ลมส่าคนหลายใจ

 เอม อภัสรา  หมอลำ  อีสาน  ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลมส่าคนหลายใจ เอม อภัสรา
เนื้อร้อง/ทำนอง: พิณ พานทองเรียบเรียง/ดนตรี: เติ้ง พลาญชัย

Gm |

 Gm  ข้าวออกฮวงเป็นพวงก้ม..ถืกสายลมล้มเป็นหล่าว..จักว่าเป็นลมหนาว หรือลมหยังน้อแม่ป้ามาคือบ้าดอกพัดแฮง..

สาวนาหัวใจแล้ง คึดฮอดบ่าวดอกคนไกลหรือเขามีหลายใจ จนว่าสาย..โอยลมฟ้อง

Gm | Gm |Gm | Dm |
Cm | Cm |Dm F | Gm |A# F | Gm |

สายลมเดือนตุลาGmฯ ออกพรรษา พัดมาตึ้งGm ๆหัวใจสาวนาคนหนึ่A#ง..เฝ้าคิดถึง คนฮัก คนDmไกลลมพัดแฮFง สะเทือนไปฮอดหัวCmใจผู้เฒ่าเพิ่นเคยบอกไDmว้ ลมแบบนี้ เอิ้นว่าสายลมGmส่า

ส่าหยังน้Gmอ สายลมปีนี้GmกระแสลมพัดมาทีCm ฤดีคนคอยเหว่ว้Dmจำคำอ้าGmย สัญญาใจให้ไว้ก่อนCmลาไปอยู่เมืองนานแล้วหนDmา คือบ่มาดั่งสัญญาGmใจ

 Gm  โทรหาอ้าย สายบ่ว่างจักเทื่อโทรหาอ้าย สายบ่ว่างจักเทื่อโพดเอาเหลือ เที่ยวหยอดเหรียญใส่ตู้จนคนฮู้ว่าเหงา

คำอ้ายเว้Gmา..ว่าข้าวก่องฮวงเหลืองสิขอไกลเมือง มาอยู่นากับน้องสายลมต้อง คือเตือนใจว่าฮอดแล้วหนา ฮอดยามแล่วน่า แต่โตอ้ายบ่คืน

เมื่อวานซืFน น้องตื่DmนคำคนGmส่าว่าไปพ้อA#หน้าอ้ายอยู่หCmน้าบิ๊กซีDmซิ่งมอเตอร์ไซDmค์ ซ้อนผู้สาA#วหน้าตาดี๊Cmดีหยอกกันจู๋จีDm๋ น้องฟังแล้FวสะเทือนใGm

โทรหาอ้าGmย โทรท่อใด๋กะบ่ติGmเห็นมือถือปิCmด น้องแฮงคิดวุ่นวDmายมีคนเขาบอA#ก..ว่ามือถือรุ่นคนหลายCmใจบ่ค่อยรับสาDmย ถ้าฮู้ว่าไผFโทรมา

Gm | A# | Gm |

ดูทีท่า คือสัญญาอ้ายเปลี่Gmยนดูทีท่า คือสัญญาอ้ายเปลี่ยนสายลมเวียน มันคงซ่อยฟ้อง ว่าแฟนน้องเปลี่ยนทาง

สายลมครGmาง เมื่อออกพรรษA#เหมือนลมพัดส่Fา..ว่าอ้ายมีแฟนใDmหม่บอกน้Gmอง ผู้คอยอยู่นGmให้ลืมอ้ายสGmา คงมาหาบ่ไCmด้สายลCmม..พัดส่าคนหลายใCmคนเว้าใส่F จนน้องมีน้ำตา..

Gm | Gm |A# | Gm |

สัญญาฮักเฮาคงล้Gmม สัญญาฮักเฮาคงล้มฟังเสียงลมตึ้ง ๆ คนส่าอยากให้อ้ายมา ยืนยันใกล้ ๆ จักมื้อ ได้บ่น้อน้องจะรอเพื่อพ้อหน้าอ้ายจะอยู่หรือไป ก็อยากได้ยินจากปากอ้ายอย่าฝากให้ลมส่าได้ส่าคนหลายใจ อยากอายบ้านส่าคนหลายใจ อยากอาย..บ้าน..

