ทิ้ง

 สิงโต นำโชค สตริง ชิลๆ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทิ้ง สิงโต นำโชค
สังกัดค่าย: Believe Records

Dmaj7 C#m7 | Bm7 E |
Dmaj7 C#m7 |

ปล่อยทิ้งBm7มันไป พรุ่งนี้เริ่มใหม่..อีกครั้ง..

A G | D E7 |
A G | D E7 |

หลาAยครั้งที่ใจGคิดออกไปทำDตามใจฉันเอE7งสักวันไปเจอท้อAงฟ้าสีคราGมที่สดใสไอDอุ่นลมพัดชE7โลมกายไปเจอผืAนน้ำระยิบGและพร่างพรายนอDนหลับตาพักใจE7ให้คลาย

เมื่อควาBm7มหวัง.. ควาC#m7มฝัน..ล่อDงลอยมา และหายEจางไป..เมื่อควาBm7มหมาย..แห่C#m7งรัก..จบGลง..

ก็แค่ทิ้Dmaj7ง..มัน..ไปC#m7.. Bm7  ทะเลสายลEมจะปลอบใจ   ล้Dmaj7า..เท่า..ไหC#m7ร่.. Bm7  เอนกาย พักใจE ให้ผ่อนคลาย

   ทิ้Dmaj7ง..มัน..ไปC#m7.. Bm7  นั่งคุยกับทะเลE และหยุดใจ   ทุDmaj7กข์..เท่า..ไหC#m7ร่..   ปล่อยทิ้งBm7มันไป พรุ่งนี้เริ่มใหม่..อีกครั้ง

A G | D E7 |
A G | D E7 |

เมื่อฉันAค้นพบโลกยังGมีอะไรอีกDมากมายให้ไปE7เผชิญและลองค้AนหาหนทาGงที่หลากหลายแค่รักDหล่นหายก็ไม่เห็นจE7ะตายแต่ตอนนี้Aฉันแค่ขอGได้ออกไปนอDนหลับตาพักใจE7ให้คลาย

* | ** | *** |

Fmaj7 Em7 | Dm7 G |
Fmaj7 Em7 | Dm7 G |
Fmaj7 Em7 | Dm7 G |
Fmaj7 Em7 | Dm7 E |

** | *** |

Dmaj7 C#m7 | Bm7 E |
Dmaj7 C#m7 | Bm7 E |
Dmaj7 C#m7 | Bm7 E |

Dmaj7 C#m7 |

ปล่อยทิ้งBm7มันไป พรุ่งนี้เริ่มใหม่..อีกครั้ง..

Fmaj7 Em7 | Dm7 G | ( x4 )คอร์ดเพลง ทิ้ง สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง ทิ้ง สิงโต นำโชค ปล่อยทิ้งมันไป พรุ่งนี้เริ่มใหม่ อีกครั้ง หลายครั้งที่ใจคิดออกไป ทำตามใจฉันเองสักวัน ไปเจอท้องฟ้าสีครามที่สดใส ไออุ่นลมพัดชโลมกาย ไปเจอผืนน้ำระยิบและพร่างพราย นอนหลับตาพักใจให้คลาย เมื่อความหวัง ความฝัน ล่องลอยมา และหายจางไป เมื่อความหมาย แห่งรัก จบลง ก็แค่ทิ้ง มัน ไป ทะเลสายลมจะปลอบใจ ล้า เท่า ไหร่ เอนกาย พักใจ ให้ผ่อนคลาย ทิ้ง มัน ไป นั่งคุยกับทะเล และหยุดใจ ทุกข์ เท่า ไหร่ ปล่อยทิ้งมันไป พรุ่งนี้เริ่มใหม่ อีกครั้ง เมื่อฉันค้นพบโลกยังมีอะไร อีกมากมายให้ไปเผชิญ และลองค้นหาหนทางที่หลากหลาย แค่รักหล่นหายก็ไม่เห็นจะตาย แต่ตอนนี้ฉันแค่ขอได้ออกไป นอนหลับตาพักใจให้คลาย ปล่อยทิ้งมันไป พรุ่งนี้เริ่มใหม่ อีกครั้ง