ของไม่ตาย

 Sunshine สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ของไม่ตาย Sunshine ซันไชน์
เนื้อร้อง: ทธิพงษ์ สมบัติจินดาทำนอง: ต้อง Karamail, ป๋อม Karamailเรียบเรียง: ต้อง Karamailสังกัดค่าย: Yes! MUSIC

C | Em |Am7 | Fmaj7 G |
C G/B | Am G |Fmaj7 Dm7 | G |

เธอจะทนCทำไม ไม่พอEmใจก็เลิกAmกันท้าเธอทุกวัFmaj7น..ไม่เคDm7ยถนอมน้ำGใจออกไปทำCเลว ๆ กลับมEmาก็ต้องเห็นAmเธอยังไงก็ต้องเFmaj7จอ ก็เธอDm7มันเป็นขอGงตาย

ควาAmมอดทน..หมดเวลาให้คEmนอย่างฉันเมื่อเธอเดินหนีไปFmaj7จากกัน ไม่มีเธอวันนี้Cเพิ่Amงได้รู้..ว่าตัวเองชั่วช้Emาขึ้นทุกทีAmที่ปล่อDmยให้เธอหลุดลอFยหายไปG

กลับมาให้ฉัCนกอดเธG/Bออีกสักครั้AmกลับมาGเพื่อรับฟัFmaj7ง..สักคำDm7ว่าฉันเสียใGให้โอกาสฉันCกลับตัG/Bวจะได้ไหAmม อยากขอGเป็นคนใหFmaj7ม่บทเรีDm7ยนที่ฉันเพิ่งรู้Em7ดี  คือควFmaj7ามเป็นจริงโลกนี้Gไม่มีของตาย

C | Fmaj7 |

ปล่อยให้เธอCเดียวดาย ใส่ใจEmเธอไม่มากAmพอทิ้งเธอให้รFmaj7อ.. ไม่สนDm7ว่าเธอเสียGใจต้องมาเป็นCคนคอยให้ใคEmรเดินย้อนกลับAmมาถึงได้รู้ว่Fmaj7า..เธอทรDm7มานเท่าGใด

ควาAmมอดทนหมดเวลาให้คนEmอย่างฉันเจ็บที่เธอต้องเจอFmaj7วันนั้น ฉันเข้าใจวันนี้Cเพิ่Amงได้รู้..อยู่คนเดียวมันยาEmกขึ้นทุกทีAmมันอยาDmกกอดเธอจนสุFดหัวใจG

กลับมาให้ฉัCนกอดเธG/Bออีกสักครั้AmกลับมาGเพื่อรับฟัFmaj7ง..สักคำDm7ว่าฉันเสียใGให้โอกาสฉันCกลับตัG/Bวจะได้ไหAmม อยากขอGเป็นคนใหFmaj7ม่บทเรีDm7ยนที่ฉันเพิ่งรู้Em7ดี  คือควFmaj7ามเป็นจริงโลกนี้Gไม่มีความหมาFย.. เมื่อไม่Emมีเธอข้าง ๆ กันผิดไปแล้Dm7ววันนี้ ให้อภัยFคนนี้..ได้ไหGม...

C G/B | Am G |

มันอยาDm7กกอดเธอจนสุFดหัวใจG

** | ** |

C | Em |Am | Fmaj7 |

โลกนี้Gไม่มีของCตาย..ฟังเพลง - ของไม่ตาย Sunshine ซันไชน์ - YouTube

เนื้อเพลง ของไม่ตาย Sunshine ซันไชน์เธอจะทนทำไม ไม่พอใจก็เลิกกัน ท้าเธอทุกวันไม่เคยถนอมน้ำใจ ออกไปทำเลวๆกลับมาก็ต้องเห็นเธอ ยังไงก็ต้องเจอ ก็เธอมันเป็นของตาย ความอดทนหมดเวลาให้คนอย่างฉัน เมื่อเธอเดินหนีไปจากกัน ไม่มีเธอวันนี้ เพิ่งได้รู้ว่าตัวเองชั่วช้าขึ้นทุกที ที่ปล่อยให้เธอหลุดลอยหายไป กลับมาให้ฉันกอดเธออีกสักครั้ง กลับมาเพื่อรับฟังสักคำว่าฉันเสียใจ ให้โอกาสฉันกลับตัวจะได้ไหม อยากขอเป็นคนใหม่ บทเรียนที่ฉันเพิ่งรู้ดี คือความเป็นจริง โลกนี้ไม่มีของตาย ปล่อยให้เธอเดียวดาย ใส่ใจเธอไม่มากพอ ทิ้งเธอให้รอ ไม่สนว่าเธอเสียใจ ต้องมาเป็นคนคอยให้ใครเดินย้อนกลับมา ถึงได้รู้ว่าเธอทรมานเท่าใด ความอดทนหมดเวลาให้คนอย่างฉัน เจ็บที่เธอต้องเจอวันนั้น ฉันเข้าใจวันนี้ เพิ่งได้รู้อยู่คนเดียวมันยากขึ้นทุกที มันอยากกอดเธอจนสุดหัวใจ กลับมาให้ฉันกอดเธออีกสักครั้ง กลับมาเพื่อรับฟังสักคำว่าฉันเสียใจ ให้โอกาสฉันกลับตัวจะได้ไหม อยากขอเป็นคนใหม่ บทเรียนที่ฉันเพิ่งรู้ดี คือความเป็นจริง โลกนี้ไม่มีความหมาย เมื่อไม่มีเธอข้างๆกัน ผิดไปแล้ววันนี้ ให้อภัยคนนี้ได้ไหม มันอยากกอดเธอจนสุดหัวใจ โลกนี้ไม่มีของตาย