แพร้าย

  เณรฉู   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แพร้าย เณรฉู
เนื้อร้อง/ทำนอง: สานิช เหลือจันทร์เรียบเรียง: อ.ประยุทธ ยอดมณี

F | Gm |Cm F | Gm |Cm F | Gm | Gm |

   ถ้าน้องไม่ได้เรืFอ น้องคงไม่ถีบGmแพ   ถ้าพี่ไม่ย่ำแFย่ น้องคงไม่ผลักA# | A#ไส   บ้าแท้แลทีGm น้องเห็นพี่A#เป็นตัวไอไหA#   บอกรักเพื่อหลA#อก บอกรักเพื่อปอCm   บอกรักแล้วลอFก และกะหลอกGm | Gmใช้

   ถ้าเขาไม่ร่ำรวFย น้องคงไม่ผันแGm   น้องคงไม่เปลี่ยนแปFร ถ้าพี่นั้นยังเA# | A#บี้ย   บ้าแท้แลหลGmาว มาถูกสาA#ว..หลอกจนหัวเสีA#   พอหมดความหมA#าย พอหม้ายซักบาCm   พอน้องหลอกฉาFด น้องกะทุ่มพี่Gm | Gmเสีย

เปรียบพี่คนแCmพ้เหมือนแพร้าย.Dm.มาไร้ค่าหมดความหมGmาย เมื่อน้องได้เรือ.Gm.เมื่อเห็นเขารวยกว่Fา ไม่น่าเชื่อ Cmน้องถีบแพแล้วขึ้นเรืFอ..ของเขาGm | Gmไป

เรือใหญ่เขาพาน้อFง..ล่องลอยลาลับไGmรู้หม้ายหัวใจF..ใครช้ำจนชินA# | A#ชา..ปล่อยให้แพน้อGmย.. ล่องลอA#ย..ไปตามยถA#ถึงพี่จะห้าA#ม ถึงพี่จะตาCmแต่น้องคนงาFม..คงไม่หลบมGm

F | Gm |Cm F | Gm |Cm F | Gm |

* | ** |

F | Gm |Cm F | Gm |Cm F | Gm |ฟังเพลง - แพร้าย เณรฉู - YouTube

เนื้อเพลง แพร้าย เณรฉู ถ้าน้องไม่ได้เรือ น้องคงไม่ถีบแพ ถ้าพี่ไม่ย่ำแย่ น้องคงไม่ผลักไส บ้าแท้แลที น้องเห็นพี่เป็นตัวไอไหร บอกรักเพื่อหลอก บอกรักเพื่อปอก บอกรักแล้วลอก และกะหลอกใช้ ถ้าเขาไม่ร่ำรวย น้องคงไม่ผันแล น้องคงไม่เปลี่ยนแปร ถ้าพี่นั้นยังเบี้ย บ้าแท้แลหลาว มาถูกสาวหลอกจนหัวเสีย พอหมดความหมาย พอหม้ายซักบาท พอน้องหลอกฉาด น้องกะทุ่มพี่เสีย เปรียบพี่คนแพ้เหมือนแพร้าย มาไร้ค่าหมดความหมาย เมื่อน้องได้เรือ เมื่อเห็นเขารวยกว่า ไม่น่าเชื่อ น้องถีบแพแล้วขึ้นเรือของเขาไป เรือใหญ่เขาพาน้องล่องลอยลาลับไป รู้หม้ายหัวใจใครช้ำจนชินชา ปล่อยให้แพน้อย ล่องลอยไปตามยถา ถึงพี่จะห้าม ถึงพี่จะตาม แต่น้องคนงามคงไม่หลบมา