หมดคอย

 วงเสาร์5  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หมดคอย เสาร์5
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาง ซาไกเรียบเรียง: สิงหา วารีศรีสังกัดค่าย: Greenlifeติดต่องานแสดง: 0894141419

G | Em |C | D |

G | Em |C | D |

อย่าให้เขาเฉียGงก่อน แลใจให้ดีEmก่อนอย่าเพิ่งทำตัCวและใจอ่อน อารมณ์เร่าร้อDนเป็นไฟให้เราจบกันเสียGก่อน แล้ว ต่างคน ต่างไEmได้มมีเวลCาทำใDจ..ว่าไม่เป็นไรGกัน

เคยรักAmเหมือนฉีกวานดมร่วมทุกข์ สุขสGม มา นม นานก้อนเกลืAmอกัดเคยยังหวาน หนำเป็นวิมาDณ สวรรค์..D

รักเรา ไม่หนุCก ไม่หนุก ไม่หนุกรักเรา ไม่หรอGย ไม่หรอย ไม่หรอยเธอหมดคอAmย..จากลDาไปหาความมัGแต่ใจยังหวCง ยังห่วง ห่วงใย ยังรักของใจGทุกคืนวันขอให้เธAmอห้อยท้านบิ๊กไบค์ไปถึงหวัDส่วนฉันไม่พรืGอ..   (D)

G | Em |C | D |
G | Em |C | D |

 Em  กลัวเขาจะหลักสักดอกแล้วทิ้G Em  กลัวรักไม่จริง ไม่แหลงเจ้าเมืGอง Em  เชื่อคำเท่งทอง หลอกให้น้องเนื้อAmตัวสิ้นเปลือง   เจ้าเมือDง..แหลงหรอยพันคำ ไม่สำคัG

* | ** | ** |

ไม่พรืCอ ฉันไม่พรืDอ ยังบาย G | Dยังบาย ๆG

Em | C |G | D |G |ฟังเพลง - หมดคอย เสาร์5 - YouTube

เนื้อเพลง หมดคอย เสาร์5 อย่าให้เขาเฉียงก่อน แลใจให้ดีก่อน อย่าเพิ่งทำตัวและใจอ่อน อารมณ์เร่าร้อนเป็นไฟ ให้เราจบกันเสียก่อน แล้ว ต่างคน ต่างไป ได้มมีเวลาทำใจว่าไม่เป็นไรกัน เคยรักเหมือนฉีกวานดม ร่วมทุกข์ สุขสม มา นม นาน ก้อนเกลือกัดเคยยังหวาน หนำเป็นวิมาณ สวรรค์ รักเรา ไม่หนุก ไม่หนุก ไม่หนุก รักเรา ไม่หรอย ไม่หรอย ไม่หรอย เธอหมดคอยจากลาไปหาความมัน แต่ใจยังหวง ยังห่วง ห่วงใย ยังรักของใจทุกคืนวัน ขอให้เธอห้อยท้านบิ๊กไบค์ไปถึงหวัน ส่วนฉันไม่พรือ กลัวเขาจะหลักสักดอกแล้วทิ้ง กลัวรักไม่จริง ไม่แหลงเจ้าเมือง เชื่อคำเท่งทอง หลอกให้น้องเนื้อตัวสิ้นเปลือง เจ้าเมืองแหลงหรอยพันคำ ไม่สำคัญ ไม่พรือ ฉันไม่พรือ ยังบายๆยังบายๆ