ที่ต้องห้าม

 กระต่าย พรรณนิภา จินตหรา พูนลาภ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ที่ต้องห้าม จินตหรา พูนลาภ X กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: เอ็ม นาโนนติดต่องานแสดง: 0812529344

G#m | F# |E | D#m |
G#m | F# |E F# | G#m |

ฮู้อยู่G#m.. ว่าไผF#เป็นไผฮู้Eอยู่.. มีค่F#าส่ำใด๋ตอนนี้เบิG#mดคัก.. แล้วละหนF#อความฮักที่มีเบิดใEจ.. กะบอกF#กัน ดี ๆ สD#า....

บ่แม่นว่Eา..บ่มีF#สมองพ่อแม่น้อD#mงเอาข้าวเลี้ยงจั่งใหG#mญ่แต่ยังเสี้ยEมสอนใจบ่ได้F# ให้ลืมอ้าB D#ย..บ่แม่นว่Eา..หน้าด้าF#น หน้าทนที่หม่นอยู่D#mกับคนเบิ่ดใG#mเข้าใกEล้ยังใกล้บ่ไF# | F#ด้..

ฮู้ว่าฝืG#mน.. บ่ดนF#น้องกะสิไปฮู้ว่าใEจ.. ของอ้าF#ยบ่ต้อนรับกันอีกบ่G#mดน.. อ้ายกะคงF#เปิดโตกับคนนั้นส่วEนทางผ่าน..สิฟ้าวหนีF#ไปนั่งลี้ให้.. F#ปลอบใจเจ้าขD# | D#อง..

E F# | G#m |E F# | G#m |
E F# | D#m G#m |E F# | G#m |

* |

พื้นที่ตรงนี้B..เป็นพื้นที่D#mที่ถูกต้องห้G#mามถึง เคยใช้F# เคยอยู่ มาก่อEนก็ตามD#mเหลือแต่ซาC#mกความฮักหักพัF#พื้นที่ตรงนี้B..บ่เห็นฮอยฮัD#mกของเฮาจักอย่G#mางอ้ายพาF#คนอื่นมาม้าE D#mยกทุกอย่C#mางให้เขาครอบครF#อง

** |

ขึ้นป้าEยชัดเจนว่าน้อF#งบ่มี สิทธิ์ยืน

B G#m | E F# |

ยกทุกอย่Eางให้เขาครอบF#ครองขึ้นป้าEยชัดเจนว่าน้อF#ง.. บ่มีสิทธิ์ยืน

G#m F# | E F# |G#m F# | E |คอร์ดเพลง ที่ต้องห้าม จินตหรา พูนลาภ X กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง ที่ต้องห้าม จินตหรา พูนลาภ X กระต่าย พรรณนิภาฮู้อยู่ ว่าไผเป็นไผ ฮู้อยู่ มีค่าส่ำใด๋ตอนนี้ เบิดคัก แล้วละหนอความฮักที่มี เบิดใจ กะบอกกัน ดีๆสา บ่แม่นว่าบ่มีสมอง พ่อแม่น้องเอาข้าวเลี้ยงจั่งใหญ่ แต่ยังเสี้ยมสอนใจบ่ได้ ให้ลืมอ้าย บ่แม่นว่าหน้าด้าน หน้าทน ที่หม่นอยู่กับคนเบิ่ดใจ เข้าใกล้ยังใกล้บ่ได้ ฮู้ว่าฝืน บ่ดนน้องกะสิไป ฮู้ว่าใจ ของอ้ายบ่ต้อนรับกัน อีกบ่ดน อ้ายกะคงเปิดโตกับคนนั้น ส่วนทางผ่านสิฟ้าวหนีไปนั่งลี้ให้ ปลอบใจเจ้าของ พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ถูกต้องห้าม ถึง เคยใช้ เคยอยู่ มาก่อนก็ตาม เหลือแต่ซากความฮักหักพัง พื้นที่ตรงนี้บ่เห็นฮอยฮักของเฮาจักอย่าง อ้ายพาคนอื่นมาม้าง ยกทุกอย่างให้เขาครอบครอง ขึ้นป้ายชัดเจนว่าน้องบ่มี สิทธิ์ยืน ยกทุกอย่างให้เขาครอบครอง ขึ้นป้ายชัดเจนว่าน้อง บ่มีสิทธิ์ยืน