ส่อหล่อมาหยัง

เฟิร์น กัญญารัตน์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ส่อหล่อมาหยัง เฟิร์น กัญญารัตน์

F | Am |Dm | C |
A# C | Am Dm |A# | C |

จำได้บ่F.. มื้อที่เฮาเลิกกัAmมื้อที่ความสัมพันDmธ์.. บ่มีวันA#กลับมาเป็นคือเก่C

โตอ้ายนั้Fน.. ยืนยันสิบ่หวนคืAmตั้งแต่ไปมีคนอื่Dmน้องเจ็บอีหA#ลี ฮักเทื่อนั้นพังสุอC | Fย่าง.. . .    ฮู้C..

สิส่อหล่อมาหยัFงตอนนี้Am  ตอนที่A#น้องมีคนใหCม่ตะกี้คือบ่รักษFาหัวใAmจ.. ของน้อA#งเอาไว้ให้ดีแหCน่เว่าหยังขึ้A#นกะมีแต่เขCบ่ทันแข่Amง น้องกะกลายเป็นคนแDmพ้มื้อถิ่มน้องไปA#กะคึดพ้อแน่แหม.. Cส่อหล่อแส่แหล่มาหยั(F)

F | Am |Dm | C |
A# C | F | C |

จำเอาไว้F.. ใครที่ทำร้ายกัAmเข้ามาแค่หลอกฝัDmน.. บ่มีวันA#กลับไปเป็นคือเก่C

โตอ้ายนั้Fน.. ยืนยันว่าอ้ายเลือกเขAmหน้าที่แฟนเก่Dmน้องเจ็บอีหA#ลี ฮักเทื่อนั้นพังสุอC | Fย่าง.. . .    ฮู้C..

* | * |

มื้อถิ่มน้องไGmปกะคึดพ้อแน่แหม..Cบักพากถั่งมึง

F | Am |Dm | C |A# C | F |คอร์ดเพลง ส่อหล่อมาหยัง เฟิร์น กัญญารัตน์

เนื้อเพลง ส่อหล่อมาหยัง เฟิร์น กัญญารัตน์ จำได้บ่ มื้อที่เฮาเลิกกัน มื้อที่ความสัมพันธ์ บ่มีวันกลับมาเป็นคือเก่า โตอ้ายนั้น ยืนยันสิบ่หวนคืน ตั้งแต่ไปมีคนอื่น น้องเจ็บอีหลี ฮักเทื่อนั้นพังสุอย่าง ฮู้ สิส่อหล่อมาหยังตอนนี้ ตอนที่น้องมีคนใหม่ ตะกี้คือบ่รักษาหัวใจ ของน้องเอาไว้ให้ดีแหน่ เว่าหยังขึ้นกะมีแต่เขา บ่ทันแข่ง น้องกะกลายเป็นคนแพ้ มื้อถิ่มน้องไปกะคึดพ้อแน่แหม ส่อหล่อแส่แหล่มาหยัง จำเอาไว้ ใครที่ทำร้ายกัน เข้ามาแค่หลอกฝัน บ่มีวันกลับไปเป็นคือเก่า โตอ้ายนั้น ยืนยันว่าอ้ายเลือกเขา หน้าที่แฟนเก่า น้องเจ็บอีหลี ฮักเทื่อนั้นพังสุอย่าง ฮู้ มื้อถิ่มน้องไปกะคึดพ้อแน่แหม บักพากถั่งมึง