คืนถิ่นอีสาน

 จ่าหลอย เฮนรี่  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คืนถิ่นอีสาน จ่าหลอย เฮนรี่

Cm Gm | Cm Gm |
Cm Gm | Cm Gm |
Cm Gm | Cm Gm |

เสีCmยงพิณ เสียงแคน เรียCmกร้องบอกทำนอCmง.. เป็นเพลงเศร้D#/Gเป็นเพลD#งอีสานบ้านเฮFmมันเศร้D#า มันเว้า มันวอG7

เหมืCmอนให้เตือนใจจำCmเจ้าอย่าถลำCmกับแสงสีนีออD#ขาเจ้Cmา ปีกเจ้า ยังอ่อD#อย่ามัวออนซอA#น..กับแสงสีลีลG7

ท้อCmงนา ท้องไร่ เงียบCmเหงาตั้Cmงแต่เจ้าจากไปD#/Gทุ่งทอD#งที่เคยหว่านไFmมันร่ำD# มันร้องเรียกหG7

เสีCmยงฝนตกพรำ ๆCmกลัวเจ้าถลำCmกับแสงสีลีลD#ขอวอCmนให้ลมพัดพFmฝากเพลงบ้านนA#า..เรียกเจ้ากลับคืCm

Cm Gm | Cm Gm |
Cm Gm | Cm Gm |
Cm Gm | Cm Gm |

กลับเถิดบ้านนCmา อย่าใร้ร้างห่างคอCmทุ่งนาเหงาหงCmอย เหือดแห้งอุรD#/Gกลับเถิดบ้านนFmา กลับอีสานบ้านเฮFmกลับเถิดบ้านนA#า กลับอีสานบ้านเฮCm

เสีCmยงคนเสียงควายเรียกCmหาโอ้บ้านนCmา.. ยังคอยเจ้D#/GกลับเถิD#ด อีสานบ้านเฮFmยังเฝ้D#า ยังรอ ยังรG7

เสีCmยงเพลงที่ฝากไCmขอให้ดลใCmจ ให้เจ้าคึดฮอดบ้านนD#ขอสิ่Cmงศักดิ์สิทธิ์นำพFmให้เจ้ากลับมA#า คืนถิ่นอีสาCm

ขอสิ่Cmงศักดิ์สิทธิ์นำพFmให้เจ้ากลับมA#า คืนถิ่นอีสาCm

Cm Gm | ( Fade Out )คอร์ดเพลง คืนถิ่นอีสาน จ่าหลอย เฮนรี่

เนื้อเพลง คืนถิ่นอีสาน จ่าหลอย เฮนรี่เสียงพิณ เสียงแคน เรียกร้อง บอกทำนอง เป็นเพลงเศร้า เป็นเพลงอีสานบ้านเฮา มันเศร้า มันเว้า มันวอน เหมือนให้เตือนใจจำ เจ้าอย่าถลำกับแสงสีนีออน ขาเจ้า ปีกเจ้า ยังอ่อน อย่ามัวออนซอนกับแสงสีลีลา ท้องนา ท้องไร่ เงียบเหงา ตั้งแต่เจ้าจากไป ทุ่งทองที่เคยหว่านไถ มันร่ำ มันร้องเรียกหา เสียงฝนตกพรำๆกลัวเจ้าถลำกับแสงสีลีลา ขอวอนให้ลมพัดพา ฝากเพลงบ้านนาเรียกเจ้ากลับคืน กลับเถิดบ้านนา อย่าใร้ร้างห่างคอย ทุ่งนาเหงาหงอย เหือดแห้งอุรา กลับเถิดบ้านนา กลับอีสานบ้านเฮา กลับเถิดบ้านนา กลับอีสานบ้านเฮา เสียงคนเสียงควายเรียกหา โอ้บ้านนา ยังคอยเจ้า กลับเถิด อีสานบ้านเฮา ยังเฝ้า ยังรอ ยังรอ เสียงเพลงที่ฝากไป ขอให้ดลใจ ให้เจ้าคึดฮอดบ้านนา ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพา ให้เจ้ากลับมา คืนถิ่นอีสาน ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพา ให้เจ้ากลับมา คืนถิ่นอีสาน ( Fade Out )