Gm F | Gm |Gm F | Dm |
A# | Cm |F Dm | Gm |A# F | Gm |ฟังเพลง - ลมส่าคนหลายใจ เอม อภัสรา - YouTube

เนื้อเพลง ลมส่าคนหลายใจ เอม อภัสราข้าวออกฮวงเป็นพวงก้ม ถืกสายลมล้มเป็นหล่าว จักว่าเป็นลมหนาว หรือลมหยังน้อแม่ป้า มาคือบ้าดอกพัดแฮง สาวนาหัวใจแล้ง คึดฮอดบ่าวดอกคนไกล หรือเขามีหลายใจ จนว่าสายโอยลมฟ้อง สายลมเดือนตุลาฯ ออกพรรษา พัดมาตึ้งๆหัวใจสาวนาคนหนึ่งเฝ้าคิดถึง คนฮัก คนไกล ลมพัดแฮง สะเทือนไปฮอดหัวใจ ผู้เฒ่าเพิ่นเคยบอกไว้ ลมแบบนี้ เอิ้นว่าสายลมส่า ส่าหยังน้อ สายลมปีนี้ กระแสลมพัดมาที ฤดีคนคอยเหว่ว้า จำคำอ้าย สัญญาใจให้ไว้ก่อนลา ไปอยู่เมืองนานแล้วหนา คือบ่มาดั่งสัญญาใจ โทรหาอ้าย สายบ่ว่างจักเทื่อ โทรหาอ้าย สายบ่ว่างจักเทื่อ โพดเอาเหลือ เที่ยวหยอดเหรียญใส่ตู้ จนคนฮู้ว่าเหงา คำอ้ายเว้าว่าข้าวก่องฮวงเหลือง สิขอไกลเมือง มาอยู่นากับน้อง สายลมต้อง คือเตือนใจว่า ฮอดแล้วหนา ฮอดยามแล่วน่า แต่โตอ้ายบ่คืน เมื่อวานซืน น้องตื่นคำคนส่า ว่าไปพ้อหน้าอ้ายอยู่หน้าบิ๊กซี ซิ่งมอเตอร์ไซค์ ซ้อนผู้สาวหน้าตาดี๊ดี หยอกกันจู๋จี๋ น้องฟังแล้วสะเทือนใจ โทรหาอ้าย โทรท่อใด๋กะบ่ติด เห็นมือถือปิด น้องแฮงคิดวุ่นวาย มีคนเขาบอกว่ามือถือรุ่นคนหลายใจ บ่ค่อยรับสาย ถ้าฮู้ว่าไผโทรมา ดูทีท่า คือสัญญาอ้ายเปลี่ยน ดูทีท่า คือสัญญาอ้ายเปลี่ยน สายลมเวียน มันคงซ่อยฟ้อง ว่าแฟนน้องเปลี่ยนทาง สายลมคราง เมื่อออกพรรษา เหมือนลมพัดส่าว่าอ้ายมีแฟนใหม่ บอกน้อง ผู้คอยอยู่นา ให้ลืมอ้ายสา คงมาหาบ่ได้ สายลมพัดส่าคนหลายใจ คนเว้าใส่ จนน้องมีน้ำตา สัญญาฮักเฮาคงล้ม สัญญาฮักเฮาคงล้ม ฟังเสียงลมตึ้งๆคนส่า อยากให้อ้ายมา ยืนยันใกล้ๆจักมื้อ ได้บ่น้อ น้องจะรอเพื่อพ้อหน้าอ้าย จะอยู่หรือไป ก็อยากได้ยินจากปาก อ้ายอย่าฝากให้ลมส่าได้ ส่าคนหลายใจ อยากอายบ้าน ส่าคนหลายใจ อยากอายบ้าน