จะอยู่อย่างไร

  7Days Crazy   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จะอยู่อย่างไร BOAT 7DAYSCRAZY

G | C |Am | D |

และแล้Gวก็ถึงเวลาที่เราต้องจาCกกันฉัAmนก็รู้ว่ามัน..คงยากที่จDะทำใจคิBmดถึงวันเวลา อยู่ ๆ น้ำตEmาก็ไหEภาพAmเธอยัง..วนและเวียน ไม่หาDยไป

สิ่งCดี ๆ ที่ฝัน กลับกลายเป็นหมดBmหวังทุกอย่าFงที่ผ่านมานั้น..คงเป็นDแค่ความฝัน

ต่อจากนี้Gจะเป็นอย่างไร ฉัCนจะอยู่อย่างไรฉัAmนจะทนได้นาDนขนาดGไหน   G7แต่ที่รู้CคือมันยังรัCmยังBmคงรอคอยเธออยู่เรื่อEmยไป..EรักAmเธอเพียงแค่หัวใจจากนี้Dไม่มีเธอแล้ว จะอยู่อย่างไรG

Cm |

ความรักGที่มีให้เธอมันยังอยู่เต็CมหัวใจความฝัAmนที่เคยมีเธอมันยังไม่เลือDนลบหายคิBmดถึงวันเวลา อยู่ ๆ น้ำตEmาก็ไหEภาพAmเธอยัง..วนและเวียน ไม่หาDยไป

* | ** |

รักAmเธอเพียงแค่หัวใจจากนี้Dไม่มีเธอแล้ว จะอยู่อย่างไรG..

G |จะอยู่อย่างไร BOAT 7DAYSCRAZY

เนื้อเพลง จะอยู่อย่างไร BOAT 7DAYSCRAZY และแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องจากกัน ฉันก็รู้ว่ามัน คงยากที่จะทำใจ คิดถึงวันเวลา อยู่ ๆ น้ำตาก็ไหล ภาพเธอยัง วนและเวียน ไม่หายไป สิ่งดี ๆ ที่ฝัน กลับกลายเป็นหมดหวัง ทุกอย่างที่ผ่านมานั้น คงเป็นแค่ความฝัน ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร ฉันจะอยู่อย่างไร ฉันจะทนได้นานขนาดไหน แต่ที่รู้คือมันยังรัก ยังคงรอคอยเธออยู่เรื่อยไป รักเธอเพียงแค่หัวใจ จากนี้ไม่มีเธอแล้ว จะอยู่อย่างไร ความรักที่มีให้เธอมันยังอยู่เต็มหัวใจ ความฝันที่เคยมีเธอมันยังไม่เลือนลบหาย คิดถึงวันเวลา อยู่ ๆ น้ำตาก็ไหล ภาพเธอยัง วนและเวียน ไม่หายไป รักเธอเพียงแค่หัวใจ จากนี้ไม่มีเธอแล้ว จะอยู่อย่างไร