ซาอุดร

  คาราบาว   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ซาอุดร คาราบาว

F#m | F#m |F#m | F#m |
F#m | F#m |F#m | F#m |
F#m | F#m |F#m | F#m |
F#m | F#m |F#m | F#m |

เขียAนป้ายไปปักไF#mว้บอกคนทั้งหลาAยว่าอยากขายที่นEนำDทรัพย์สินเงินตรAจากขายที่นEา ตีตั๋วเครื่องบิAน จะไปซาอุ

F#m | F#m |F#m | F#m |

บอDกเมียและลูกน้Aอย คอยพี่หน่Aอยพ่อหน่อยเถิดหF#mนาอีกAไม่นานกลับมDา..เยี่ยงราชAา เงินทองล้นกาE

F#mะมีโทรทัศDน์  วิทยุF#m  สเตริโอD..บ้าAนตึกหลังโตE ๆ โอ้ฮะโอ นั่งกินนอนกิน

F#m | F#m |F#m | F#m |

เขียAนป้ายไปปักไF#mว้บอกคนทั้งหลาAยว่าอยากขายที่ดิEทิ้Dงถิ่นฐานทํากิAตีตั๋วเครื่องบิEน ไปหากินแดนไกAล จะไปซาอุ

F#m | F#m |F#m | F#m |

เบื่Aอทําไร่ไถนDา ทําได้มAา ไม่พอได้กิF#mกลัAวลูกเก็บดินกิDน อย่างที่หนัAงสือพิมพ์เขาลE

บอF#mกเมียรอหน่อยหนDา อย่าเผลอใF#mจไปมีชู้DจับAได้เป็นน่าดูE จู้ฮุกกรู ไม่นานน้องยา..

F#m | F#m |

ซาอุดิD จะแล้ง จะร้อAน..ระอุปานใดE อ้ายก็จะทAจะยอมอดเหล้Dา เอาเงินสะสAจะข่มจิตใจE ไม่เล่นไฮโF#m

เชื่อพี่เถิดน้Dอง พี่ไม่ได้ร้องเพลงหลAอกจะเอาเงินใส่กระบอEก หอบมาเป็นกระบุAขนมาให้น้C# | C#อง..          ฝากธนาคาร

F#m | F#m |C#7 | F#m |

D | A |E | A |D | A |E7 | C#7 |

F#m | F#m |F#m | F#m |
F#m | F#m |F#m | F#m |

F#m | F#m |F#m | F#m |
F#m | F#m |F#m | F#m |

ขาAยที่นาได้แล้F#mว.. เจอคนแจAว รับ-ส่ง คนงาEจ่าDยเงิน จ่ายหลักฐAานได้ไม่นาEนเขาพาไปขึ้นเครื่องบิAน จะไปซาอุ

F#m | F#m |F#m | F#m |

เกิดAมาเป็นคนจDน  ยามคบคAน ไม่เคยเป็นต่F#mคิดA ๆ ไปใจท้Dอ  คนหนอคAน ยิ่งจน ยิ่งเจ็Eเก็F#mบเงินเราไปแล้Dว เรือบินแจF#mวลงจอดบนลาDน..บนแผ่นดินอีสาEน ขนานนามว่าซาอุดร

F#m | F#m | F#m | F#m | ( x2 )คอร์ดเพลง ซาอุดร คาราบาว

เนื้อเพลง ซาอุดร คาราบาว เขียนป้ายไปปักไว้ บอกคนทั้งหลายว่าอยากขายที่นา นำทรัพย์สินเงินตรา จากขายที่นา ตีตั๋วเครื่องบิน จะไปซาอุ บอกเมียและลูกน้อย คอยพี่หน่อยพ่อหน่อยเถิดหนา อีกไม่นานกลับมา เยี่ยงราชา เงินทองล้นกาย จะมีโทรทัศน์ วิทยุ สเตริโอ บ้านตึกหลังโตๆโอ้ฮะโอ นั่งกินนอนกิน เขียนป้ายไปปักไว้ บอกคนทั้งหลายว่าอยากขายที่ดิน ทิ้งถิ่นฐานทํากิน ตีตั๋วเครื่องบิน ไปหากินแดนไกล จะไปซาอุ เบื่อทําไร่ไถนา ทําได้มา ไม่พอได้กิน กลัวลูกเก็บดินกิน อย่างที่หนังสือพิมพ์เขาลง บอกเมียรอหน่อยหนา อย่าเผลอใจไปมีชู้ จับได้เป็นน่าดู จู้ฮุกกรู ไม่นานน้องยา ซาอุดิ จะแล้ง จะร้อน ระอุปานใด อ้ายก็จะทน จะยอมอดเหล้า เอาเงินสะสม จะข่มจิตใจ ไม่เล่นไฮโล เชื่อพี่เถิดน้อง พี่ไม่ได้ร้องเพลงหลอก จะเอาเงินใส่กระบอก หอบมาเป็นกระบุง ขนมาให้น้อง ฝากธนาคาร ขายที่นาได้แล้ว เจอคนแจว รับ-ส่ง คนงาน จ่ายเงิน จ่ายหลักฐาน ได้ไม่นานเขาพาไปขึ้นเครื่องบิน จะไปซาอุ เกิดมาเป็นคนจน ยามคบคน ไม่เคยเป็นต่อ คิดๆไปใจท้อ คนหนอคน ยิ่งจน ยิ่งเจ็บ เก็บเงินเราไปแล้ว เรือบินแจวลงจอดบนลาน บนแผ่นดินอีสาน ขนานนามว่าซาอุดร