สวัสดีปีใหม่

 เบิร์ด ธงไชย  สตริง  ปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สวัสดีปีใหม่ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: จักราวุธ แสวงผลเรียบเรียง: ชัชชัย ชาบำเหน็จสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

สวัสดีG.. สวัสดีG..สวัสดีG.. สวัสดีG..

G C | D G |
G C | D G |

หนาGว ๆ ๆ ๆ ๆ นั่ง ๆ นอน ๆC ต้องห่มผ้าห่มใครGไปภูกระดึงผิงไฟDดูG ๆ ๆ ๆ ๆ เห็นนาฬิกCามันพาเราไปเราก็รีบGตามไปก็แล้วกัD

ดี Gๆ ๆ ๆ ๆ ถึงไงก็ดีCกว่าอยู่เปล่า ๆเอGายังไงก็เอาไม่ว่ากัDเห็Gน เขายิ้ม เขาแย้ม เขารักกันจัCงทุกเทศกาลก็อยากจะทัGก ทักกัDนซักนิดนึG

สวัสดีG (สวัสดี) สวัสดีCปีใหม่ใคDรรักใคร ให้ได้แต่งGงานกันสวัสดีG (สวัสดี) สวัสดีCชื่นบานรักDกันไปนาน ๆ ไม่มีเบื่G

G C | D G |

ใครGสบาย ๆ ขอให้สบาCย ไม่หยุด ไม่หย่อนใคGรที่ไม่สบายให้หายดีDมีG คุณตา คุณยาย ร่มโพธิ์ ร่มไทCร ดูแลดี ๆฝากกราบเท้Gาซักทีก็ชื่นใD

ใคGรยังไม่มีงาน ขอให้มีงาCนเข้ามาเร็ว ๆใคGรที่ไม่มีเอว ก็แล้วไDใครGค้า ๆ ขาย ๆ ให้ได้ดี ๆC ให้มีกำไรว่างเมื่อไหGร่ หาใคDรให้ซักคG

สวัสดีG (สวัสดี) สวัสดีCปีใหม่ใคDรรักใคร ให้ได้แต่งGงานกันสวัสดีG (สวัสดี) สวัสดีCชื่นบานให้Dชื่นใจนาน ๆ ทั้งปีเGลย

ปีCใหม่แล้Gว  ที่แล้Cว ให้แล้วไปDดีCเก็บไว้G.. กับใDจของเราเอG

G C | D G |
G C | D G |

** | * | ** |

G C | D G | ( x2 ) | G |ฟังเพลง - สวัสดีปีใหม่ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ - YouTube

เนื้อเพลง สวัสดีปีใหม่ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์สวัสดี สวัสดี สวัสดี สวัสดี หนาวๆๆๆๆนั่งๆนอนๆต้องห่มผ้าห่ม ใครไปภูกระดึงผิงไฟ ดูๆๆๆๆเห็นนาฬิกามันพาเราไป เราก็รีบตามไปก็แล้วกัน ดีๆๆๆๆถึงไงก็ดีกว่าอยู่เปล่าๆเอายังไงก็เอาไม่ว่ากัน เห็น เขายิ้ม เขาแย้ม เขารักกันจังทุกเทศกาล ก็อยากจะทัก ทักกันซักนิดนึง สวัสดี (สวัสดี) สวัสดีปีใหม่ ใครรักใคร ให้ได้แต่งงานกัน สวัสดี (สวัสดี) สวัสดีชื่นบาน รักกันไปนานๆไม่มีเบื่อ ใครสบายๆขอให้สบาย ไม่หยุด ไม่หย่อน ใครที่ไม่สบายให้หายดี มี คุณตา คุณยาย ร่มโพธิ์ ร่มไทร ดูแลดีๆฝากกราบเท้าซักทีก็ชื่นใจ ใครยังไม่มีงาน ขอให้มีงานเข้ามาเร็วๆใครที่ไม่มีเอว ก็แล้วไป ใครค้าๆขายๆให้ได้ดีๆให้มีกำไร ว่างเมื่อไหร่ หาใครให้ซักคน สวัสดี (สวัสดี) สวัสดีปีใหม่ ใครรักใคร ให้ได้แต่งงานกัน สวัสดี (สวัสดี) สวัสดีชื่นบาน ให้ชื่นใจนานๆทั้งปีเลย ปีใหม่แล้ว ที่แล้ว ให้แล้วไป ดีเก็บไว้ กับใจของเราเอง ( x2 )