น้ำตาหยดไหน

  นิโคล เทริโอ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง น้ำตาหยดไหน นิโคล เทริโอ

G# D# | Fm Cm |
C# Cm Fm | A#m D# |

ฉันG#นั้นได้ซ่อนอะไรD#ไว้สุดท้าFmยมันก็มากจนรินCmและไหลใช้C#น้ำตาหมดสาCmยระบาFmยออกมาA#m..อย่างเงียบงัD#

รู้G#ว่าทุกภาพที่เธอD#เห็นก็ฉันFmห้ามไม่ได้ ถ้าเธCmอจะคิด..ว่าC#น้ำตาที่เสีCmยคือใFmจสลายA#m..ที่ทิ้งกัD#

 C#  หลาย ๆ เรื่องบางทีก็Cmไม่จริง   เชื่อตA#mาไม่ได้ตามที่เห็G# C#  เรื่องที่คิดไม่ใช่ที่Cmมันเป็น   อย่างเธA#mอกำลังเข้าใจ D#

น้ำตาหยดไหนG#ที่แปลว่าเหงD#แปFmลว่าฉันต้องกาCmรบางคนน้ำC#ตาหยดนี้Cmไม่ได้Fmร่วงหล่A#mน ที่เธอไปD#น้ำตาหยดไหG#นที่แปลอย่างนั้D#ผิดแล้Fmว ไม่จริง เพราะฉัCmนยินดีทุกอย่C#างเธอไCmด้พบทFmางที่ดีA#mพร้อม ก็พร้อD#มดีใจให้เธอ

G# D# | Fm Cm |
C# Cm Fm | A#m D# |

ที่G#ฉันต้องพูดสิ่งที่D#คิดก็เพราFmะว่าชีวิตถูกแปCmลผิดไว้ฉันC#ไม่เคยจะหวัCmงให้เธFmอเปลี่ยนใA#mจ ไม่ทิ้งกัD#

เธอG#ยังเป็นคนที่ฉันD#รักและรักFmจนไม่กล้าจะครองCmเก็บไว้ไม่C#ได้แปลว่าฉัCmนนั้นใFmจสลายA#m.. ให้เข้าใจD#

* | ** |

 B  ให้ความรู้สึกกลับมาที่ตรงD#sus4เพื่อนกัD#   ถ้าเหมือG#mนเป็นฉันเจอะใครG#mM7ที่ฝัน เธอคงG#m7ยินดีไม่ต่าG#m6

 E  การที่เธอมาลาไม่ใช่ว่าฉัD#mนจะหมดหนทาG#m   คงไม่ต้อC#mงมาถาม..คำในน้ำตานั้น   ในวันนี้F#ต้องแปลยังไง ใช่ไหG#ม..

** |

G# D# | Fm Cm |
C# Cm Fm | A#m D# | G# |น้ำตาหยดไหน - นิโคล เทริโอ

เนื้อเพลง น้ำตาหยดไหน นิโคล เทริโอฉันนั้นได้ซ่อนอะไรไว้ สุดท้ายมันก็มากจนรินและไหล ใช้น้ำตาหมดสายระบายออกมาอย่างเงียบงัน รู้ว่าทุกภาพที่เธอเห็น ก็ฉันห้ามไม่ได้ ถ้าเธอจะคิด ว่าน้ำตาที่เสียคือใจสลายที่ทิ้งกัน หลายๆเรื่องบางทีก็ไม่จริง เชื่อตาไม่ได้ตามที่เห็น เรื่องที่คิดไม่ใช่ที่มันเป็น อย่างเธอกำลังเข้าใจ น้ำตาหยดไหนที่แปลว่าเหงา แปลว่าฉันต้องการบางคน น้ำตาหยดนี้ไม่ได้ร่วงหล่น ที่เธอไป น้ำตาหยดไหนที่แปลอย่างนั้น ผิดแล้ว ไม่จริง เพราะฉันยินดีทุกอย่าง เธอได้พบทางที่ดีพร้อม ก็พร้อมดีใจให้เธอ ที่ฉันต้องพูดสิ่งที่คิด ก็เพราะว่าชีวิตถูกแปลผิดไว้ ฉันไม่เคยจะหวังให้เธอเปลี่ยนใจ ไม่ทิ้งกัน เธอยังเป็นคนที่ฉันรัก และรักจนไม่กล้าจะครองเก็บไว้ ไม่ได้แปลว่าฉันนั้นใจสลาย ให้เข้าใจ ให้ความรู้สึกกลับมาที่ตรงเพื่อนกัน ถ้าเหมือนเป็นฉันเจอะใครที่ฝัน เธอคงยินดีไม่ต่าง การที่เธอมาลาไม่ใช่ว่าฉันจะหมดหนทาง คงไม่ต้องมาถามคำในน้ำตานั้น ในวันนี้ต้องแปลยังไง ใช่ไหม