หำเทียม

  คาราบาว   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หำเทียม คาราบาว

A | A |D | A |A | F#m |Bm E | A |

Aาหำมีน้อAเหลือเพียงจ้อยร่อDย ข้อยทำมาหลายปีAอย่าตัดรอAนตอนข้าวไม่ดีF#mช่วยหำสักทีBm อยากมีเมีEยสักคA

A | A |D | A |A | F#m |Bm E | A |

ความจAนเป็นอุปสรF#mรคกีดขวางทางรัDก..ของชายโสดหญิงสาAรักกัAน ชอบกัน ต้องกินข้าF#mแต่งกันตัวเปล่Aา จะเอาอะไรDทำกิA

ที่ดิBmน หำยังต้องเช่F#mหำบ่าAวจะเอาอะไEรต่อรอAน้องนาAงคงไม่เห็นใจแF#mน่ปีนี้นาหำแย่Bm หำคงต้องแก่EไปตามลำAพัง

* |

A | A |D | A |A | F#m |Bm E | A |

ก่อนนี้A มีที่นาทำเนF#mอีตอนเขาลงนาข้Dาว หำเอาที่นาจำนอAเหลือหน่อยเดีAยว พอได้เก็บเกี่ยวใส่ท้F#mองฝนไม่มา ไม่มอBmง ท้องไม่มีE ที่ไม่Aพอ

ต้องขอเช่Bmา เงินเก่าหำลงหมF#mไม่ทำหำอAด ใครจะปลEดหนี้Aสินทำเท่าใดA ได้คนอื่นเอาไปกิF#mดอกที่จำนองดิBmน มันหิน มันเกEลือเค็มA ๆ

* |

A | A |D | A |A | F#m |Bm E | A |
A | A |D | A |A | F#m |Bm E | A |

เมื่อไพร่ฟ้Aา ชาวนาใบหน้ามัF#mดังถูกเขาจับทำหมัDน อยู่กันไปตามยถAเงินไม่มีA ขันหมากไม่ยกมF#mแม่น้องนางบ้านนBmา เห็นใจเถิดหนEาหำพยาAยาม

ความจBmนถึงมันเป็นอุปสรF#mรคแต่ของชอบของรัAก ใครจะหัEกใจลAเห็นวัวควAายผสมหลอดแล้วนึกปF#mลงอีกไม่นานหำคBmง..ต้องลงเข้าคิEวผสมAเทียม

* | * |คอร์ดเพลง หำเทียม คาราบาว

เนื้อเพลง หำเทียม คาราบาว นาหำมีน้อย เหลือเพียงจ้อยร่อย ข้อยทำมาหลายปี อย่าตัดรอนตอนข้าวไม่ดี ช่วยหำสักที อยากมีเมียสักคน ความจนเป็นอุปสรรค กีดขวางทางรัก ของชายโสดหญิงสาว รักกัน ชอบกัน ต้องกินข้าว แต่งกันตัวเปล่า จะเอาอะไรทำกิน ที่ดิน หำยังต้องเช่า หำบ่าวจะเอาอะไรต่อรอง น้องนางคงไม่เห็นใจแน่ ปีนี้นาหำแย่ หำคงต้องแก่ไปตามลำพัง ก่อนนี้ มีที่นาทำเนา อีตอนเขาลงนาข้าว หำเอาที่นาจำนอง เหลือหน่อยเดียว พอได้เก็บเกี่ยวใส่ท้อง ฝนไม่มา ไม่มอง ท้องไม่มี ที่ไม่พอ ต้องขอเช่า เงินเก่าหำลงหมด ไม่ทำหำอด ใครจะปลดหนี้สิน ทำเท่าใด ได้คนอื่นเอาไปกิน ดอกที่จำนองดิน มันหิน มันเกลือเค็มๆ เมื่อไพร่ฟ้า ชาวนาใบหน้ามัน ดังถูกเขาจับทำหมัน อยู่กันไปตามยถา เงินไม่มี ขันหมากไม่ยกมา แม่น้องนางบ้านนา เห็นใจเถิดหนาหำพยายาม ความจนถึงมันเป็นอุปสรรค แต่ของชอบของรัก ใครจะหักใจลง เห็นวัวควายผสมหลอดแล้วนึกปลง อีกไม่นานหำคง ต้องลงเข้าคิวผสมเทียม