สาวมอหินขาว

 ก้านตอง ทุ่งเงิน หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สาวมอหินขาว ก้านตอง ทุ่งเงิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธิบดินทร์ ทองสินเรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

A# | Cm |F Dm | Gm F | Gm |

สาวมอหินขาA#ว..ปวดร้าFวน้ำตานองหน้Dmอ้ายสิเGmทน้องกะบ่ว่Cmให้ถอนคำสัญญFา..ที่มอDmหินขGm | Gmาว...

Gm | Gm |F Dm | Gm |
Gm | F |Cm | Gm |
Gn A# | Dm |Dm F | Gm | Gm |

เฆGmมไหลลอยขึ้นฟ้Cา  น้ำตDmาไหลย้อยลงดิCmนั่งเหGmม่ออยู่บนโขดหิDmตะเว็นตกดิFนยามแลงคล้อยDmค่ำจั๊กจั่Dmนหรีดหริ่งเรไรFร้องเพลงกล่อมไพGmร ขอบฟ้าเป็นสีดำCmอ้ายคGmงลืมจ้อยถ้อยคำA#.. ที่เว้าจั่ม ๆC ว่าสิมาหากัDm

Gmจน้องลอยสะอื้Cน  ยืDmนเกือบสิยั้งบ่อCmยู่สายลGmมพัดผ่านหลืบภูCm  ฟัง ๆ ดูFคือเสียงคนเย้ยหDmยันชัยภูDmมิ ดินแดนเหน็บหนA#าวยอดภูหินขาGmวเยือกเย็นสะท้าA#ดอกกระเจีCmยวเบ่งบานมานFานก็คงถึงวัDmนเหี่ยวเฉาโรGm | Gmยรา..

สาวมอหินขาA#ว..หินขาว ขาว ขาว หินขาว ขาว ขาว ..สาวมอหินขาD#ว..ปวดร้าFวน้ำตานองหน้Dmเฮ็ดบาCmปน้องคัFกแท้เด้Gmถ้าอ้ายสิเGmท คือนัดให้น้องคองถ่A#หัวใDmจสาวมอหินขาGmว ปานถืกอ้ายบ่Gmาวถิ่มลงหน้าผCmความคึดฮอGmด กับ ฮอยน้ำตCmบ่มีปัญญDmาดึงอ้ายมF Gm | Gmาพ้อกัน..

มีGmแค่เพียงสายลCmม ถนนท่าหินโงDmม เงียบมิดซีหCmลี่สายลGmมดังมาหวี่ Cmๆ พัดหัวใจที่A#มันแตกแหลDmกรานมันเป็Gmน ตุ่ม ๆ ต่อม Cmๆ  ตุ่ม ๆGm ต่อม ๆCmตุ่Gmม ๆ ๆ ๆ ต่อCmม ๆ ๆ ๆอยู่ในอ้อA#มความทรมาCmหากอ้าGmยนั้นบ่สงสDmาร ถอนสาบาFนที่Dm Gmมอหินขาว

Gm | A# Cm |C | C | Gm |
Cm Gm | F Gm |

Gm A# | Dm |Dm F | Gm | Gm |

* | ** |

Gm A# | Dm |Dm F | Gm | Gm |คอร์ดเพลง สาวมอหินขาว ก้านตอง ทุ่งเงิน

เนื้อเพลง สาวมอหินขาว ก้านตอง ทุ่งเงินสาวมอหินขาวปวดร้าวน้ำตานองหน้า อ้ายสิเทน้องกะบ่ว่า ให้ถอนคำสัญญาที่มอหินขาว เฆมไหลลอยขึ้นฟ้า น้ำตาไหลย้อยลงดิน นั่งเหม่ออยู่บนโขดหิน ตะเว็นตกดินยามแลงคล้อยค่ำ จั๊กจั่นหรีดหริ่งเรไร ร้องเพลงกล่อมไพร ขอบฟ้าเป็นสีดำ อ้ายคงลืมจ้อยถ้อยคำ ที่เว้าจั่มๆว่าสิมาหากัน ใจน้องลอยสะอื้น ยืนเกือบสิยั้งบ่อยู่ สายลมพัดผ่านหลืบภู ฟังๆดูคือเสียงคนเย้ยหยัน ชัยภูมิ ดินแดนเหน็บหนาว ยอดภูหินขาวเยือกเย็นสะท้าน ดอกกระเจียวเบ่งบานมานาน ก็คงถึงวันเหี่ยวเฉาโรยรา สาวมอหินขาว หินขาว ขาว ขาว หินขาว ขาว ขาว สาวมอหินขาวปวดร้าวน้ำตานองหน้า เฮ็ดบาปน้องคักแท้เด้ ถ้าอ้ายสิเท คือนัดให้น้องคองถ่า หัวใจสาวมอหินขาว ปานถืกอ้ายบ่าวถิ่มลงหน้าผา ความคึดฮอด กับ ฮอยน้ำตา บ่มีปัญญาดึงอ้ายมาพ้อกัน มีแค่เพียงสายลม ถนนท่าหินโงม เงียบมิดซีหลี่ สายลมดังมาหวี่ๆพัดหัวใจที่มันแตกแหลกราน มันเป็น ตุ่มๆต่อมๆตุ่มๆต่อมๆตุ่มๆๆๆต่อมๆๆๆอยู่ในอ้อมความทรมาน หากอ้ายนั้นบ่สงสาร ถอนสาบานที่มอหินขาว