นางงามตู้กระจก

 คาราบาว  เทียรี่ เมฆวัฒนา  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง นางงามตู้กระจก เทียรี่ คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยืนยง โอภากุล

G | C |G | C |

น้ำตาน้อCง..อาบสองแก้Cสายลมแย้Fม..พัดผ่านมCนาฬิกGา..บอกเวลAmดังเตือนว่FาเลยเวลานอC | Cน..

ทอดถอนใจC ให้คำนึงCหวังวันหนึ่Fง..ให้ผ่านไปCร่างของเธGอปรนเปรอชาAmด้วยดวงใจGแหลกเหลวระบC | G | C

สังคมทราCม ทรามเพราะคCความยากจFน ใครทนได้Cพ่อก็แGก่ แม่ไม่สบาAmน้องหญิงชาGยวัยกำลังหC | Cม่ำ..

ช้ำเพราะควCาม..ที่เธอจCนี่หรือคFน..สังคมรังเกีCยจช่วยผู้ชาGย..ระบายความเครีAmยดสิบร้อยพัGน ยันรัฐมนตCรี

เป็Cน..นวG/Bล..นาAmง..ในอ่างน้ำC..เป็Cน..นาG/Bง..งาAmม..ตู้กระจกC..น้ำตาตFก หัวอGก..เธอล้มเหC | Cลว..

ใคCร..  จG/Bะ...   รู้Am..ใครจะเห็Cน..ใคCร..  จG/Bะ.. เป็Amน..ผู้เห็นใจC..ใครจะมGาคิดจริงใจCผ่านเลยไปG ไม่จริงจัC | Cง..

น้ำตาน้อCง..อาบสองแก้Cสายลมแย้Fม..พัดผ่านมCนาฬิกGา..บอกเวลAmดังเตือนว่FาเลยเวลานอC | Cน..

ทอดถอนใจC ไม่คำนึCหวังวันหนึ่Fง..ให้ผ่านไปCเพี่อพ่อแGม่เป็นอยู่สบาAmย น้องหญิงชาGยได้เล่าCเรียน

G | C |G | C |
C | C |F | C |G | Am |G | C |

* | ** | *** | **** |

เพี่อพ่อแGม่เป็นอยู่สบาAmย น้องหญิงชาGยได้เล่าเรีCยนฟังเพลง - นางงามตู้กระจก เทียรี่ คาราบาว - YouTube

เนื้อเพลง นางงามตู้กระจก เทียรี่ คาราบาวน้ำตาน้องอาบสองแก้ม สายลมแย้มพัดผ่านมา นาฬิกาบอกเวลา ดังเตือนว่าเลยเวลานอน ทอดถอนใจ ให้คำนึง หวังวันหนึ่งให้ผ่านไป ร่างของเธอปรนเปรอชาย ด้วยดวงใจแหลกเหลวระบม สังคมทราม ทรามเพราะคน ความยากจน ใครทนได้ พ่อก็แก่ แม่ไม่สบาย น้องหญิงชายวัยกำลังหม่ำ ช้ำเพราะความที่เธอจน นี่หรือคนสังคมรังเกียจ ช่วยผู้ชายระบายความเครียด สิบร้อยพัน ยันรัฐมนตรี เป็นนวลนางในอ่างน้ำ เป็นนางงามตู้กระจก น้ำตาตก หัวอกเธอล้มเหลว ใคร จะ รู้ใครจะเห็น ใคร จะ เป็นผู้เห็นใจ ใครจะมาคิดจริงใจ ผ่านเลยไป ไม่จริงจัง น้ำตาน้องอาบสองแก้ม สายลมแย้มพัดผ่านมา นาฬิกาบอกเวลา ดังเตือนว่าเลยเวลานอน ทอดถอนใจ ไม่คำนึง หวังวันหนึ่งให้ผ่านไป เพี่อพ่อแม่เป็นอยู่สบาย น้องหญิงชายได้เล่าเรียน เพี่อพ่อแม่เป็นอยู่สบาย น้องหญิงชายได้เล่าเรียน