มิดะ

 จรัล มโนเพ็ชร  เพื่อชีวิต  คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง มิดะ จรัล มโนเพ็ชร
เนื้อร้อง/ทำนอง: จรัล มโนเพ็ชร

C#m | F#7 |B D#m | G#m |
C#m | F#7 |B | B |

C#m | F#7 |B D#m | G#m |
C#m | F#7 |B | B |

บนC#mฟ้ามีเมฆลอF#7ย..  บนBดอยมีเมฆบัG#mง..มีC#mสาวงามชื่อดัF#7ง.. อยู่หลัBงแดนดงป่G#mา..มีC#mกะลาล่าเซF#7อ.. มีหนุ่มB ๆ เผลอฮ้องหG#mา..มีC#mสาวงามขึ้นมF#7า.. แล้วมีB.. มิดะG#m

นาC#mงนั้นยืนท่ากอF#7ย.. หนุ่มน้อBยที่ยังบ่เคยผ่าG#mน..ยัC#mงไร้ราคีพาF#7น.. บ่ฮู้BการกามโลกีG#mย์..ยั่วยวC#mนวาจาเว้าวอF#7น.. บอกสอBนหื้อละอ่อนนั้นมีG#m..ควาC#mมฮู้กามวิธีF#7.. แล้วพBลีเรือนกาG#mย..

C#m | F#7 |B | G#m |
C#m | F#7 |B | B |

งาC#mมเหนือคำรำพัF#7น.. เป็นหมัBนและเป็นหม้G#mาย..ควาC#mมสวยงามคือภัF#7ย.. ถูกเลือBกไว้เป็นมิดG#mะ..หนุ่มใดC#mบ่เกยชิดชF#7ม.. บ่สBมสู่ฮู้วิชG#mา..หมC#mดหนทางขึ้นมF#7า.. บนลBานสาวกอG#mด..

หมC#mดปัญญาดิ้นรF#7น.. มืดมนBเหมือนคนตาบอG#mด..C#mนแล้วคนเล่ากอF#7ด.. ทอดกาBยในดงดินแดG#mน..จนวัC#mยโรยราล่วงF#7ไป.. คนใหม่Bมาเป็นมิดะแทG#mน..คืC#mอเรื่องราวในแดF#7น.. แผ่นดิBน..อีก้G#mอ..

C#m | F#7 |B D#m | G#m |
C#m | F#7 |B | B |

** |ฟังเพลง - มิดะ จรัล มโนเพ็ชร - YouTube

เนื้อเพลง มิดะ จรัล มโนเพ็ชร บนฟ้ามีเมฆลอย บนดอยมีเมฆบัง มีสาวงามชื่อดัง อยู่หลังแดนดงป่า มีกะลาล่าเซอ มีหนุ่มๆเผลอฮ้องหา มีสาวงามขึ้นมา แล้วมี มิดะ นางนั้นยืนท่ากอย หนุ่มน้อยที่ยังบ่เคยผ่าน ยังไร้ราคีพาน บ่ฮู้การกามโลกีย์ ยั่วยวนวาจาเว้าวอน บอกสอนหื้อละอ่อนนั้นมี ความฮู้กามวิธี แล้วพลีเรือนกาย งามเหนือคำรำพัน เป็นหมันและเป็นหม้าย ความสวยงามคือภัย ถูกเลือกไว้เป็นมิดะ หนุ่มใดบ่เกยชิดชม บ่สมสู่ฮู้วิชา หมดหนทางขึ้นมา บนลานสาวกอด หมดปัญญาดิ้นรน มืดมนเหมือนคนตาบอด คนแล้วคนเล่ากอด ทอดกายในดงดินแดน จนวัยโรยราล่วงไป คนใหม่มาเป็นมิดะแทน คือเรื่องราวในแดน แผ่นดิน อีก้อ