สวัสดีปีใหม่

 สุนทราภรณ์ ลูกกรุง ปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สวัสดีปีใหม่ สุนทราภรณ์

F Gm | C | C | F |

สวัสดีFปีใหม่แล้Amว ผองไทD7ยจงแคล้วปวงภัGmช่วยกัCนรับขวัญปีใหCม่  เถลิงFฤทัยไว้มั่FสุขศรีFปีใหม่หมAmาย  สุขใจFและกาF7ยรวมกัA#สำราCญ สำเริFง บันเทิA#ง..มั่FสุขสันF7ต์ ยิ้มกัCนไว้ก่อF

สิ่A#งที่ล่วงแล้วให้แล้FวกันไปA#  อย่Fาได้ผูกใจอาวรFณ์จัA#บมือกันไว้ อวยชัFย อวยพA#ร  สุขFสโมสรเริงรมC7ย์ควาFมพลั้งพลาดล่วงเกิFน อย่A#าหมางเมิBdimนระทมFรวA#มน้ำใจBdimให้เกลียFวกลGmม  จงCถืออารมณ์อภัF

* |

แย้Fม ยิ้ม ยินดีGm ปรีเปรFมดิ์ สุขFเกษมเปรมใจFเรามCาตั้งต้FนชีวิตกันใหA#ม่  เราA#ผูกใจไว้ไมตFรีประสาCนน้ำใจเราไม่ให้ระคาFง ตั้งต้Fนทุกทางอย่างดีFCารักกันให้คงมั่Fนทวี ร่วมกัFนรับปีCใหม่เทอF

* |

Gm F# | F |ฟังเพลง - สวัสดีปีใหม่ สุนทราภรณ์ - YouTube

เนื้อเพลง สวัสดีปีใหม่ สุนทราภรณ์สวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่น สุขศรีปีใหม่หมาย สุขใจและกายรวมกัน สำราญ สำเริง บันเทิงมั่น สุขสันต์ ยิ้มกันไว้ก่อน สิ่งที่ล่วงแล้วให้แล้วกันไป อย่าได้ผูกใจอาวรณ์ จับมือกันไว้ อวยชัย อวยพร สุขสโมสรเริงรมย์ ความพลั้งพลาดล่วงเกิน อย่าหมางเมินระทม รวมน้ำใจให้เกลียวกลม จงถืออารมณ์อภัย แย้ม ยิ้ม ยินดี ปรีเปรมดิ์ สุขเกษมเปรมใจ เรามาตั้งต้นชีวิตกันใหม่ เราผูกใจไว้ไมตรี ประสานน้ำใจเราไม่ให้ระคาง ตั้งต้นทุกทางอย่างดี มารักกันให้คงมั่นทวี ร่วมกันรับปีใหม่เทอญ