จันทร์ลำเอียง

 ไววิทย์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จันทร์ลำเอียง ไววิทย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ไปรวิทย์ สุขเกษมเรียบเรียง: สูนนาก อยู่สมโรง และคณะสังกัดค่าย: Gru Recordติดต่องานแสดง: 0639166983

Am | D |G | G |
Am | D |G | G |

เป็นอีกคืAmนที่มีแสงดาDว..พราวGกระจ่าง.. Gแต่กลับเป็นคืAmนที่เราอ้างว้าDง..อย่างไม่เคยGเป็น.. G

ฉากดวงจันAmทร์ที่ส่องแสงมDา..อาบใบไAmม้ผืนทรายภูผDา..แต่ตัวเรAmา..ช่างไกลเกินกว่Dา..จันทร์จะส่องเห็G | Gน..

สุดเดียวดาAmย..ที่ในตอนนี้D..เราไม่มีใG | Gคร..ก็แอบสุขใจAm..ที่ได้พร่ำเพ้Dอ..โดยไม่มีใG | Gคร..

หลับตาลAmง หนุนแขนแทนหมDอน..ปล่อยให้จัAmนทร์ลอยหลุดการโคจDร..ก็ดวงจันAmทร์..ไม่เคยใจอ่อDน ส่องฉันจริงGไหม.. G

ฉัCน..รู้Dสึก..ผิดจริงG | G ๆไม่เคยCรู้..ว่าผู้หญิDง..เขาคิดกันอย่างไG | Gร..ไม่มีไอเดีAmยอะไรในหัDเป็นอีกคืAmนที่ฉันยังหวั่นกลัDโปรดเถิดจันทAmร์..ส่องเพียงแสงสลัDวมาอีกคืนได้Gไหม..  G7

จะฝากจันทร์กระซิCบ..เธอนั้น คืนนี้Cแม้จันทร์ห่างไกGฝากจันAmทร์ ฝากใจ ฝากไปDถึงเขG | G7า..แต่จันทร์ลอยลัCบ เลือนหาย ไปแล้Cแก้วตาก็หาGย..จากกัAmน จากไกล จากไปD ฉันเGศร้า..G

Am | D |G | G |
Am | D |G | G7 |

* |

เป็นอีกคืAmน..ที่ฉันเฝ้ารDอ..ให้จันทร์กระจ่G | Gาง..ระหว่างชAmม..สายลมแผ่วบาDง กอดจูบใบไG | Gม้..

โอ้C.. คิดถึงเธอเหลือเกิGน..ข่มควาCมทุกข์ที่ต้องเผชิGใยคืนนี้Amดวงจันทร์ห่างเหิDน ไม่ส่องแสงใG | Gด..

จันทร์ลำเอียAmง..หรือเพียงหมางเมิDไม่ส่องแสงใC Cm | Gห้..       ฉัน..

Am | D | G | G | Am | D | G | G7 | ( x2 )
Am | D | G | G | | ( x2 )ฟังเพลง - จันทร์ลำเอียง ไววิทย์ - YouTube

เนื้อเพลง จันทร์ลำเอียง ไววิทย์ เป็นอีกคืนที่มีแสงดาวพราวกระจ่าง แต่กลับเป็นคืนที่เราอ้างว้างอย่างไม่เคยเป็น ฉากดวงจันทร์ที่ส่องแสงมา อาบใบไม้ผืนทรายภูผา แต่ตัวเราช่างไกลเกินกว่าจันทร์จะส่องเห็น สุดเดียวดายที่ในตอนนี้เราไม่มีใคร ก็แอบสุขใจที่ได้พร่ำเพ้อโดยไม่มีใคร หลับตาลง หนุนแขนแทนหมอน ปล่อยให้จันทร์ลอยหลุดการโคจร ก็ดวงจันทร์ไม่เคยใจอ่อน ส่องฉันจริงไหม ฉันรู้สึกผิดจริงๆไม่เคยรู้ว่าผู้หญิงเขาคิดกันอย่างไร ไม่มีไอเดียอะไรในหัว เป็นอีกคืนที่ฉันยังหวั่นกลัว โปรดเถิดจันทร์ ส่องเพียงแสงสลัวมาอีกคืนได้ไหม จะฝากจันทร์กระซิบเธอนั้น คืนนี้ แม้จันทร์ห่างไกล ฝากจันทร์ ฝากใจ ฝากไปถึงเขา แต่จันทร์ลอยลับ เลือนหาย ไปแล้ว แก้วตาก็หายจากกัน จากไกล จากไป ฉันเศร้า เป็นอีกคืนที่ฉันเฝ้ารอให้จันทร์กระจ่าง ระหว่างชมสายลมแผ่วบาง กอดจูบใบไม้ โอ้ คิดถึงเธอเหลือเกิน ข่มความทุกข์ที่ต้องเผชิญ ใยคืนนี้ดวงจันทร์ห่างเหิน ไม่ส่องแสงใด จันทร์ลำเอียงหรือเพียงหมางเมิน ไม่ส่องแสงให้ฉัน