สะหวอย

  อีเกิ้ง   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สะหวอย อีเกิ้ง Rsiam
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิชากร ยาคงเรียบเรียง: จิระวัฒน์ ปานพุ่มสังกัดค่าย: Rsiam

C | Em Am |F G | C | C |

ยืนCเฮ็ดหน้าเล้มเหล่ แล้วกดมือถืEmอไปหาผู้สาวอยากถามว่าเขFา..ที่ไปกับเจ้Gาคนนั้นเป็นใคC

คือใกCล้ชิดกันคักแหน่จั่งแม่นนั่งแหEmย่ให้เขาซูนกาAmเขาเป็นFผู้ใด๋ อ้ายสงสัGยเลยโทรไปถาม..G

ได้ยินCเสียงที่รับสายเป็นเสียงผู้ชาEmย อ้ายแฮงอุกใจสิเฮ็ดจั่งใด๋F จึงบอกไปGว่าโทรผิดเบCอร์โทรไปC ผู้อื่นรับสาย เจ้าสิให้อ้าEmยคึดว่าจั่งใAmด๋คนที่Fรับสาย..เขาเป็นไผG ฮึว่าเป็นผู้บ่Cาว

แต่ว่าเบEmอร์ที่อ้ายโทรนั่นเป็นเบอร์สำคัAmญ ที่บ่เคยลืมจึงลองโทEmรซ้ำไปจั่งซั้น เพื่อสิยืนยัAmนว่าเขาเป็นไผอ้ายแฮงเจ็บFใจ เธอไม่รับสาGยกดทิ้งไปอย่างนั้น..G

เจ็บปวดหัวใจC.. อ้ายอีหEmลี..เจ้าเฮ็ดจั่งซี้F คือจั่Gงมาขี้ใส่ใจCหัวใจสะหวอCย เขาคงจูบทัEmบฮอยแก้มขาAmโถโดFนแล้วเรา ยืนเศร้Gาเฮ็ดหน้าเล้มเหC | Cล่..

C | Em Am |F G | C | C |

* | ** | *** |

โถโดFนแล้วเรา ยืนเศร้Gาเฮ็ดหน้าเล้มเหC | Cล่..ฟังเพลง - สะหวอย อีเกิ้ง Rsiam - YouTube

เนื้อเพลง สะหวอย อีเกิ้ง Rsiamยืนเฮ็ดหน้าเล้มเหล่ แล้วกดมือถือไปหาผู้สาว อยากถามว่าเขาที่ไปกับเจ้าคนนั้นเป็นใคร คือใกล้ชิดกันคักแหน่ จั่งแม่นนั่งแหย่ให้เขาซูนกาย เขาเป็นผู้ใด๋ อ้ายสงสัยเลยโทรไปถาม ได้ยินเสียงที่รับสาย เป็นเสียงผู้ชาย อ้ายแฮงอุกใจ สิเฮ็ดจั่งใด๋ จึงบอกไปว่าโทรผิดเบอร์ โทรไป ผู้อื่นรับสาย เจ้าสิให้อ้ายคึดว่าจั่งใด๋ คนที่รับสายเขาเป็นไผ ฮึว่าเป็นผู้บ่าว แต่ว่าเบอร์ที่อ้ายโทรนั่น เป็นเบอร์สำคัญ ที่บ่เคยลืม จึงลองโทรซ้ำไปจั่งซั้น เพื่อสิยืนยันว่าเขาเป็นไผ อ้ายแฮงเจ็บใจ เธอไม่รับสายกดทิ้งไปอย่างนั้น เจ็บปวดหัวใจ อ้ายอีหลี เจ้าเฮ็ดจั่งซี้ คือจั่งมาขี้ใส่ใจ หัวใจสะหวอย เขาคงจูบทับฮอยแก้มขาว โถโดนแล้วเรา ยืนเศร้าเฮ็ดหน้าเล้มเหล่ โถโดนแล้วเรา ยืนเศร้าเฮ็ดหน้าเล้มเหล่