เธอคือชีวิต

  เบียร์ วรวุธ   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เธอคือชีวิต เบียร์ วรวุธ อาร์ สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยุทธนา เดชโหมดเรียบเรียง: มาร์ค ใบเตยสังกัดค่าย: อาร์ สยาม

Dm C | Am Dm |A# C | A |

บนถนDmนชีวิตที่เดินทาCง ช่างคุ้มค่Amาที่ได้มาเจอเธDmกว่าความรัDmกจะหากันเจCอ ต้องใช้เวAmลาได้สัมผัสDmส่วนลึกหัวใCจ เธอนี้ใช่Amสิ่งที่ฉันหDmช่วยดูแGmลชีวิตเรื่อยมAmา เฝ้าคอยห่วงDmใย

ในยามทุDmกข์ ก็ทุกข์ด้วยกัCในยามสุAmข เห็นรอยยิ้มหวDmานขอบคุณฟ้Dmาที่ประทาCนส่งเธอมาAmให้ไม่มีคำDmที่จะบรรยายC แทนหัวใจที่Amมันตื้นตัDmความรักเธGmอที่มอบให้ฉัAmน มีค่ามากDmมาย

เธอคือชีวิA#ต คือลมหายใจCเป็นเส้นเลือดใหAmญ่อยู่ในตัวฉัDmไม่มีวัGmนจะแยกจากกัCน ไม่มีทาF Amอยากให้เธอรู้A# ให้เธอได้ฟัCทำเพื่อเธAmอนี้ได้ทุกอย่Dmางแม้เอาชีวิA#ตแลกด้วยก็ตาCม ฉันก็ยอDm

ฝากชีวิDmตให้เธอเก็บไว้C  ไม่ไปไหAmน จะหยุดตรงนี้DmขอบคุณใDmนสิ่งที่ดี ๆC ที่เธอมีAmให้ชีวิตฉัDmนขอมอบให้เธCอ เราจะฝาAmกชีวิตกันไDmว้ตราบชีพสลGmาย ไม่คลาAmยความรักจากDmเธอ

Gm Am | C Dm |Gm Am | Dm |

** |

ชีวิตฉัDmนขอมอบให้เธCอ เราจะฝาAmกชีวิตกันไDmว้ตราบชีพสลGmาย ไม่คลาAmยความรักจากDmเธอคอร์ดเพลง เธอคือชีวิต เบียร์ วรวุธ อาร์ สยาม

เนื้อเพลง เธอคือชีวิต เบียร์ วรวุธ อาร์ สยามบนถนนชีวิตที่เดินทาง ช่างคุ้มค่าที่ได้มาเจอเธอ กว่าความรักจะหากันเจอ ต้องใช้เวลา ได้สัมผัสส่วนลึกหัวใจ เธอนี้ใช่สิ่งที่ฉันหา ช่วยดูแลชีวิตเรื่อยมา เฝ้าคอยห่วงใย ในยามทุกข์ ก็ทุกข์ด้วยกัน ในยามสุข เห็นรอยยิ้มหวาน ขอบคุณฟ้าที่ประทานส่งเธอมาให้ ไม่มีคำที่จะบรรยาย แทนหัวใจที่มันตื้นตัน ความรักเธอที่มอบให้ฉัน มีค่ามากมาย เธอคือชีวิต คือลมหายใจ เป็นเส้นเลือดใหญ่อยู่ในตัวฉัน ไม่มีวันจะแยกจากกัน ไม่มีทาง อยากให้เธอรู้ ให้เธอได้ฟัง ทำเพื่อเธอนี้ได้ทุกอย่าง แม้เอาชีวิตแลกด้วยก็ตาม ฉันก็ยอม ฝากชีวิตให้เธอเก็บไว้ ไม่ไปไหน จะหยุดตรงนี้ ขอบคุณในสิ่งที่ดีๆที่เธอมีให้ ชีวิตฉันขอมอบให้เธอ เราจะฝากชีวิตกันไว้ ตราบชีพสลาย ไม่คลายความรักจากเธอ ชีวิตฉันขอมอบให้เธอ เราจะฝากชีวิตกันไว้ ตราบชีพสลาย ไม่คลายความรักจากเธอ