ไก่เถื่อนเหอ

  วงลูกเนียง   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไก่เถื่อนเหอ วงลูกเนียง

B | G#m |E | F# |

เธอเป็Bนพันนี้แรกตอนG#mไหนเปลี่ยนไปEปาใดแล้วหล่F#าวไปหลBงไอหนุ่ม หน้าใG#mส ตัวขาวลืมหนุ่Eมผมยาวบ่าวใต้F#

ไอหนุ่มBในเมือง หน้าขาG#mว ปากแดงความหล่Eอรุนแรง เธอชอF#ไม่เหมืBอนพี่บ่าว อยู่เหมือG#mนหมาหอบยิกแลEนสิบรอF#บ ก็หลาวเปB | F#ล่า..

เหมือนเธG#mอหลับลึกลงไปF#ทุกทีหลับจนEไม่ได้ยินใคBฉวยมือG#mเท้า เขย่าเธอF#เท่าไหร่เสียงนEก เสียงไก่ ก็ช่วยไหรไม่ได้F#

ไก่เถื่อนเห้Bอ อิขันให้เทือนเท่าG#mใดก็ปลุEกน้องสาวไม่ได้ เธอหลับไปF#เหมือนตายจากฉันไก่เถื่อนเห้Bอ เจ็บหนักเป็นตายเท่าG#mกันน้ำตาไEหลรินข้ามวัน ลอยเหมือนหมาควั่F#น..(ที่ข้างคอกBไก่)   F#

ถ้าเป็Bนพันนี้ ก็ต้องG#mยอมดอกไม้Eสวยหอมผึ้งต้องF#ดอมดมเด็ดง่าBยดายหนัด ชายพลัG#mดไปเชยชมคงสEม..อุรF#าแล้วBเธอ...

G#m | F# |G#m | F# | F# |
B | G#m |E | F# |

* | ** | ** |ไก่เถื่อนเหอ - วงลูกเนียง

เนื้อเพลง ไก่เถื่อนเหอ ลูกเนียงเธอเป็นพันนี้แรกตอนไหน เปลี่ยนไปปาใดแล้วหล่าว ไปหลงไอหนุ่ม หน้าใส ตัวขาว ลืมหนุ่มผมยาวบ่าวใต้ ไอหนุ่มในเมือง หน้าขาว ปากแดง ความหล่อรุนแรง เธอชอบ ไม่เหมือนพี่บ่าว อยู่เหมือนหมาหอบ ยิกแลนสิบรอบ ก็หลาวเปล่า เหมือนเธอหลับลึกลงไปทุกที หลับจนไม่ได้ยินใคร ฉวยมือเท้า เขย่าเธอเท่าไหร่ เสียงนก เสียงไก่ ก็ช่วยไหรไม่ได้ ไก่เถื่อนเห้อ อิขันให้เทือนเท่าใด ก็ปลุกน้องสาวไม่ได้ เธอหลับไปเหมือนตายจากฉัน ไก่เถื่อนเห้อ เจ็บหนักเป็นตายเท่ากัน น้ำตาไหลรินข้ามวัน ลอยเหมือนหมาควั่น (ที่ข้างคอกไก่) ถ้าเป็นพันนี้ ก็ต้องยอม ดอกไม้สวยหอมผึ้งต้องดอมดม เด็ดง่ายดายหนัด ชายพลัดไปเชยชม คงสมอุราแล้วเธอ