น้ำตาขุนแผน

  รักแท้ ไทยนิยม   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง น้ำตาขุนแผน รักแท้ ไทยนิยม
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุเทพ ชินวงค์เรียบเรียง: เปเล่ คนบึงกาฬ

Gm | F |D# | F | F |
Gm | F |D# | F |Gm | Gm |

คึGmดว่าน้องนั้นเป็Fนลูกไก่ในกำGmมือสิบีD#บ สิคลาย สิเฮ็Fดจั่งใด๋กะไGmด้คึดแต่ว่Dmาโตมีของดี เป่าเสFกให้น้องหลงใหGmย้อนฮัD#กเหมิดใจ จึงต้องใช้วิธีแบบนี้Dm

แต่กลับโดGmนมือดี..มาคว้Fาคนฮักอ้ายGmไปหรือว่าน้อD#งเต็มใจ..สิไปFกับเขาอีหGmลีบ่เคยเสีDmยน้ำตาให้ไผ ต้องเป็นเสืFอสิ้นลายวันนี้Gmบ่มีD#วิธีเหนี่ยวรั้งหัวใจน้อFงนาง..

ต่อให้เทD#วดาหน้าFไหน..กะบ่อาDmจห้ามใจของGmเจ้าต่อให้สรD#รหาพันคำเว้Fา..มาอ้อนกะA#ส่างคนเหมิดใจD#ห้ามไว้บ่อFยู่ คงต้องปล่อDmยเจ้าไปตามGmทางขุนแขD#นแสนอุกอั่ง นั่งเหมิFดปัญญา.. F

น้ำตาขุนแผA#น..เสียให้แฟFน คนที่อ้ายGmฮักเสน่ห์คารมปาD#ก..สู้เงินเขFาบ่ได้ดอกหนA#เวทย์มD#นต์บทใดF คาถามัดใDmจที่อ้ายเรียนมGmคงเสื่D#อมแล้วล่ะแก้วตFแม้แต่D#ท่านเทวดFา บ่เข้าใจเฮา

A# F |

ยอGmมหลีกทางให้เขFา..เป็นเจ้าของGmใหม่ถอยหลัD#งมานั่งฮ้องไห้F อ้ายเหมิดคำA#เว้าเสกคาถDmาให้น้ำตาเซาไหล ซ่อยหยัFงบ่ได้คือGmเก่าคารมD#เป็นรอง เงินทองเป็นพระเจ้าขุนแผFนแสนเศร้า ย้อนสาวถิ่มไปF..

* | ** |

 Gm    เวทย์มนD#ต์ คาถFา บ่อาจDmห้ามใจของGmเจ้า     ย้านได้หอD#บใจเหFงา..     ของคD#นพ่ายฮัFก..ขึ้นหิ้งA# | A#บูชา..คอร์ดเพลง น้ำตาขุนแผน รักแท้ ไทยนิยม

เนื้อเพลง น้ำตาขุนแผน รักแท้ ไทยนิยมคึดว่าน้องนั้นเป็นลูกไก่ในกำมือ สิบีบ สิคลาย สิเฮ็ดจั่งใด๋กะได้ คึดแต่ว่าโตมีของดี เป่าเสกให้น้องหลงใหล ย้อนฮักเหมิดใจ จึงต้องใช้วิธีแบบนี้ แต่กลับโดนมือดีมาคว้าคนฮักอ้ายไป หรือว่าน้องเต็มใจสิไปกับเขาอีหลี บ่เคยเสียน้ำตาให้ไผ ต้องเป็นเสือสิ้นลายวันนี้ บ่มีวิธีเหนี่ยวรั้งหัวใจน้องนาง ต่อให้เทวดาหน้าไหนกะบ่อาจห้ามใจของเจ้า ต่อให้สรรหาพันคำเว้ามาอ้อนกะส่าง คนเหมิดใจห้ามไว้บ่อยู่ คงต้องปล่อยเจ้าไปตามทาง ขุนแขนแสนอุกอั่ง นั่งเหมิดปัญญา น้ำตาขุนแผนเสียให้แฟน คนที่อ้ายฮัก เสน่ห์คารมปากสู้เงินเขาบ่ได้ดอกหนา เวทย์มนต์บทใด คาถามัดใจที่อ้ายเรียนมา คงเสื่อมแล้วล่ะแก้วตา แม้แต่ท่านเทวดา บ่เข้าใจเฮา ยอมหลีกทางให้เขาเป็นเจ้าของใหม่ ถอยหลังมานั่งฮ้องไห้ อ้ายเหมิดคำเว้า เสกคาถาให้น้ำตาเซาไหล ซ่อยหยังบ่ได้คือเก่า คารมเป็นรอง เงินทองเป็นพระเจ้า ขุนแผนแสนเศร้า ย้อนสาวถิ่มไป เวทย์มนต์ คาถา บ่อาจห้ามใจของเจ้า ย้านได้หอบใจเหงา ของคนพ่ายฮักขึ้นหิ้งบูชา