สมบัติชาติ

 เดช อิสระ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ปลดแอก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สมบัติชาติ เดช อิสระ

A | D |A | E |
D | E |

เขตAอุทยานถูกผลาญ..ไปมากEมายโฉนAดเถื่อนรุกทำร้าย..ป่าไม้Eไทย

สมบัติDชาติฮุบเป็นขอEงตัวเมื่อมีAคนชั่ว จับมืF#mอกับคนใหญ่ก็ไม่Dมีใคร..จับใครดำเนินตามกฏEหมาย

กี่สิ้Aน ภูเขา แม่น้ำ ยังไม่Eพอเอาเครื่อAงมือ ส.ป.ก. มาเฉือนจนบิ่นEหาย

โรงพัDกบ่อบำบัดน้ำเสีEย  ถนAน อิฐ หิน ปูน ทรายF#mถมDทะเล ออก น.Eส.3 ได้ยังAไง

ชาวบ้าF#mนธรรมดาตาดำ ๆจะมีปัญญF#mาไปทำได้แค่ไหนไก่เห็Aนตีนงู งูก็เห็F#mนนมไก่ สีEไม่ใหญ่ ไม่ได้ทำF#m

เหลืออะไรDไว้ให้แผ่นดิAเหลือจะกิEน คือความบอบช้ำAให้ลูกหลาDนรุ่นหลังรับกรรAกวาดเศษซาEกกากบรรพชA

ขอป่าไม้D ไว้ให้ร่มเงAา อย่าขุดภูเขEา..ไปทำถนAขอทะเลDเลี้ยงดูผู้คAน ไม่ ทุกข์ทBmน ยากจEน เข็ญใA

F#m | F#m |F#m | E |

D A | E A |
D A | Bm E A |

กองAกิเลสถ่วงศูนย์..จรรยาEบรรณใส่Aยาพิษในพืชพันธุ์..ธัญญาหาEก็สวยงาDม ขายดิบ ขายดีEแต่ที่ตายAเป็นผีคือชาF#mวบ้านแถมด้วยมลDพิษ..จากโรงEงาน เพราะใคA

* | ** | *** |

* | ** | *** |

 E  โปรดเหลือไว้..ให้คนไทAย..ฟังเพลง - สมบัติชาติ เดช อิสระ - YouTube

เนื้อเพลง สมบัติชาติ เดช อิสระ เขตอุทยานถูกผลาญไปมากมาย โฉนดเถื่อนรุกทำร้ายป่าไม้ไทย สมบัติชาติฮุบเป็นของตัว เมื่อมีคนชั่ว จับมือกับคนใหญ่ ก็ไม่มีใครจับใครดำเนินตามกฏหมาย กี่สิ้น ภูเขา แม่น้ำ ยังไม่พอ เอาเครื่องมือ สปก มาเฉือนจนบิ่นหาย โรงพักบ่อบำบัดน้ำเสีย ถนน อิฐ หิน ปูน ทราย ถมทะเล ออก นส3 ได้ยังไง ชาวบ้านธรรมดาตาดำๆจะมีปัญญาไปทำได้แค่ไหน ไก่เห็นตีนงู งูก็เห็นนมไก่ สีไม่ใหญ่ ไม่ได้ทำ เหลืออะไรไว้ให้แผ่นดิน เหลือจะกิน คือความบอบช้ำ ให้ลูกหลานรุ่นหลังรับกรรม กวาดเศษซากกากบรรพชน ขอป่าไม้ ไว้ให้ร่มเงา อย่าขุดภูเขาไปทำถนน ขอทะเลเลี้ยงดูผู้คน ไม่ ทุกข์ทน ยากจน เข็ญใจ กองกิเลสถ่วงศูนย์จรรยาบรรณ ใส่ยาพิษในพืชพันธุ์ธัญญาหาร ก็สวยงาม ขายดิบ ขายดี แต่ที่ตายเป็นผีคือชาวบ้าน แถมด้วยมลพิษจากโรงงาน เพราะใคร โปรดเหลือไว้ให้คนไทย