ไร้ยางอาย

  จ๊ะ นงผณี   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไร้ยางอาย จ๊ะ Rsiam
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต้อง พริกไทยเรียบเรียง: ต้อง พริกไทยสังกัดค่าย: Rsiamติดต่องานแสดง: 0983653523

A B | G#m C#m |
A B | G#m C#m |

หากเป็นเสืAอผู้ชาย น้องคงBไม่มายด์ถ้าพี่G#mจะจากน้องไC#mหากเป็นหญิAงที่มีหลายใจB น้องคงไม่หวั่G#mนไหว    C#m

ไม่ได้เอAากับใครไปทั่Bว ไม่ได้มั่G#mว ถ้าเราไม่ FeC#mat.Aงไม่ค่อย need พี่B มากมายG#m C#mขนาดนี้

กูเป็นผู้หญิAงไร้ยางอาBย ไปติดผู้ชาG#mยที่เขาเฉย ๆC#mกูคิดถึงพี่AเขาจังเลBย กูใจง่าG#mยไปหรือเปล่C#mกูเป็นผู้หญิAงไร้ยางอาBย ไปติดผู้ชาG#mยที่เขาเฉย ๆC#mกูคิดถึงพี่AเขาจังเลBย ชะเอ่อเอิงG#mเอย เออเอิ้งเอ่C#m

น้องเพียงอยากอยู่Aกับพี่ทุกวัน อยากBเป็นลิ้นกับฟันอยาG#mกอาบน้ำด้วยกัน น้อC#mงให้พี่คอยถูหลังอยาAกซักผ้าให้พี่ ทำกัBบข้าวให้ว่าที่สามีG#mกันฉันท์ผัวเมีC#m

A B | G#m C#m |
A B | G#m C#m |

กูเป็นผู้หญิAงไร้ยางอาBย ไปติดผู้ชาG#mยที่เขาเฉย ๆC#mคิAดถึงจังเลBย.. กูง่าG#mยไปหรือเปC#mล่า

* | ** |

คิAดถึงน้องบ้Bางได้G#m C#mไหม..คิAดถึงน้องบ้Bางได้G#m C#m | Eไหม..ฟังเพลง - คอร์ดเพลง ไร้ยางอาย จ๊ะ Rsiam - YouTube

เนื้อเพลง ไร้ยางอาย จ๊ะ Rsiam หากเป็นเสือผู้ชาย น้องคงไม่มายด์ ถ้าพี่จะจากน้องไป หากเป็นหญิงที่มีหลายใจ น้องคงไม่หวั่นไหว ไม่ได้เอากับใครไปทั่ว ไม่ได้มั่ว ถ้าเราไม่ Feat คงไม่ค่อย need พี่ มากมายขนาดนี้ กูเป็นผู้หญิงไร้ยางอาย ไปติดผู้ชายที่เขาเฉยๆกูคิดถึงพี่เขาจังเลย กูใจง่ายไปหรือเปล่า กูเป็นผู้หญิงไร้ยางอาย ไปติดผู้ชายที่เขาเฉยๆกูคิดถึงพี่เขาจังเลย ชะเอ่อเอิงเอย เออเอิ้งเอ่ย น้องเพียงอยากอยู่กับพี่ทุกวัน อยากเป็นลิ้นกับฟัน อยากอาบน้ำด้วยกัน น้องให้พี่คอยถูหลัง อยากซักผ้าให้พี่ ทำกับข้าวให้ ว่าที่สามีกันฉันท์ผัวเมีย กูเป็นผู้หญิงไร้ยางอาย ไปติดผู้ชายที่เขาเฉยๆคิดถึงจังเลย กูง่ายไปหรือเปล่า คิดถึงน้องบ้างได้ไหม คิดถึงน้องบ้างได้ไหม