คนไม่สําคัญ

  พลพล   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนไม่สําคัญ พลพล พลกองเส็ง
เนื้อร้อง: คราม อมฤตทำนอง: สราวุธ เลิศปัญญานุชเรียบเรียง: เทียนชัย เกียรติปรุงเวชสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C | F |Dm | G |

แม้ไม่ใช่คนโปรCด.. อย่างคEmนอื่นเขAmแม้จะดูว่างเปDmล่า.. ในสายตาเธGไม่เคDmยทำให้คำG..ว่าฉัEmนรักเธAmDmดน้อยลงได้เลยสักวัG

ขอเพียงเธอไม่ลืCม.. ว่าใคEmรอยู่ตรAmงนี้ขอเพียงมีสักคำDm.. ว่าคิGดถึงEm Amกันแค่นั้Dmนก็เกินพGอ.. ให้คEmนอย่างฉัAm Dm  ฝันดียิ่งกว่GาคืนไหC | C Gน..

ไม่ว่าCคนที่เท่าไหร่ของเธFเธDmอก็คือที่สุดเสมอไปGถ้าเผื่อE7เธอพอมีเหลือแม้เพียAmงเสี้ยวใจDmะแบ่งปันให้ฉันบ้างหรือGเปล่า

และคนC ๆ หนึ่งซึ่งไม่สำคัFก็ยัDmงเฝ้ารอสักวันของเรGแค่อยาE7กได้ยินว่ารักสักคำเAmบา ๆให้ฉัDmนได้หรือเปล่GาคนดีC

C | F |Dm | G |C | F |Dm | G |

* | ** | *** |

รักFฉันบ้างหรือเปล่Gา.. คนดีC..คอร์ดเพลง คนไม่สําคัญ พลพล พลกองเส็ง

เนื้อเพลง คนไม่สําคัญ พลพล พลกองเส็งแม้ไม่ใช่คนโปรด อย่างคนอื่นเขา แม้จะดูว่างเปล่า ในสายตาเธอ ไม่เคยทำให้คำว่าฉันรักเธอ ลดน้อยลงได้เลยสักวัน ขอเพียงเธอไม่ลืม ว่าใครอยู่ตรงนี้ ขอเพียงมีสักคำ ว่าคิดถึงกัน แค่นั้นก็เกินพอ ให้คนอย่างฉัน ฝันดียิ่งกว่าคืนไหน ไม่ว่าคนที่เท่าไหร่ของเธอ เธอก็คือที่สุดเสมอไป ถ้าเผื่อเธอพอมีเหลือแม้เพียงเสี้ยวใจ จะแบ่งปันให้ฉันบ้างหรือเปล่า และคนๆหนึ่งซึ่งไม่สำคัญ ก็ยังเฝ้ารอสักวันของเรา แค่อยากได้ยินว่ารักสักคำเบาๆให้ฉันได้หรือเปล่าคนดี รักฉันบ้างหรือเปล่า คนดี