ราชาเงินผ่อน

  คาราบาว   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ราชาเงินผ่อน คาราบาว

Dm | Dm |C | C |G7/B | G7/B |Am | Am |
Dm | Dm |F | F |Gm | Gm |Am | Am |

เจียมเพราะจDmน เป็นคนอย่างข้Dmเกิดเป็นราชGmาเงินผ่อนเมืองไทDmทํางาน ทําเงิDmน ทําเกินเงินเดืDmอนเศรษฐกิจคลาดเคลื่Gmอน เงินเดือนไม่พอใDmช้

ให้เราทํางาDmน ทําแลกเงินตDmราแต่ต่อตีราคCาตํ่ากว่าความเป็นไปDmการค้า การขาDmย ก็คิดให้มีเงินผ่อDmดาวน์ไม่เดือดร้อCน ผ่อนตามสบDmาย

ข้าวของเครื่องใช้Dm ก็ซื้อได้ด้วยดาDmวน์ผ่อนกันยาว ๆC ดอกเบี้ยบานตะไDmดอกทวีคูDmณ ก็ หมุนเดือน ชนเดือDmเขาคอยมาเตืCอนว่าผ่อนช้าเกินไDm

ก็อยากจะใช้Dmแต่สิ่งของจําเDm | Dmป็น..เอAmอ..เฮอะเออเฮอะเอA7ย..

ก็อยากจะใช้Csus4แต่สิ่งขอCงจําเป็FทีAmวี    ตู้G#m..  เย็Gmน.. จําเป็Cนต้องใช้FความสุD7/F#ขเล็กน้อGmย นี่ว่าจะถอCยวีดีโอFมาฉายดูAm..หนัG#mง..โป๊Gm.. ที่กลาดเกลื่CอนเมืองไทFให้ลืD7/F#มทุกข์โศGmก ลืมโลCกวกวFลืมหน้าคAmน..บาG#mง..คนGm.. ที่ชอบเอาเปรีCยบอยู่รํ่าไF | F

Dm | Dm |F | F |Gm | Gm |Am | Am |

ดวงใจจDmน ทนความลําบDmากมาร้องความทุกข์ยาGmก ได้โปรดจงเห็นใDmอย่าให้สินค้าแพDmง อย่าให้แรงงานถูDmอย่าให้ใครมาผูGmกตลาดค้าของไทDmอย่าให้ใครมาแย่Dmง ขนแรงไปต่างเมืDmองไปทําความรุ่งเรืCอง มันน่าอาย น่าอาDm

ประเทศประไทDmย ไม่ใช่ตะวันออกกลDmางเห็นเพื่อนไทยเดินทาCง แล้วใจหาย ใจหาDmถึงฉันจะกลDmายเป็นราชาดาวน์ดอDmฉันก็ไม่เสียใจหรCอก เพราะอุดหนุนคนไทDm

แต่ขอให้คิดคํานึDmง..ถึงหัวอกคนจDmอย่าปล่อยให้เขาสับสGmน จนหมดหนทางไDmอย่าปล่อยให้เขาวกวDmน ไปชนคุกตะรDmางเพราะเมื่อสิ้นหนทาCง จะเดินหนทางใDm

อันเมืองไทยใหญ่อุDm | Dmดม..เอAmอ..เฮอะเออเฮอะเอAย..

ดินดีสFม..เป็นนาสวD7/F#น..  เพื่อนเอ๋Dmย เราชักชวGmต้องช่วยกัCนมุ่งหมั่นทำF..คอร์ดเพลง ราชาเงินผ่อน คาราบาว

เนื้อเพลง ราชาเงินผ่อน คาราบาว เจียมเพราะจน เป็นคนอย่างข้า เกิดเป็นราชาเงินผ่อนเมืองไทย ทํางาน ทําเงิน ทําเกินเงินเดือน เศรษฐกิจคลาดเคลื่อน เงินเดือนไม่พอใช้ ให้เราทํางาน ทําแลกเงินตรา แต่ต่อตีราคาตํ่ากว่าความเป็นไป การค้า การขาย ก็คิดให้มีเงินผ่อน ดาวน์ไม่เดือดร้อน ผ่อนตามสบาย ข้าวของเครื่องใช้ ก็ซื้อได้ด้วยดาวน์ ผ่อนกันยาวๆดอกเบี้ยบานตะไท ดอกทวีคูณ ก็ หมุนเดือน ชนเดือน เขาคอยมาเตือนว่าผ่อนช้าเกินไป ก็อยากจะใช้แต่สิ่งของจําเป็น เออ เฮอะเออเฮอะเอย ก็อยากจะใช้แต่สิ่งของจําเป็น ทีวี ตู้ เย็น จําเป็นต้องใช้ ความสุขเล็กน้อย นี่ว่าจะถอยวีดีโอ มาฉายดู หนัง โป๊ ที่กลาดเกลื่อนเมืองไทย ให้ลืมทุกข์โศก ลืมโลกวกวน ลืมหน้าคน บาง คน ที่ชอบเอาเปรียบอยู่รํ่าไป ดวงใจจน ทนความลําบาก มาร้องความทุกข์ยาก ได้โปรดจงเห็นใจ อย่าให้สินค้าแพง อย่าให้แรงงานถูก อย่าให้ใครมาผูกตลาดค้าของไทย อย่าให้ใครมาแย่ง ขนแรงไปต่างเมือง ไปทําความรุ่งเรือง มันน่าอาย น่าอาย ประเทศประไทย ไม่ใช่ตะวันออกกลาง เห็นเพื่อนไทยเดินทาง แล้วใจหาย ใจหาย ถึงฉันจะกลายเป็นราชาดาวน์ดอก ฉันก็ไม่เสียใจหรอก เพราะอุดหนุนคนไทย แต่ขอให้คิดคํานึง ถึงหัวอกคนจน อย่าปล่อยให้เขาสับสน จนหมดหนทางไป อย่าปล่อยให้เขาวกวน ไปชนคุกตะราง เพราะเมื่อสิ้นหนทาง จะเดินหนทางใด อันเมืองไทยใหญ่อุดม เออ เฮอะเออเฮอะเอย ดินดีสม เป็นนาสวน เพื่อนเอ๋ย เราชักชวน ต้องช่วยกันมุ่งหมั่นทำ