แสนห้าฆ่าพี่

 เมธ ภูเขียว  สตริง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แสนห้าฆ่าพี่ เมธ ภูเขียว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ท้าว เมธเรียบเรียง: อ.กล้าชัย ไทหนองคาย

F Dm | A# C |
F Dm | A# C |

ก็ยังฮัFก ก็ยังแค่ ก็ยังแDmล ยังใส่ใจแต่เธอชอA#บพูดเป็นนัย ๆ  ว่าเมื่อไCรจะมาสักทีโอFคนดีอย่าเพิ่งDmน้อยใจ หาA#เท่าไร ก็ยังCไม่มีนี่Fก็พูดมาเป็นDmปี ๆ ก็มันA#ยังไม่มี จะให้ทำCยังไง   C

แสนห้าฆ่าพี่F ฆ่าตาDmยอีหลีให้น้อA#งคนดีส่อยเห็นCใจแน่ถ้าน้อFงยังฮัก ยังสDmน ยังแคร์ส่อยเว้าA#กับแม่ลดลงCจักหน่อย

ในเศรFษฐกิจ ข้าวยาDmก หมากแพงจะใช้A#ใบแดง ต้องคิดหน้Cาคิดหลังก็อยาFกขอน้องมาช่วยแรDmงแบ่งปันผ่อนเป็นA#รายวัน.. ได้ไหมคนCดี

ก็จะโทษFใครเล่า ก็เงินDmมันไม่มีนี่มันยุคA# 4G ทำอะไรCก็ใช้เงินจะหยิFบ จะยืม ก็มีDmแต่เสริมมีแต่เพิ่มA#เติม ได้เป็นหนี้Cรายวัน

ก็จึงอยาFกขอน้องผ่อนเป็นDmรายวันเอาหัวใจA#เป็นประกัน..ได้ไหมคCนดี

* | ** |

F Dm | A# C |
F Dm | A# C |
F Dm | A# C |
F Dm | A# | C |

* | ** | * | ** |

แสนห้าฆ่าพี่F ฆ่าตาDmยอีหลีให้น้อA#งคนดีส่อยเห็นCใจแน่ถ้าน้อFงยังฮัก ยังสDmน ยังแคร์ส่อยเว้าA#กับแม่ลดลงCจักหน่อย

ในเศรFษฐกิจ ข้าวยาDmก หมากแพงจะใช้A#ใบแดง ต้องคิดหน้Cาคิดหลังก็อยาFกขอน้องมาช่วยแรDmงแบ่งปันผ่อนเป็นA#รายวัน.. C    ได้ไหมคนดี

F Dm | A# C | ( x2 )คอร์ดเพลง แสนห้าฆ่าพี่ เมธ ภูเขียว

เนื้อเพลง แสนห้าฆ่าพี่ เมธ ภูเขียวก็ยังฮัก ก็ยังแค่ ก็ยังแล ยังใส่ใจ แต่เธอชอบพูดเป็นนัยๆว่าเมื่อไรจะมาสักที โอคนดีอย่าเพิ่งน้อยใจ หาเท่าไร ก็ยังไม่มี นี่ก็พูดมาเป็นปีๆก็มันยังไม่มี จะให้ทำยังไง แสนห้าฆ่าพี่ ฆ่าตายอีหลี ให้น้องคนดีส่อยเห็นใจแน่ ถ้าน้องยังฮัก ยังสน ยังแคร์ ส่อยเว้ากับแม่ลดลงจักหน่อย ในเศรษฐกิจ ข้าวยาก หมากแพง จะใช้ใบแดง ต้องคิดหน้าคิดหลัง ก็อยากขอน้องมาช่วยแรงแบ่งปัน ผ่อนเป็นรายวัน ได้ไหมคนดี ก็จะโทษใครเล่า ก็เงินมันไม่มี นี่มันยุค 4G ทำอะไรก็ใช้เงิน จะหยิบ จะยืม ก็มีแต่เสริม มีแต่เพิ่มเติม ได้เป็นหนี้รายวัน ก็จึงอยากขอน้องผ่อนเป็นรายวัน เอาหัวใจเป็นประกันได้ไหมคนดี แสนห้าฆ่าพี่ ฆ่าตายอีหลี ให้น้องคนดีส่อยเห็นใจแน่ ถ้าน้องยังฮัก ยังสน ยังแคร์ ส่อยเว้ากับแม่ลดลงจักหน่อย ในเศรษฐกิจ ข้าวยาก หมากแพง จะใช้ใบแดง ต้องคิดหน้าคิดหลัง ก็อยากขอน้องมาช่วยแรงแบ่งปัน ผ่อนเป็นรายวัน ได้ไหมคนดี ( x2 )