เจ้านาย

  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ้านาย ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Am | Am |Am | Am |
G | G |G | G |
F | F |F | F |
Am | Am |Am | Am |

 Am  บ้านเราตั้งอยู่Amบนแผ่นดินนี้ Am  ที่นา ที่ทำAmกิน อยู่ตรงนี้ แต่มีGอะไรล่อใจGอยู่ G  เจ้านายผู้รู้GบอกมีโรงงานFใหญ่อยากซื้อที่ดินFไป F  แล้วจะได้ทำงาFนในโรงงานนั้น..

Am | Am |Am | Am |

 Am  ชีวิตที่เคยAmเจอตลอดมา Am  เจ้านาฬิกาAmไม่เคยอาศัย เรื่อGงเวลาพึ่งพาGไก่ G  จูงควายเดินตาGมถนน ทอดไปFสู่นาอากาFศแจ่มใส F  ดินโคลนปลักควFาย ที่เคยใหลหลง

Am | Am |Am | Am |

 C  วิถึชีวิCต บัดนี้มาเปลี่ยนไปG   จากเคยสบาGย กลับกลายเป็นเร่งร้อF   เข้าทำงาน เป็นกFะ เป็นเวลา F  ชุดชาวนามาเปลี่Fยนเป็นแบบฟอร์ม F  กลิ่นไอดินไอหญ้Fาเคยดมดอม F  เปลี่ยนเป็นสารเคมีFจากปล่องควันร้อน ๆ

Am | Am |Am | Am |
F | F |F | F |

 F  เพื่อนของฉันหลับไปF แล้วไม่ยอมตื่น F  เจ้านายบอกว่ามันป่FวยตายไปเG | G | G | Gอง.. F  เพื่อนของฉันหลับไปF แล้วไม่ยอมตื่น F  เจ้านายบอกว่ามันป่FวยตายไปเG | G | G | Gอง..

Am | Am |G | G |
Am | Am |G | G |
Am | Am |G | G |
Am | Am |G | G |

Am | Am |Am | Am |
G | G |G | G |
F | F |F | F |
Am | Am |Am | Am |

* | ** |

 Am  เพื่อนค่อยทยอAmยตายตามกันไป Am  ผู้หลัก ผู้ใหAmญ่ ท่านไม่เร่งร้อน   อยาGกให้เมืองรุ่งเรือGงก่อน G  ส่วนสิ่งแวดล้อGม จะเป็นยังไFง ค่อยตาม ค่อยแก้Fไป F  ลูกหลานรุ่นใหFม่ เชิญมารับกรรมต่อ

Am | Am |Am | Am |
G | G |G | G |
F | F |F | F |
Am | Am |Am | Am |ฟังเพลง - เจ้านาย พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - YouTube

เนื้อเพลง เจ้านาย พงษ์สิทธิ์ คำภีร์บ้านเราตั้งอยู่บนแผ่นดินนี้ ที่นา ที่ทำกิน อยู่ตรงนี้ แต่มีอะไรล่อใจอยู่ เจ้านายผู้รู้บอกมีโรงงานใหญ่อยากซื้อที่ดินไป แล้วจะได้ทำงานในโรงงานนั้น ชีวิตที่เคยเจอตลอดมา เจ้านาฬิกาไม่เคยอาศัย เรื่องเวลาพึ่งพาไก่ จูงควายเดินตามถนน ทอดไปสู่นาอากาศแจ่มใส ดินโคลนปลักควาย ที่เคยใหลหลง วิถึชีวิต บัดนี้มาเปลี่ยนไป จากเคยสบาย กลับกลายเป็นเร่งร้อน เข้าทำงาน เป็นกะ เป็นเวลา ชุดชาวนามาเปลี่ยนเป็นแบบฟอร์ม กลิ่นไอดินไอหญ้าเคยดมดอม เปลี่ยนเป็นสารเคมีจากปล่องควันร้อนๆเพื่อนของฉันหลับไป แล้วไม่ยอมตื่น เจ้านายบอกว่ามันป่วยตายไปเอง เพื่อนของฉันหลับไป แล้วไม่ยอมตื่น เจ้านายบอกว่ามันป่วยตายไปเอง เพื่อนค่อยทยอยตายตามกันไป ผู้หลัก ผู้ใหญ่ ท่านไม่เร่งร้อน อยากให้เมืองรุ่งเรืองก่อน ส่วนสิ่งแวดล้อม จะเป็นยังไง ค่อยตาม ค่อยแก้ไป ลูกหลานรุ่นใหม่ เชิญมารับกรรมต่อ