สวัสดีปีใหม่

 สุนทราภรณ์ ลูกกรุง เทศกาลปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สวัสดีปีใหม่ - สุนทราภรณ์

F Gm | C | C | F |

สวัสดีFปีใหม่แล้Amว ผองไทD7ยจงแคล้วปวงภัGmช่วยกัCนรับขวัญปีใหCม่  เถลิงFฤทัยไว้มั่FสุขศรีFปีใหม่หมAmาย  สุขใจFและกาF7ยรวมกัA#สำราCญ สำเริFง บันเทิA#ง..มั่FสุขสันF7ต์ ยิ้มกัCนไว้ก่อF

สิ่A#งที่ล่วงแล้วให้แล้FวกันไปA#  อย่Fาได้ผูกใจอาวรFณ์จัA#บมือกันไว้ อวยชัFย อวยพA#ร  สุขFสโมสรเริงรมC7ย์ควาFมพลั้งพลาดล่วงเกิFน อย่A#าหมางเมิBdimนระทมFรวA#มน้ำใจBdimให้เกลียFวกลGmม  จงCถืออารมณ์อภัF

* |

แย้Fม ยิ้ม ยินดีGm ปรีเปรFมดิ์ สุขFเกษมเปรมใจFเรามCาตั้งต้FนชีวิตกันใหA#ม่  เราA#ผูกใจไว้ไมตFรีประสาCนน้ำใจเราไม่ให้ระคาFง ตั้งต้Fนทุกทางอย่างดีFCารักกันให้คงมั่Fนทวี ร่วมกัFนรับปีCใหม่เทอF

* |

Gm F# | F |สวัสดีปีใหม่ - สุนทราภรณ์