ละลาย

 กะลา  Num Kala  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ละลาย หนุ่ม กะลา Num Kala

F | F |Am | Am |Gm | Gm |C | C |

อยากให้โลกหยุดหมุFอยากให้วันเวลาไม่หมุนA#ไปจับมือเธอเอาFไว้อยากจะอยู่อย่างนี้ให้นาCน ๆ

ขอบคุณอีกครั้Amงที่ทำให้เข้าDmใจตั้งแต่วัGmนที่เธอนั้นเดินเข้ามFทำให้ฉันรู้A#ว่า.. โลกCใบนี้ช่างสดใสFเพียงใด

ก็แค่เพียงเธอA# | Cยิ้ม..ทำให้ใจหวันไAm | Dmหว..ยิ่งเธอสบสายตGmากับฉันทีไCร ละลายได้ทุFกนาที   F7เธอนั้นช่างอ่อนหA# | Cวาน..ฉันไม่เคยได้เจAmอจากใครเลยสักD7ทีขอบคุGmณกับวันดี ๆC ที่ฉันนั้นมีFเธอ

C |

เธอนั้นช่างอ่อนหวFานเธอคือความสดใสเมื่อยาA#มตื่นในเวลาค่ำคืFแววตาเธอที่มองเหมือนแสCงดาว

ขอบคุณอีกครั้Amงที่ทำให้เข้าDmใจตั้งแต่วัGmนที่เธอนั้นเดินมาสบตFทำให้ฉันรู้A#ว่า.. โลกCใบนี้ช่างสดใสFเพียงใด

** | ** |

ขอบคุGmณกับวันดี ๆC ที่ฉันนั้นมีFเธอคอร์ดเพลง ละลาย หนุ่ม กะลา Num Kala

เนื้อเพลง ละลาย หนุ่ม กะลา Num Kala (ณพสิน แสงสุวรรณ)อยากให้โลกหยุดหมุน อยากให้วันเวลาไม่หมุนไป จับมือเธอเอาไว้ อยากจะอยู่อย่างนี้ให้นานๆขอบคุณอีกครั้งที่ทำให้เข้าใจ ตั้งแต่วันที่เธอนั้นเดินเข้ามา ทำให้ฉันรู้ว่า โลกใบนี้ช่างสดใสเพียงใด ก็แค่เพียงเธอยิ้ม ทำให้ใจหวันไหว ยิ่งเธอสบสายตากับฉันทีไร ละลายได้ทุกนาที เธอนั้นช่างอ่อนหวาน ฉันไม่เคยได้เจอจากใครเลยสักที ขอบคุณกับวันดีๆที่ฉันนั้นมีเธอ เธอนั้นช่างอ่อนหวาน เธอคือความสดใสเมื่อยามตื่น ในเวลาค่ำคืน แววตาเธอที่มองเหมือนแสงดาว ขอบคุณอีกครั้งที่ทำให้เข้าใจ ตั้งแต่วันที่เธอนั้นเดินมาสบตา ทำให้ฉันรู้ว่า โลกใบนี้ช่างสดใสเพียงใด ขอบคุณกับวันดีๆที่ฉันนั้นมีเธอ