมิดสิทธิ์Aได้ใจเจ้า เขาแค่ตั๋วเฮBมาเลี้ยงเหล้ายามเขาผิดกัน

E C#m | A E |C#m G#m | A B | B |

ถืกตั๋C#mวมาเลี้ยงเหล้า พอเมG#mาเขากะห่างลีโC#mอ สิงห์ ช้าง กะซื้อสุอย่G#mางให้กินตั่วบ่มีA สิทธิ์หึง สิทธิ์หวง บ่มีสิทธิ์ไG#mด้เป็นผัวแค่เขาF#mตั๋ว แค่เขาตั๋ว เขาตั๋วเB | Bฮา..มาเลี้ยงเหล้ายามเขาผิดกัน..

E C#m | A E |C#m G#m | A B | B |

** |

E C#m | A E |F#m | A |B | B |

** |

E C#m | A E |C#m G#m | A B | B C#m |ฟังเพลง - แค่คนเลี้ยงเหล้า เพชร สหรัตน์ - YouTube

เนื้อเพลง แค่คนเลี้ยงเหล้า เพชร สหรัตน์ฮักสิเป็นสิตาย เจ้ากะไปกับเขา ตั๋วว่าจบคนเก่าชวนเฮามาเลี้ยงเหล้า เชื่อแต่บ่โง่แค่อยากซื้อใจเจ้า สุดท้ายกะถือเจาตั๋วกินเหล้าซื่อๆฮือคือเป็นแนวนี้ ฮือคือมีน้ำตา กูคือเจ็บแท้ว่ะ หัวใจมันแตกซ่ะ เจ้าบ่ลืมเขา เจ้ายังฮักเขา เขาบ่ได้ฮัก เขาบ่ลืมผัว แค่เขาตั๋วเฮามาเลี้ยงเหล้า เหมิดลีเป็นกลม กะจ่มหาผัวเก่า เหมิดช้างเป็นลัง กะฟางตายนำเขา ลีโอเป็นถาด กะไปอาดลาดคือเก่า เหมิดสิทธิ์ได้ใจเจ้า เขาแค่ตั๋วเฮา มาเลี้ยงเหล้ายามเขาผิดกัน ถืกตั๋วมาเลี้ยงเหล้า พอเมาเขากะห่าง ลีโอ สิงห์ ช้าง กะซื้อสุอย่างให้กินตั่ว บ่มี สิทธิ์หึง สิทธิ์หวง บ่มีสิทธิ์ได้เป็นผัว แค่เขาตั๋ว แค่เขาตั๋ว เขาตั๋วเฮา มาเลี้ยงเหล้ายามเขาผิดกัน