รับจบ

  KT Long Flowing   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รับจบ KT Long Flowing
เนื้อร้อง/ทำนอง: KT Long Flowingเรียบเรียง/ดนตรี: KT Long Flowingโปรดิวเซอร์: KT Long Flowingสังกัดค่าย: KWP Record

C | Am |Dm | G |

วันCนี้เห็นคุณเศร้าใจ อีกเดี๋ยAmวผมจะเดินเข้าไปคล้าDmยว่าคุณต้องการเพื่อนGเมาไอ้ผCมหวังแค่ปลอบใจ อย่าไปคิดAmอะไรให้มันมากไปหวัDmงแค่จะให้ทุกข์คุณบรรGเทา

   เห็นคุณCมาตั้งนานแต่ก็ไม่กล้าเข้าทักหรอก Am  วันนี้จะลองดีลองเข้าไปทักก่อน Dm  ไม่ได้คิดร้าย แต่บั่นท้ายGคุณสวยดี

แววตาCคนเมาเขาไม่หลอกเห็นคุนเศร้า ๆAm กลัวจะเหงาเลยแค่หยอกบอกได้ครัDmบ ถ้าเกิดว่าผมนั้นวุ่นวายGไป

ถ้าหากยิ่งคCบแล้วทำให้คุณนั้นยิ่งเAmหงาไปบอกกับเขาDmเลยว่าคุณนั้นจะมีGใหม่ส่วนผCมจะรอตรงนี้ ไม่ไปAmไหนถ้าเกิดว่าเขDmายังไม่ใส่ใจ ผมรับGจบนะ O

รักCคุณจริงต้องรั้งคุณเอาAmไว้ถ้าเกิดว่าเขาDmยังไม่ใส่ใจ ผมรับGจบ O oเหนื่อยไหCมที่คุณต้องยอม ต้องยอAmมทุกทีไม่เกี่ยวหรอกรัDmกกันกี่ปีเพราะถ้ารักGเขายังอยู่ดี คุณจะรู้(C)เอง

ไม่ได้Cยุยงส่งเสริม แต่พอเมาAmแล้วมันเคลิ้บเคลิ้มถ้าDmเขารักคุนจริง ผมจะรีบถอยGออกมาให้ไกลผมอาCจไม่ได้เป็นเจ้าชายแต่อย่าได้เหมAmาว่าผมนั้นเป็นตัวร้ายแค่Dmจะทำให้ชัว ว่าคุณกับเขาGยังไปได้ชัว(เท่านั้นเอง)

ขอโทษที่ผCมนั้นทำให้เคว ทำใจขอAmงคุณโลเลและก็รู้Dmว่าคุณนั้นรัก..เขามากGเพียงใดบอกอย่าไปเทC อย่าไปเทเยอะ เป็นไงAmแค่ยืนยังเซเอาที่พอดีDmของเรา จะไม่เมาGมากเกินไป

* | ** |

 C  ก็ลองAmใจเขาดู จะได้รู้Dmว่าเขา จะทำGเช่นไร

แต่เธอไม่ต้องชอCบเราก็ได้แต่ถ้าเธอเหAmงา เมากับเราก็ได้ให้อยู่เป็นเพื่Dmอนเธอก็ได้ เอาตามใจGของเธอ

ถ้าจะทCน เอางั้นก็ได้ ผมAmขอนั่งอยู่ตรDmงนี้..    Gไม่Cดี ไม่ดี รู้ว่า ไม่Amดี ไม่ดีเธอกับเขDmาคบมาตั้งนาน  รู้Gแล่วยังเข้าไป

ไม่Cดี ไม่ดี ก้รู้ว่า ไม่Amดี ไม่ดีแต่จะใDmห้ทำยังไง  ผมGชอบคุณไปแล้Cว..ฟังเพลง - รับจบ KT Long Flowing - YouTube

เนื้อเพลง รับจบ KT Long Flowingวันนี้เห็นคุณเศร้าใจ อีกเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไป คล้ายว่าคุณต้องการเพื่อนเมา ไอ้ผมหวังแค่ปลอบใจ อย่าไปคิดอะไรให้มันมากไป หวังแค่จะให้ทุกข์คุณบรรเทา เห็นคุณมาตั้งนานแต่ก็ไม่กล้าเข้าทักหรอก วันนี้จะลองดีลองเข้าไปทักก่อน ไม่ได้คิดร้าย แต่บั่นท้ายคุณสวยดี แววตาคนเมาเขาไม่หลอก เห็นคุนเศร้าๆกลัวจะเหงาเลยแค่หยอก บอกได้ครับ ถ้าเกิดว่าผมนั้นวุ่นวายไป ถ้าหากยิ่งคบแล้วทำให้คุณนั้นยิ่งเหงา ไปบอกกับเขาเลยว่าคุณนั้นจะมีใหม่ ส่วนผมจะรอตรงนี้ ไม่ไปไหน ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ใส่ใจ ผมรับจบนะ O รักคุณจริงต้องรั้งคุณเอาไว้ ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ใส่ใจ ผมรับจบ O o เหนื่อยไหมที่คุณต้องยอม ต้องยอมทุกที ไม่เกี่ยวหรอกรักกันกี่ปี เพราะถ้ารักเขายังอยู่ดี คุณจะรู้เอง ไม่ได้ยุยงส่งเสริม แต่พอเมาแล้วมันเคลิ้บเคลิ้ม ถ้าเขารักคุนจริง ผมจะรีบถอยออกมาให้ไกล ผมอาจไม่ได้เป็นเจ้าชาย แต่อย่าได้เหมาว่าผมนั้นเป็นตัวร้าย แค่จะทำให้ชัว ว่าคุณกับเขายังไปได้ชัว(เท่านั้นเอง) ขอโทษที่ผมนั้นทำให้เคว ทำใจของคุณโลเล และก็รู้ว่าคุณนั้นรักเขามากเพียงใด บอกอย่าไปเท อย่าไปเทเยอะ เป็นไงแค่ยืนยังเซ เอาที่พอดีของเรา จะไม่เมามากเกินไป ก็ลองใจเขาดู จะได้รู้ว่าเขา จะทำเช่นไร แต่เธอไม่ต้องชอบเราก็ได้ แต่ถ้าเธอเหงา เมากับเราก็ได้ ให้อยู่เป็นเพื่อนเธอก็ได้ เอาตามใจของเธอ ถ้าจะทน เอางั้นก็ได้ ผมขอนั่งอยู่ตรงนี้ ไม่ดี ไม่ดี รู้ว่า ไม่ดี ไม่ดี เธอกับเขาคบมาตั้งนาน รู้แล่วยังเข้าไป ไม่ดี ไม่ดี ก้รู้ว่า ไม่ดี ไม่ดี แต่จะให้ทำยังไง ผมชอบคุณไปแล้ว