ตกรอบ

  GiFT My Project   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตกรอบ GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศลติดต่องานแสดง: 0897802446

ลืมCตาตื่น.. จากฝันGลม ๆ แล้ง ๆตั้งCสติ.. กลับมาGซะทีต้อCงเข้าใจ.. ว่าเราGเป็นได้แค่นี้แค่Cคนหนึ่ง.. ผ่านมาGในชีวิตเธอ

บอกกับAmตัวเอง..ว่าเราทำดีที่สุดGแล้วแค่มันAmเดินทางไม่ถึง..ใจDเธอ..

เธอGเลือกเขาไปแล้ว จะไปอ้อนวอBmนขอร้องทำไมต่อให้เสียAmน้ำตามากเท่าไร คนที่ใช่Dก็ยังเป็นเขาเธอCเลือกเขาไปแล้ว ต้องเดินออกมBmา แม้จะเสียใEmคนพ่ายแพ้Amต้องยอมทำใจ.. DจากการตัดสินใจของเธGอ..

ลืมCตาตื่น.. จากฝันGลม ๆ แล้ง ๆตั้งCสติ.. กลับมาGซะทีต้อCงเข้าใจ.. ว่าเราGมาไกลแค่นี้ต้องยอมรับCความจริง..D    ไม่ได้ไปGต่อ

C | Bm |Am D | G |
C | Bm Em |Am D | G |

* | ** |

เธอGเลือกเขาไปแล้ว จะไปอ้อนวอBmนขอร้องทำไมต่อให้เสียAmน้ำตามากเท่าไร คนที่ใช่Dก็ยังเป็นเขาเธอCเลือกเขาไปแล้ว ต้องเดินออกมBmา แม้ต้องเสียใEmคนพ่ายแพ้Amต้องยอมทำใจ.. DจากการตัดสินใจของเธGอ..

คนพ่ายแAmพ้ก็ต้องเดินไป..  DออกจากชีวิตของเธGอ.. .ตกรอบ GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

เนื้อเพลง ตกรอบ GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล ลืมตาตื่น จากฝันลมๆแล้งๆตั้งสติ กลับมาซะที ต้องเข้าใจ ว่าเราเป็นได้แค่นี้ แค่คนหนึ่ง ผ่านมาในชีวิตเธอ บอกกับตัวเองว่าเราทำดีที่สุดแล้ว แค่มันเดินทางไม่ถึงใจเธอ เธอเลือกเขาไปแล้ว จะไปอ้อนวอนขอร้องทำไม ต่อให้เสียน้ำตามากเท่าไร คนที่ใช่ก็ยังเป็นเขา เธอเลือกเขาไปแล้ว ต้องเดินออกมา แม้จะเสียใจ คนพ่ายแพ้ต้องยอมทำใจ จากการตัดสินใจของเธอ ลืมตาตื่น จากฝันลมๆแล้งๆตั้งสติ กลับมาซะที ต้องเข้าใจ ว่าเรามาไกลแค่นี้ ต้องยอมรับความจริง ไม่ได้ไปต่อ เธอเลือกเขาไปแล้ว จะไปอ้อนวอนขอร้องทำไม ต่อให้เสียน้ำตามากเท่าไร คนที่ใช่ก็ยังเป็นเขา เธอเลือกเขาไปแล้ว ต้องเดินออกมา แม้ต้องเสียใจ คนพ่ายแพ้ต้องยอมทำใจ จากการตัดสินใจของเธอ คนพ่ายแพ้ก็ต้องเดินไป ออกจากชีวิตของเธอ