สหายสุรา

  มาลีฮวนน่า   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สหายสุรา มาลีฮวนน่า

D | Bm |G A | D |
Bm | Em |D A | D |

ชอบบรรยากาDศแห่งการได้ร่ำเมรัBmร่วมวงกับเพื่อนรู้ใจG จะหาสุขใดAไม่มีเปรียบDปรานรื่นรสบรั่นดีBm น้ำแข็งโซดB7า เคล้าอารมณ์Emพลันก็เปิดประตูสวรDรค์ ชั้นโสดาบัAณ..แห่งวันเมาA ๆ

เพื่อนกินหาง่าDย แต่เพื่อนรู้ใจ นาน ๆ เจBmอย่าเกรงใจ โถอ้ายเกลGอ น้ำมีดีกรีAซื่อสัตย์ต่อDเราดื่มน้ำอัมพัBmน ดื่มฝันอัมพรB7 อ้อนลมชมดาEmร่วมเด็ดบางดวงร่วงพรDาวมาเล้า มาโลAม สมใจทุกDคืน

อารมGณ์..ในรสของแอลกอฮอGล์..โกวเล้งยังเมาไม่พAแม้นมรณา เพราะเหล้าหยิDบยื่นท่านสุนทรภู่Bm ชิตบุรทัB7ต หยัดยืEmยาขอบและคAนอื่น ๆD ล้วนเป็นตัวยืนAเสน่ห์เมAรัย..

แดดร่ม ลมแผ่Dว มานั่งชนแก้วริมคลBmองไม่มีบรั่นดีสีทGอง ก็มีบรั่นดอAงชุ่มใจDนักร้อง ดนตBmรี กีต้าร์ ช้อนชาB7ม จะนำเราไปEm..สุขาวดีA..ร่ำไรD.. เลี้ยงดวงฤทัยA สหายสุDรา

D | Bm |G A | D |
Bm B7 | Em A |D A | D |

* | ** |

B7 | Em |D A | D |คอร์ดเพลง สหายสุรา มาลีฮวนน่า มาลีฮวนนา มาลีฮอนน่า มาลีฮอนนา

เนื้อเพลง สหายสุรา มาลีฮวนน่า ชอบบรรยากาศแห่งการได้ร่ำเมรัย ร่วมวงกับเพื่อนรู้ใจ จะหาสุขใดไม่มีเปรียบปราน รื่นรสบรั่นดี น้ำแข็งโซดา เคล้าอารมณ์พลัน ก็เปิดประตูสวรรค์ ชั้นโสดาบัณ แห่งวันเมาๆ เพื่อนกินหาง่าย แต่เพื่อนรู้ใจ นานๆเจอ อย่าเกรงใจ โถอ้ายเกลอ น้ำมีดีกรีซื่อสัตย์ต่อเรา ดื่มน้ำอัมพัน ดื่มฝันอัมพร อ้อนลมชมดาว ร่วมเด็ดบางดวงร่วงพราว มาเล้า มาโลม สมใจทุกคืน อารมณ์ ในรสของแอลกอฮอล์ โกวเล้งยังเมาไม่พอ แม้นมรณา เพราะเหล้าหยิบยื่น ท่านสุนทรภู่ ชิตบุรทัต หยัดยืน ยาขอบและคนอื่นๆล้วนเป็นตัวยืนเสน่ห์เมรัย แดดร่ม ลมแผ่ว มานั่งชนแก้วริมคลอง ไม่มีบรั่นดีสีทอง ก็มีบรั่นดองชุ่มใจ นักร้อง ดนตรี กีต้าร์ ช้อนชาม จะนำเราไป สุขาวดี ร่ำไร เลี้ยงดวงฤทัย สหายสุรา