เก็บเธอไว้ (Memorize)

 Laika  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เก็บเธอไว้ Laika
เนื้อร้อง/ทำนอง: Supapol Kaeowichianโปรดิวเซอร์: Laikaติดต่องานแสดง: 0819755055

A | E |F#m | D |

ใจA..เปราะบางเหลือEเกินยังจF#mมอยู่กับภาพวันเก่Dที่มีA..เพียงแค่สองEเราในวัF#mนที่มีกันและกัD

คืนและวัF#mนยังคงหมุนEไปเพียงแต่ใจDยังอยู่ที่เดิE

ยังเก็บเธอไว้ในใจA..เสมอEมาแม้เวลF#mาจะผ่านไปนานเท่าไหDร่ยังจดจำทุกเรื่องราAว..เอาไว้E..ไม่เคF#mยเลือนหาย ยังเก็บDเธอไว้ในใจEตลอด(A)มา

A | E |F#m | D |

ใจA..อ่อนแอเหลือEเกินยังจF#mมอยู่กับวันที่ผ่าDนมาวัAนที่ไม่มีทางย้อEนคืนมาแค่อยF#mากจะย้อนเวลD

* | ** |

G | D |A | E |
G | D |A | E |

** |

ไม่เคBmยเลือนหC#mายยังเก็Dบเธอไว้ในใEจตลอดมAา..คอร์ดเพลง เก็บเธอไว้ Laika

เนื้อเพลง เก็บเธอไว้ Laikaใจเปราะบางเหลือเกิน ยังจมอยู่กับภาพวันเก่า ที่มีเพียงแค่สองเรา ในวันที่มีกันและกัน คืนและวันยังคงหมุนไป เพียงแต่ใจยังอยู่ที่เดิม ยังเก็บเธอไว้ในใจเสมอมา แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ ยังจดจำทุกเรื่องราวเอาไว้ ไม่เคยเลือนหาย ยังเก็บเธอไว้ในใจตลอดมา ใจอ่อนแอเหลือเกิน ยังจมอยู่กับวันที่ผ่านมา วันที่ไม่มีทางย้อนคืนมา แค่อยากจะย้อนเวลา ไม่เคยเลือนหาย ยังเก็บเธอไว้ในใจตลอดมา