Good bye นะคะ

  ออยเลอร์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง Good bye นะคะ ออยเลอร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พู่กัน สะบัดเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: ฮักเด้อ ฮักเลอร์ติดต่องานแสดง: 0640478627, 0933677505, 0837899325

Am | F |C | G | G |

ได้Amโปรดอย่ามาถามอาการหัวใจFของคนที่เจ็บสิCไปตายทางใด๋ก็ไปโลดสาGเด้ออ้ายมื้Amอนี้อ้ายมักเขาเอาตีนลูปหน้Fาของน้องคักหลายถึงCมันบ่พอสิตายแต่ว่ามันเจ็บGใจคัก..  G

ข้าAmวกะกินบ่ลFง มันจมน้ำตาCกับความผิดหวัGเจ็บAmมาละหลายครั้Fง อาการจนว่Cาเป็นหนัGมื้Amอนี้สิบ่ทFน กะแล้วแต่อ้Cาย สิไป สิมัGเจ็บAmมาหลายเทือคัFก ฮอดมื้อมันต้Cองต่างไปG..

 Am | F | C | Gโว... . . ..

บ่ไหวก็ต่องเอ่ยลAmา เบื่อต้องหาผ้าเช็ดตาไว้Fในเมื่ออ้ายบ่มีใจC.. ฮัก ๆ กันแล้Gว..ลาขาดโลดเด้ออ้ายจ๋Amา บ่อยากได้เอามาเฮ็ดแนFเมื่ออ้ายนั้นเลือกเขาแล้Cว โอย..GกะยาวไE | Eป...

ฮอมสิตายแล้วเAmด้ เฮ็ดจั่งซี่น้องกะบ่ไหวแล้วเด้Fเมื่อใจจริงจังมันยังมาถืกอ้ายเทC เย้เย เย่เย้Gอยากบอกให้รู้ว่าน้องบ่ไหAmขอเอ่ยคำว่า Good Bye นะคFไปโลดเด้อค่ะ ถ้าใจมักผุใด๋CเชิญไปF.. เชิญไปG.. (ตามใจของอ้ายโลดเด้Amอ)

Am | F |C | G |
Am | F |C | F | G |

* | ** | *** |

โอAmย.. โฮ๊ะ โอFย.. โฮ๊ะโอCย.. โฮ๊ะโอG..ย..

 Am  คนที่เจ็บเจียนตาย มันทFรมานคักแท้เด้อ้าย C  อ้ายนั่นเป็นผุซาย บ่ได้Gมานั่งเสียหายคือน้อง Am  สิ่งที่เหลือตอนนี้ กะมีFศักดิ์ศรีที่ต้องปกป้อง C  ที่ผ่านมาใจน้องถืกหย้อG   สิถือว่าทานให้หมา..มัG | Gนกิน...

*** | *** | *** |

Am | F | C | Gออ...ตามใจของอ้ายโลดเด้Amอ...คอร์ดเพลง Good bye นะคะ ออยเลอร์

เนื้อเพลง Good bye นะคะ ออยเลอร์ ได้โปรดอย่ามาถามอาการหัวใจของคนที่เจ็บ สิไปตายทางใด๋ก็ไปโลดสาเด้ออ้าย มื้อนี้อ้ายมักเขาเอาตีนลูปหน้าของน้องคักหลาย ถึงมันบ่พอสิตายแต่ว่ามันเจ็บใจคัก ข้าวกะกินบ่ลง มันจมน้ำตากับความผิดหวัง เจ็บมาละหลายครั้ง อาการจนว่าเป็นหนัก มื้อนี้สิบ่ทน กะแล้วแต่อ้าย สิไป สิมัก เจ็บมาหลายเทือคัก ฮอดมื้อมันต้องต่างไป โว บ่ไหวก็ต่องเอ่ยลา เบื่อต้องหาผ้าเช็ดตาไว้ ในเมื่ออ้ายบ่มีใจ ฮักๆกันแล้ว ลาขาดโลดเด้ออ้ายจ๋า บ่อยากได้เอามาเฮ็ดแนว เมื่ออ้ายนั้นเลือกเขาแล้ว โอย กะยาวไป ฮอมสิตายแล้วเด้ เฮ็ดจั่งซี่น้องกะบ่ไหวแล้วเด้ เมื่อใจจริงจังมันยังมาถืกอ้ายเท เย้เย เย่เย้ อยากบอกให้รู้ว่าน้องบ่ไหว ขอเอ่ยคำว่า Good bye นะคะ ไปโลดเด้อค่ะ ถ้าใจมักผุใด๋ เชิญไป เชิญไป (ตามใจของอ้ายโลดเด้อ) โอย โฮ๊ะ โอย โฮ๊ะโอย โฮ๊ะโอ ย คนที่เจ็บเจียนตาย มันทรมานคักแท้เด้อ้าย อ้ายนั่นเป็นผุซาย บ่ได้มานั่งเสียหายคือน้อง สิ่งที่เหลือตอนนี้ กะมีศักดิ์ศรีที่ต้องปกป้อง ที่ผ่านมาใจน้องถืกหย้อง สิถือว่าทานให้หมา มันกิน เออ ตามใจของอ้ายโลดเด้อ