ฮู้ ฮู

 สิงโต นำโชค  สตริง  ชิลๆ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฮู้ ฮู สิงโต นำโชค
สังกัดค่าย: Believe Records

C | D |C | D |

C | D |C | D |

 C  ในวันที่เธอนั้นท้อใจDหม่น C  วุ่นวายสับสนกับร้อยปัญDหา C  ฉันรู้ว่าเธอคง เหนื่Dอย และ ล้าสักวันต้องเจCอทางออก อย่าใจร้อDน ให้เธอค่อย ๆ เดิน

 C  ตะวันไม่เคยจะลับลาDจาก C  ยังคงส่องแสงวันใหม่ในยาDมเช้า C  พรุ่งนี้ยังมีให้เริ่มDใหม่อีกคราว   จงมั่นCใจ จะอย่างไรDเธอยังมีฉันอยู่

ฮู้C ปับ ปาดับDปา..ฮู้C ปับปาดัDบปับปาปาดูวีดู้C ปับปาดับDปับปาโปรดจงมั่นCใจ จะอย่างไรDเธอยังมีฉันอยู่

 D#  ใช่เธอลำพังบนโลกใบFใหญ่ D#  แบกไว้ทำไมมากมายพันปัFญหา D#  ฉันรู้ว่าเธอคง เหนื่Fอย และ ล้าสักวันต้องเจอD#ทางออก อย่าใจร้อFน ให้เธอค่อย ๆ เดิน

 D#  เช็ดรอยน้ำตาปล่อยให้มันFผ่าน D#  ไม่ช้าไม่นานก็คงจะผ่าFนพ้น D#  ให้รู้ว่าเธอยังมีFฉันอยู่อีกคน   จงมั่นD#ใจ จะอย่างไFรเธอยังมีฉันอยู่

ฮู้D# ปับ ปาดับFปา..ฮู้D# ปับปาดับFปับปาปาดูวีดู้D# ปับปาดับFปับปาโปรดจงมั่นD#ใจ จะอย่างไรFเธอยังมีฉันอยู่

*** |

C | D |C | D |
C | D |C | D |

* | ** | ** |

C | D | ( x4 ) | C |ฟังเพลง - ฮู้ ฮู สิงโต นำโชค - YouTube

เนื้อเพลง undefinedฮู้ ฮู สิงโต นำโชค ในวันที่เธอนั้นท้อใจหม่น วุ่นวายสับสนกับร้อยปัญหา ฉันรู้ว่าเธอคง เหนื่อย และ ล้า สักวันต้องเจอทางออก อย่าใจร้อน ให้เธอค่อยๆเดิน ตะวันไม่เคยจะลับลาจาก ยังคงส่องแสงวันใหม่ในยามเช้า พรุ่งนี้ยังมีให้เริ่มใหม่อีกคราว จงมั่นใจ จะอย่างไรเธอยังมีฉันอยู่ ฮู้ ปับ ปาดับปา ฮู้ ปับปาดับปับปา ปาดูวีดู้ ปับปาดับปับปา โปรดจงมั่นใจ จะอย่างไรเธอยังมีฉันอยู่ ใช่เธอลำพังบนโลกใบใหญ่ แบกไว้ทำไมมากมายพันปัญหา ฉันรู้ว่าเธอคง เหนื่อย และ ล้า สักวันต้องเจอทางออก อย่าใจร้อน ให้เธอค่อยๆเดิน เช็ดรอยน้ำตาปล่อยให้มันผ่าน ไม่ช้าไม่นานก็คงจะผ่านพ้น ให้รู้ว่าเธอยังมีฉันอยู่อีกคน จงมั่นใจ จะอย่างไรเธอยังมีฉันอยู่ ฮู้ ปับ ปาดับปา ฮู้ ปับปาดับปับปา ปาดูวีดู้ ปับปาดับปับปา โปรดจงมั่นใจ จะอย่างไรเธอยังมีฉันอยู่ ( x4 )