โฉมงามกับเจ้าชายอสูร

  วงลูกเนียง   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โฉมงามกับเจ้าชายอสูร วงลูกเนียง

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |

ดังCในนิยาย ที่มีเจ้าชายAmรูปงามที่ต้อFงทุกข์ทรมาน ต้องคำสาปร้าGยที่มีกลาCยเป็นอสูร ช่างดูโหดร้าAmยสิ้นดีทิวาFเลื่อนเป็นราตรี ก็ยังไม่มีGหญิงใด

มาเจCอกับโฉมงาม หน้าตาดูสวAmยดังดาวทอแสFงระยับวับวาว ทำให้อสูรGยิ้มได้มันเหมือCนกับชีวิตจริง ฉันเจอผู้หญิAmงดั่งโฉมงามแม้ไม่ใช่Fเจ้าชายก็ตาม ฉันก็ยังหวัGงให้เป็นจริง

เมื่อโฉมAmงามเธอหันมา ทำให้อสูCรรู้ว่ายังมี..โอกาAmสดี ๆ ที่จะพบเจอ..หญิงงามGมาประดับใจ

 C  ขอให้เป็นเธอAmนะ   ขอให้เธอเป็นโฉFมงาม.. ดั่งในGนิทานในฝัน   ขCอ..แค่ให้หันมามอAmงฉัน   ให้รู้ว่าเกิดมาFคู่กัน  คงได้Gแค่ฝัน..ละเมอ..

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |

* | ** |

C | Am |F | G |

อสูCร...ก็ยังเฝ้ารอวัAmนที่จะ..ถูกล้าFงคำสาป ให้พ้นคำสาปร้าGย..ให้พ้Cน..มนตรากลับคืนเป็Amนเจ้าชายให้อสูรFมันตาย มีเพียงเจ้าชายกับเธGอ..โฉมCงาม.. .     Cโฉมงามกับเจ้าชายอสูร - วงลูกเนียง

เนื้อเพลง โฉมงามกับเจ้าชายอสูร ลูกเนียงดังในนิยาย ที่มีเจ้าชายรูปงาม ที่ต้องทุกข์ทรมาน ต้องคำสาปร้ายที่มี กลายเป็นอสูร ช่างดูโหดร้ายสิ้นดี ทิวาเลื่อนเป็นราตรี ก็ยังไม่มีหญิงใด มาเจอกับโฉมงาม หน้าตาดูสวยดังดาว ทอแสงระยับวับวาว ทำให้อสูรยิ้มได้ มันเหมือนกับชีวิตจริง ฉันเจอผู้หญิงดั่งโฉมงาม แม้ไม่ใช่เจ้าชายก็ตาม ฉันก็ยังหวังให้เป็นจริง เมื่อโฉมงามเธอหันมา ทำให้อสูรรู้ว่ายังมี โอกาสดีๆที่จะพบเจอหญิงงามมาประดับใจ ขอให้เป็นเธอนะ ขอให้เธอเป็นโฉมงาม ดั่งในนิทานในฝัน ขอแค่ให้หันมามองฉัน ให้รู้ว่าเกิดมาคู่กัน คงได้แค่ฝันละเมอ อสูรก็ยังเฝ้ารอวันที่จะ ถูกล้างคำสาป ให้พ้นคำสาปร้าย ให้พ้นมนตรากลับคืนเป็นเจ้าชาย ให้อสูรมันตาย มีเพียงเจ้าชายกับเธอ โฉมงาม