โดดดิด่ง (Ost.ไทบ้าน)

 BNK48  หมอลำ  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง โดดดิด่ง BNK48 (Ost.ไทบ้าน)
เนื้อร้อง/ทำนอง: Yui Manasakโปรดิวเซอร์: Jiny Phuthai

Bm | G |A | Bm |

เอิ้นอีหยัGงบ่ฮู้ แต่จังหวDะถืกใจซวนกันไปEmแมะสู..A   สิยืนอยู่เฮ็ดอีBm | Bmหยัง..

Bm | G |A | D A/C# Bm |
A | A |F#m | D A/C# Bm | A |

ยาBmมมีบุญมีงาน พี่น้องพากัBmนแตกอยู่ถ่วนถ่วนพากัน ไปฟ้อGน ไปฮ่อน ไปม่วนพากันมา ลุDม.. ตุ้A/C#ม.. โฮBmม..

จั๊Bmกจังหวะอีหยัง บ่ค่อยคุ้นเคBmยกับหมู่ข่อยเลยสะกิดจังหวGะในใจเฮาเสยจนเหมิ่ดความ เหDงา เศA/C#ร้า ระทBm

แดAดสิฮ้อนป่านใด๋ บ่มีผู้ใด๋Aสิแล่นเข้าห่มแฮ่งระดF#mมหมู่พวกมาม่วนกุ้มทีBm

ฟ้อAนใส่เสียงเครื่องสาย ลาย ม่วF#mน ม่วน ม่วนกวั้กมือซวEmน..กันอAยู่ ไหว่ ๆBmเอิ้นGอีหยังบ่ฮู้ แต่จังหวDะถืกใจซวนกันไปEmแมะสู..A   สิยืนอยู่เฮ็ดอีBm | Bmหยัง..

จังหวะมันห้Bmาว จ้าวม่วนเอาพอโลGมีฮอดโอ้ละน้Dอ บ่เข้าใจฮ้อดความหมาAแต่ถืกใจซุมตะเฮBmา ความหมองเศร้าจนบ่เหลืGแฮ่งเครื่องสายดีดขึ้Aน เป็นจังหวะ

โดดดิด่Bmง โดดดิด่Gโดดดิด่Dง  โดดิโดดิโดดิโด่E.. โดดิโดดิโดดิโด่E..โดดิโดดิโดดดิด่Bm

*** |

โดดดิด่Emง โดดิโดA ดิโดดดิด่Bmจนว่าหลงGส่น..ฟ้อนใส่Aลายพิณ โดดดิBm | Bmด่ง

Bm | G |A | D A/C# Bm |
A | A |F#m | D A/C# Bm | A |

ยาBmม มีบุญ มีงาน ไทบ้านพากัBmน มาตุ้ม มาโฮมมาซ่อยเหลือกัGน ทั้งพระ ทั้งโยมระดมกัน มDา.. เอA/C#า.. บุญBm..

มีBmแต่ความม่วนซื่น น้ำใจไทบ้าBmนเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเห็นแต่รอยยิ้Gมคนมาเอาบุญฟ้อนกันจน มุ่Dน.. อ้A/C#ุย.. ปุ้ยBm..

* | ** | *** | **** |

** | *** | *** | **** |

จนว่าหลงGส่น..ฟ้อนใส่Aลายพิณ โดดดิBm | Bmด่ง

Bm | G |A | D A/C# Bm |
A | A |F#m | D A/C# Bm | A |

Bm | Bm | Bm | Bm | ( x2 )ฟังเพลง - โดดดิด่ง BNK48 (Ost.ไทบ้าน) - YouTube

เนื้อเพลง undefinedโดดดิด่ง BNK48 (Ost.ไทบ้าน) เอิ้นอีหยังบ่ฮู้ แต่จังหวะถืกใจ ซวนกันไปแมะสู สิยืนอยู่เฮ็ดอีหยัง ยามมีบุญมีงาน พี่น้องพากันแตกอยู่ถ่วนถ่วน พากัน ไปฟ้อน ไปฮ่อน ไปม่วน พากันมา ลุม ตุ้ม โฮม จั๊กจังหวะอีหยัง บ่ค่อยคุ้นเคยกับหมู่ข่อยเลย สะกิดจังหวะในใจเฮาเสย จนเหมิ่ดความ เหงา เศร้า ระทม แดดสิฮ้อนป่านใด๋ บ่มีผู้ใด๋สิแล่นเข้าห่ม แฮ่งระดมหมู่พวกมาม่วนกุ้มทีบ ฟ้อนใส่เสียงเครื่องสาย ลาย ม่วน ม่วน ม่วน กวั้กมือซวนกันอยู่ ไหว่ๆเอิ้นอีหยังบ่ฮู้ แต่จังหวะถืกใจ ซวนกันไปแมะสู สิยืนอยู่เฮ็ดอีหยัง จังหวะมันห้าว จ้าวม่วนเอาพอโล มีฮอดโอ้ละน้อ บ่เข้าใจฮ้อดความหมาย แต่ถืกใจซุมตะเฮา ความหมองเศร้าจนบ่เหลือ แฮ่งเครื่องสายดีดขึ้น เป็นจังหวะ โดดดิด่ง โดดดิด่ง โดดดิด่ง โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดดิด่ง โดดดิด่ง โดดิโด ดิโดดดิด่ง จนว่าหลงส่นฟ้อนใส่ลายพิณ โดดดิด่ง ยาม มีบุญ มีงาน ไทบ้านพากัน มาตุ้ม มาโฮม มาซ่อยเหลือกัน ทั้งพระ ทั้งโยม ระดมกัน มา เอา บุญ มีแต่ความม่วนซื่น น้ำใจไทบ้านเอื้อเฟื้อเกื้อกูล เห็นแต่รอยยิ้มคนมาเอาบุญ ฟ้อนกันจน มุ่น อุ้ย ปุ้ย จนว่าหลงส่นฟ้อนใส่ลายพิณ โดดดิด่ง ( x2 )