กลับมา

  หน้ากากอีกาดำ   เอ๊ะ จิรากร   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กลับมา หน้ากากอีกาดำ เอ๊ะ จิรากร

D# | D# |G# | G# |

เพิ่งจะรู้D#..ว่าฉันเอGmง..รักเธอเท่าCmไหร่ในวันG#ที่เธอบอกฉันให้ทำD#ใจว่าจากนี้D#..เธอจะต้องGmไป..รัCmกของเราคงเป็นไปไม่ได้G#

โลกช่างดูFmเงียบงัน วันเหล่านั้Gmนไม่อาจย้อนมาวันนี้Fmไม่เหลือใคA#ร มีแต่ตัวฉัGmนและน้ำตCmจะต้อFmงทำยังไง..ให้เธอGmคืนกลับมาCmหาตอนนี้G#รู้แล้วว่ารักเธอมีA#ค่า..เหลือA#เกิน..   A#

กลับมาได้หรือเปD# | Gmล่า..กลับมาหาฉัCmนทีได้ไหA#ม..คนดีหาG#กว่าใจของเธอ..ไม่G#mได้เปลี่ยนไปก็ให้GmโอกาสฉันอีC7ก..จะได้ไหมได้Fmโปรด..อย่าทิ้G#mงรัก(ไปเลย)

D# | D# |

อาจจะจริD#ง..ที่ฉันเอGmง..ยังไม่เข้าCmใจจึงทำG#ให้เธอผิดหวังและร้องD#ไห้อยากจะขD#อ..เธออย่าเพิ่Gmงไปอย่าเพิ่งหมดหวัCmงในตัวฉันได้หรือG#เปล่า..  G#

เมื่อก่อนนี้Fmเคยมีเธอ..คอยปลอบฉัGmน เมื่อเจ็บช้ำมาวันนี้Fmไม่เหลือใคA#ร มีแต่ตัวฉัGmนและน้ำตCmจะต้อFmงทำยังไง..ให้เธอGmคืนกลับมาCmหาตอนนี้G#รู้แล้วว่ารักเธอมีA#ค่า..เหลือA#เกิน..   A#

** |

Fm | Gm Cm |Fm Gm G# | A# | A# |

** |

ได้หรือเปD# | Gmล่า..กลับมาหาฉัCmนทีได้ไหA#ม..คนดีต่G#อจากวันนี้ไป..จะไม่G#mให้เธอผิดหวังให้Gmโอกาสฉันอีก..อีกสักC7ครั้งได้Fmโปรด..อย่าทิ้G#mงรัก..ไปเลD#ย..ฟังเพลง - กลับมา หน้ากากอีกาดำ เอ๊ะ จิรากร - YouTube

เนื้อเพลง กลับมา หน้ากากอีกาดำ เอ๊ะ จิรากร เพิ่งจะรู้ว่าฉันเองรักเธอเท่าไหร่ ในวันที่เธอบอกฉันให้ทำใจ ว่าจากนี้เธอจะต้องไป รักของเราคงเป็นไปไม่ได้ โลกช่างดูเงียบงัน วันเหล่านั้นไม่อาจย้อนมา วันนี้ไม่เหลือใคร มีแต่ตัวฉันและน้ำตา จะต้องทำยังไงให้เธอคืนกลับมาหา ตอนนี้รู้แล้วว่ารักเธอมีค่าเหลือเกิน กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาหาฉันทีได้ไหมคนดี หากว่าใจของเธอไม่ได้เปลี่ยนไป ก็ให้โอกาสฉันอีกจะได้ไหม ได้โปรดอย่าทิ้งรัก(ไปเลย) อาจจะจริงที่ฉันเองยังไม่เข้าใจ จึงทำให้เธอผิดหวังและร้องไห้ อยากจะขอเธออย่าเพิ่งไป อย่าเพิ่งหมดหวังในตัวฉันได้หรือเปล่า เมื่อก่อนนี้เคยมีเธอคอยปลอบฉัน เมื่อเจ็บช้ำมา วันนี้ไม่เหลือใคร มีแต่ตัวฉันและน้ำตา จะต้องทำยังไงให้เธอคืนกลับมาหา ตอนนี้รู้แล้วว่ารักเธอมีค่าเหลือเกิน ได้หรือเปล่า กลับมาหาฉันทีได้ไหมคนดี ต่อจากวันนี้ไปจะไม่ให้เธอผิดหวัง ให้โอกาสฉันอีกอีกสักครั้ง ได้โปรดอย่าทิ้งรักไปเลย