แนมบ่เห็นด้วยตา

  มินตรา น่านเจ้า   แม็กซ์ ขอนแก่น   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แนมบ่เห็นด้วยตา มินตรา น่านเจ้า Feat.แม็กซ์ ขอนแก่น
เนื้อร้อง/ทำนอง: มินตรา ธุระยศเรียบเรียง: อีส ขอนแก่น, แม็กซ์ ขอนแก่น

G#m F# | E |

แนมบ่เห็นด้วยEตา.. แต่ฮับฮู้ด้วยD#mใจแม้สิโดนถ่อใด๋C#m.. มันยังคงอยู่หม่อF#งนี้แนมบ่เห็นด้วยEตา.. แต่ฮับฮู้ด้วยใจD#mว่ามีอีG#m F#หลีถึงฟ้าEแกล้งเฮาคนดีจำไว้เด้อF#ว่าบ่มีหยัง..พรากฮักเฮาBได้

E F# | G#m |E F# | B F# |

จากคนBที่เคยหายใจD#mข้างกัน วันนี้G#mบ่มีแม้เงา  F#เป็นหยัEงน้อจั่งD#mมาฟ่าวถิ่มกันBไป..   D#mโชคชะตEาพาเจ้ามาให้ฮัก  แล้วบัดนี้D#mพาเจ้าไปไสG#mไปไกลจากC#m | C#อ้าย..         บ่มีวันF#กลับ

อ้ายเอ้Bยทางนี้บ่มีD#mอ้ายกอด มันหนG#mาวแทบสิขาดใจ  F#คิดนำEเด้ออ้าD#mย จนข่มตาบ่Bหลับ    D#mอยากสิซEบซูนอกแนบกายคิดฮอดหลD#mาย หม่องนอน ห้อG#mงหับย้อนโชC#mคชะตาบังคัF#บ..ให้เฮาแยกจากBกัน

เบิ่งภาพถ่าC#mยกะน้ำตาไหF#ล แนมทางใด๋D#mกะมิดซีลีG#mโตอ้ายนี้C#mแค่หายใจอF#ยู่ไปวัน B D#mให้อยู่ดีC#mมีแฮงเด้ออ้F#าย สิบ่ขD#mอหลายไปกว่านั้G#mต่อให้วัC#mนเดือนเปลี่ยนผันยัEงวนเวียนอยู่อย่าF#งนี้

** |

E | D#m |E | F# |

E | D#m G#m |E | F# |

สิอยู่จั่งใด๋Bถ้าบ่มีเจ้าแนมไปหม่องเก่D#mาเหลือแต่ภาพความหลังความทรงจำEของเฮาก่อนนั้F#นบ่มีวันจางBหาย     D#m

ใจดวงนี้C#mมีเจ้าของF#เดียวต่อให้ตาD#mยมันกะยังเป็G#mนของอ้าE D#mย..แม้ร่างจC#mะสลาย..มันกะยังF#ฮักอ้ายบ่แปBรผัน

* | ** |

จำไว้เด้Eอว่าบ่มีหF# | F#ยัง..     พรากฮักเฮาBได้

G#m F# | B |ฟังเพลง - แนมบ่เห็นด้วยตา มินตรา น่านเจ้า Feat.แม็กซ์ ขอนแก่น - YouTube

เนื้อเพลง แนมบ่เห็นด้วยตา มินตรา น่านเจ้า Feat.แม็กซ์ ขอนแก่นแนมบ่เห็นด้วยตา แต่ฮับฮู้ด้วยใจ แม้สิโดนถ่อใด๋ มันยังคงอยู่หม่องนี้ แนมบ่เห็นด้วยตา แต่ฮับฮู้ด้วยใจว่ามีอีหลี ถึงฟ้าแกล้งเฮาคนดี จำไว้เด้อว่าบ่มีหยังพรากฮักเฮาได้ จากคนที่เคยหายใจข้างกัน วันนี้บ่มีแม้เงา เป็นหยังน้อจั่งมาฟ่าวถิ่มกันไป โชคชะตาพาเจ้ามาให้ฮัก แล้วบัดนี้พาเจ้าไปไส ไปไกลจากอ้าย บ่มีวันกลับ อ้ายเอ้ยทางนี้บ่มีอ้ายกอด มันหนาวแทบสิขาดใจ คิดนำเด้ออ้าย จนข่มตาบ่หลับ อยากสิซบซูนอกแนบกาย คิดฮอดหลาย หม่องนอน ห้องหับ ย้อนโชคชะตาบังคับให้เฮาแยกจากกัน เบิ่งภาพถ่ายกะน้ำตาไหล แนมทางใด๋กะมิดซีลี โตอ้ายนี้แค่หายใจอยู่ไปวันๆให้อยู่ดีมีแฮงเด้ออ้าย สิบ่ขอหลายไปกว่านั้น ต่อให้วันเดือนเปลี่ยนผันยังวนเวียนอยู่อย่างนี้ สิอยู่จั่งใด๋ถ้าบ่มีเจ้า แนมไปหม่องเก่าเหลือแต่ภาพความหลัง ความทรงจำของเฮาก่อนนั้นบ่มีวันจางหาย ใจดวงนี้มีเจ้าของเดียว ต่อให้ตายมันกะยังเป็นของอ้าย แม้ร่างจะสลายมันกะยังฮักอ้ายบ่แปรผัน จำไว้เด้อว่าบ่มีหยัง พรากฮักเฮาได้