รักเอย

  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักเอย ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Bm | E |G | D |

พี่รักเจ้าจDริง  รักจริF#mง ไม่ลวง ไม่หลBmอกพี่เอGงก็เคAยช้ำชอDก จะหลอAกน้องไปทำไมDถอดเขี้ยวเล็บเสืBmอ เหลือตัAวไว้ห่อหัวใจDห่มลAมแทบทนไม่ไหDว  หัวใEmจมันปรารถAนา..

แรกพบสบตDา  น้องจ๋F#mาขาพี่มันสั่BmครวญคราGงด้วยควาAมหวาดหวั่Dน มันสั่AนไปถึงหัวใDหมดลายแล้วเสืBmอ  เสียสิ้Aน หมดตัว หมดใจDอสูรAที่เคยดุร้าDย.. หมอบพ่Aายให้กับหญิงงาG D | Dม..

รักเอEmย รักเอF#mยช่างบันดาลให้Bmทำสิ่งGที่ดูไม่ไหDว.. กลับกลาAยเป็นดูเข้าทีDเข้าใจยากนัGก ความรัAกช่วยบอกข้าDทีว่าใยAทุกวินาทีD.. ข้ามีEmแต่ปรารถนAา..

A |

D F#m | Bm G |D A | D |

* |

อย่าเฉยอยู่เลDย  น้องเอ๋F#mยพี่จะเป็นบ้BmเมินมGองไม่ยอมสบตDา  น้องจ๋Aาพี่จะขาดใDให้ไปหมดเลBmย  หมดเลยA อยากได้อะไรDขอเพีAยงให้ที่พักใDจ  พักกาAยจนตายDไปข้าง..

Bm | E |G | D | D |คอร์ดเพลง รักเอย ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง รักเอย ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ พี่รักเจ้าจริง รักจริง ไม่ลวง ไม่หลอก พี่เองก็เคยช้ำชอก จะหลอกน้องไปทำไม ถอดเขี้ยวเล็บเสือ เหลือตัวไว้ห่อหัวใจ ห่มลมแทบทนไม่ไหว หัวใจมันปรารถนา แรกพบสบตา น้องจ๋าขาพี่มันสั่น ครวญครางด้วยความหวาดหวั่น มันสั่นไปถึงหัวใจ หมดลายแล้วเสือ เสียสิ้น หมดตัว หมดใจ อสูรที่เคยดุร้าย หมอบพ่ายให้กับหญิงงาม รักเอย รักเอยช่างบันดาลให้ ทำสิ่งที่ดูไม่ไหว กลับกลายเป็นดูเข้าที เข้าใจยากนัก ความรักช่วยบอกข้าที ว่าใยทุกวินาที ข้ามีแต่ปรารถนา อย่าเฉยอยู่เลย น้องเอ๋ยพี่จะเป็นบ้า เมินมองไม่ยอมสบตา น้องจ๋าพี่จะขาดใจ ให้ไปหมดเลย หมดเลย อยากได้อะไร ขอเพียงให้ที่พักใจ พักกายจนตายไปข้าง