เลือกคนไหน เสียดายอีกคน

 เบิ้ล ปทุมราช  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เลือกคนไหน เสียดายอีกคน เบิ้ล ปทุมราช Rsiam
เนื้อร้อง: สุทธิพงษ์ สมบัติจินดาทำนอง: วุฒิชัย สมบัติจินดาเรียบเรียง: คมสันต์ พิมพ์แพทย์, ปาริวัฒน์ สุวรรณชัยสังกัดค่าย: อาร์สยาม

F | Dm |A# C | F |

F | Dm |A# C | F |

บ่แม่นผู้ร้Fาย บ่แม่นหลายDmใจบ่ได้หล่อเลือกได้A# แค่ผู้ชาCยคนนึงเท่านั้Fที่ดันพบAm Aคน..    แสนดีสองคDmนพร้อมกัCบ่เคยคาดฝัA#น.. จะโชคดีขนาดนี้C

คนนึงก็ฮักF.. หวังดีทุกDmอย่างคอยอยู่ข้าง ๆA#  ไม่ว่าเจCอทุกอย่างร้าFยดีอีกคนห่วงใAmย คอยให้AกำลังใจทุDmกนาทีCฆ่ากันตรงนี้A# อ้ายว่าดีCกว่าให้เลือFกใคร

สิเลือกผู้ใด๋A# กะเสียดาCยอีกคDmถึงแม้Cอ้ายมีเหตุผA#ล แต่คนCคงบ่เข้Fาใจสิหนักปานใด๋A# อ้ายสิถืCอ ย่อนปล่อยมืAmอผู้นึงบ่ไDmด้ปล่อยมือไหGmน ก็เจ็Cบหัวใจคือเก่า

F | Dm |A# C | F |

ให้ตัดทางนี้F ก็อยู่บ่ไDmด้แต่กะอยู่บ่ไหA#ว ถ้าต้องทิ้CงไปเลยทาFงนั้นสิฮักจังใAmด๋.. ให้A7บ่มีใครDmทรมาCอยากจบแบบนั้A#น แบบที่ไม่Cต้องทำร้ายFใคร

** |

F | Dm |A# C | F |
Am A7 | Dm |A# C | F |

สิเลือกผู้ใด๋A# กะเสียดาCยอีกคDmถึงแม้Cอ้ายมีเหตุผA#ล แต่คนCคงบ่เข้FาใจมันอาจดูเลA#ว แต่วันนี้C.. บ่มีAmปัญญาเลือกไDmได้โปรดให้อ้A#าย กอดเอาไว้Cสองคนได้Dmบ่

F | Dm |A# C | F |ฟังเพลง - เลือกคนไหน เสียดายอีกคน เบิ้ล ปทุมราช Rsiam - YouTube

เนื้อเพลง เลือกคนไหน เสียดายอีกคน เบิ้ล ปทุมราช Rsiamบ่แม่นผู้ร้าย บ่แม่นหลายใจ บ่ได้หล่อเลือกได้ แค่ผู้ชายคนนึงเท่านั้น ที่ดันพบคน แสนดีสองคนพร้อมกัน บ่เคยคาดฝัน จะโชคดีขนาดนี้ คนนึงก็ฮัก หวังดีทุกอย่าง คอยอยู่ข้างๆไม่ว่าเจอทุกอย่างร้ายดี อีกคนห่วงใย คอยให้กำลังใจทุกนาที ฆ่ากันตรงนี้ อ้ายว่าดีกว่าให้เลือกใคร สิเลือกผู้ใด๋ กะเสียดายอีกคน ถึงแม้อ้ายมีเหตุผล แต่คนคงบ่เข้าใจ สิหนักปานใด๋ อ้ายสิถือ ย่อนปล่อยมือผู้นึงบ่ได้ ปล่อยมือไหน ก็เจ็บหัวใจคือเก่า ให้ตัดทางนี้ ก็อยู่บ่ได้ แต่กะอยู่บ่ไหว ถ้าต้องทิ้งไปเลยทางนั้น สิฮักจังใด๋ ให้บ่มีใครทรมาน อยากจบแบบนั้น แบบที่ไม่ต้องทำร้ายใคร สิเลือกผู้ใด๋ กะเสียดายอีกคน ถึงแม้อ้ายมีเหตุผล แต่คนคงบ่เข้าใจ มันอาจดูเลว แต่วันนี้ บ่มีปัญญาเลือกไผ ได้โปรดให้อ้าย กอดเอาไว้สองคนได้บ่