หมาใต้ตะหล่าง

 เบียร์ พร้อมพงษ์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หมาใต้ตะหล่าง เบียร์ พร้อมพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: ปิยะวุฒิ ณ บางช้างสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

E | A |E | A E |

บ่แม่Eน บ่ฮู้ ว่าเจ้าบ่ฮักอ้ายAแล้วบ่แม่Eน บ่เห็น ว่าเขาสำคัญปานใC#mด๋คนAที่มันชะตEาสิขาด ก็คAงบ่แม่นไEบ่พ้นอ้าF#mย.. คนA Bนี้..

แค่ส่วนเกิG#mน  ฮู้โตต้องอยู่จังใC#mด๋ถึงยัBงฮักเบิดหัวใAจ กะฮู้ว่าเฮ็Bดอิหยังได้Eแหน่บ่ต้องกังวAลว่าคนจังอ้าย..สิเข้าไปทวG#mงสิทธิ์เคยแC#mคร์สิสู้ต่F#mอหรือบ่กะแพ้ ขออยู่สื่อ ๆA บ่ว่าอิหยัBง..

บ่โทษเจ้าเลAย ที่เจ้าใจดำพาเขา มาหย่G#mอง มาย่ำ หัวใจสำเร็จโทษF#mอ้ายสา สิอBยู่ สิตาย กะส่Eางคั่นฮักกันหลาAย กะฮักกันสาอ้ายมันแค่หมG#mานอนใต้ตะล่างมืนตF#mาม่อง ๆ ซอมเจ้าห่าง ๆ โอBย..ส่ำนี้กะเอEา..

E | A E |

บ่แม่Eน บ่ฮู้ ว่าอ้ายมันเบิดความAหมายสู้คEนใหม่ในหัวใจเจ้าบ่ได้อิหC#mลีที่ยังอAยู่ก็แค่ล้างใEจ แค่ได้เห็Aนเจ้าฮักกันEดีเห็นแล้F#mวว่า.. สิ่Aงที่เฮาเคยมีB มันเอาคืนEบ่ได้

E | A |B | E |

* | ** |

G#m | C#m |B | B |

ได้หลอยเบิ่ง.. ส่ำนี้กะเอา..

E | A | | ( x2 )คอร์ดเพลง หมาใต้ตะหล่าง เบียร์ พร้อมพงษ์

เนื้อเพลง หมาใต้ตะหล่าง เบียร์ พร้อมพงษ์บ่แม่น บ่ฮู้ ว่าเจ้าบ่ฮักอ้ายแล้ว บ่แม่น บ่เห็น ว่าเขาสำคัญปานใด๋ คนที่มันชะตาสิขาด ก็คงบ่แม่นไผ บ่พ้นอ้าย คนนี้ แค่ส่วนเกิน ฮู้โตต้องอยู่จังใด๋ ถึงยังฮักเบิดหัวใจ กะฮู้ว่าเฮ็ดอิหยังได้แหน่ บ่ต้องกังวลว่าคนจังอ้าย สิเข้าไปทวงสิทธิ์เคยแคร์ สิสู้ต่อหรือบ่กะแพ้ ขออยู่สื่อๆบ่ว่าอิหยัง บ่โทษเจ้าเลย ที่เจ้าใจดำ พาเขา มาหย่อง มาย่ำ หัวใจ สำเร็จโทษอ้ายสา สิอยู่ สิตาย กะส่าง คั่นฮักกันหลาย กะฮักกันสา อ้ายมันแค่หมานอนใต้ตะล่าง มืนตาม่องๆซอมเจ้าห่างๆโอย ส่ำนี้กะเอา บ่แม่น บ่ฮู้ ว่าอ้ายมันเบิดความหมาย สู้คนใหม่ในหัวใจเจ้าบ่ได้อิหลี ที่ยังอยู่ก็แค่ล้างใจ แค่ได้เห็นเจ้าฮักกันดี เห็นแล้วว่า สิ่งที่เฮาเคยมี มันเอาคืนบ่ได้ ได้หลอยเบิ่ง ส่ำนี้กะเอา ( x2 )