ใจสลาย (JAI 0)

  Whal & Dolph   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ใจสลาย (JAI 0) Whal & Dolph

แค่เพียงรอยGยิ้ม.. ที่ฉันเคยต้องกาBmร..มันได้หายAmจาก.. หายไปจากเธDอ..อยากให้มอGงฉัน.. ให้เหมือนในวันวาBmน..ก่อนจะหายAmไป.. ให้ฉันได้จดจำDไว้..

G | Bm |Am | D |

จาGก..วันนี้.. ต้องจBmบ..ไป..Amจ..สลาย หายจาDก..เธอเริ่มหมGด..หวัง เริ่มหมBmด..ใจ..อย่างช้า ๆAm ..ฉันต้องเจ็Dบ..ช้ำ..

 Bm  เธอมองฉันด้วยสาAmยตา   ไม่เหมืBmอนเดิม เหมือนว่าเธCออ่อนล้D

แค่เพียงรอยGยิ้ม.. ที่ฉันเคยต้องBm Eการ..มันได้หายAmจาก..A7   หายไปจากเธDอ..อยากให้มอGงฉัน.. ให้เหมือนในวันBm Eวาน..ก่อนจะหายAmไป.. A7   ให้ฉันได้จดจำDไว้..

แต่ขBmอ..ลืม..ทุกCอย่างจะหBmนี..ไปให้Cห่างก็ยังรัAmกอยู่ แต่จะขBmอ..ลาจากกันไปAm..   ใจA7.. สลาDย..

** | ** |

จาGกวันนี้ ต้องจBmบไปAmจสลาย..D   และฉันคงจะต้องจากไปG..คอร์ดเพลง ใจสลาย (JAI 0) Whal & Dolph

เนื้อเพลง ใจสลาย (JAI 0) Whal & Dolph แค่เพียงรอยยิ้ม ที่ฉันเคยต้องการ มันได้หายจาก หายไปจากเธอ อยากให้มองฉัน ให้เหมือนในวันวาน ก่อนจะหายไป ให้ฉันได้จดจำไว้ จาก วันนี้ ต้องจบ ไป ใจ สลาย หายจาก เธอ เริ่มหมด หวัง เริ่มหมด ใจ อย่างช้าๆ ฉันต้องเจ็บ ช้ำ เธอมองฉันด้วยสายตา ไม่เหมือนเดิม เหมือนว่าเธออ่อนล้า แค่เพียงรอยยิ้ม ที่ฉันเคยต้องการ มันได้หายจาก หายไปจากเธอ อยากให้มองฉัน ให้เหมือนในวันวาน ก่อนจะหายไป ให้ฉันได้จดจำไว้ แต่ขอ ลืม ทุกอย่าง จะหนี ไปให้ห่าง ก็ยังรักอยู่ แต่จะขอ ลา จากกันไป ใจ สลาย จากวันนี้ ต้องจบไป ใจสลาย และฉันคงจะต้องจากไป