ของกิ๋นคนเมือง

 จรัล มโนเพ็ชร  สุนทรี เวชานนท์  เพื่อชีวิต  คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ของกิ๋นคนเมือง จรัล มโนเพ็ชร และ สุนทรี เวชานนท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: จรัล มโนเพ็ชร

D | D |

ของกิ๋นบ้านเฮAา  เลือกเอาเต๊อะนาDเป๋นของปื้นเมืGอง  เป๋นเรื่องสบาA7(ล้วนสะป๊ะมากD D7มี..         ฟังหื้อดีเน่Gอ)(ฟั่งใคร่อยากจนเผD Aลอ..      มาบลืนน้ำลาDย)

แก๋งแคจิ้นงัAว  ไส้อั่วจิ้นหDมูแก๋งหน่D7อไม้ซาGง  คั่วบ่ะถั่วปูA7(น้ำพริกแมงD | D7ดา..       กับน้ำพริกอ่อGง)(คั่วผักกุ่มดD | Aอง..      หนังปองน้ำปู๋D)

แก๋งผักเซียงดAา  ใส่ปลาแห้งโตยDนะเจ้าแก๋งบ่อD7นแก๋งตูGน  กับแก๋งหยวกกล้A7วย(ต๋ำบะหนุน ยำเD | D7ตา..       ซ่าบะเขือผ่อGย)(แกงเห็ด แกงหD | Aอย..       ก้อยปลาดุกอุ๋Dย)

แก๋งบาค่อนก้อA7ม  แก๋งอ่อมเครื่องในDแก๋งผัD7กเฮือดลGอ  อ๋อ ยำหน่อไม้A7น้ำเมี่ย งน้ำตัD | D7บ..       (กั๊บแก๋งฮังเลG)(น้ำพริกอี่เD | Aก๋..       เฮ้ ยำจิ้นไก่D)

ลาบงัวตั๋วลาA7ย (ลายโก้ง)ลายลาบควายตั๋วดำD (กึ่งดึ่ง)ลาบไD7ก่ยกมGา (ไก่จนก๊าน)   A7ลาบปลาสร้อยก็ลำA7 (ก่า)กิ๋นอาหยังระวังพ่D | D7อง..       ลุต๊องจะว่าบ่บอGกเน่อส่วนบ้านผมกิ๊กก๊D | A7อก..       (ยอกแก๋งโฮะตึงวัDน)

* |

G | A | D |ฟังเพลง - ของกิ๋นคนเมือง จรัล มโนเพ็ชร และ สุนทรี เวชานนท์ - YouTube

เนื้อเพลง ของกิ๋นคนเมือง จรัล มโนเพ็ชร และ สุนทรี เวชานนท์ ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเต๊อะนาย เป๋นของปื้นเมือง เป๋นเรื่องสบาย (ล้วนสะป๊ะมากมี ฟังหื้อดีเน่อ) (ฟั่งใคร่อยากจนเผลอ มาบลืนน้ำลาย) แก๋งแคจิ้นงัว ไส้อั่วจิ้นหมู แก๋งหน่อไม้ซาง คั่วบ่ะถั่วปู (น้ำพริกแมงดา กับน้ำพริกอ่อง) (คั่วผักกุ่มดอง หนังปองน้ำปู๋) แก๋งผักเซียงดา ใส่ปลาแห้งโตยนะเจ้า แก๋งบ่อนแก๋งตูน กับแก๋งหยวกกล้วย (ต๋ำบะหนุน ยำเตา ซ่าบะเขือผ่อย) (แกงเห็ด แกงหอย ก้อยปลาดุกอุ๋ย) แก๋งบาค่อนก้อม แก๋งอ่อมเครื่องใน แก๋งผักเฮือดลอ อ๋อ ยำหน่อไม้ น้ำเมี่ย งน้ำตับ (กั๊บแก๋งฮังเล) (น้ำพริกอี่เก๋ เฮ้ ยำจิ้นไก่) ลาบงัวตั๋วลาย (ลายโก้ง) ลายลาบควายตั๋วดำ (กึ่งดึ่ง) ลาบไก่ยกมา (ไก่จนก๊าน) ลาบปลาสร้อยก็ลำ (ก่า) กิ๋นอาหยังระวังพ่อง ลุต๊องจะว่าบ่บอกเน่อ ส่วนบ้านผมกิ๊กก๊อก (ยอกแก๋งโฮะตึงวัน)