เรือชีวิต (ปู่เย็น แก้วมะณี)

เรือชีวิต, วงลำพู, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เรือชีวิต - วงลำพู

Dm | F |Gm C | Dm |
Dm | F |Gm C | Dm | Dm |

บนDmผืนน้ำแสนไกลFชายฝั่ง เรือผุพัGmงลำน้อCยล่องDmไปฝ่Dmาคลื่นลมมรสุGmมมากมาย พายุร้าCยที่โหมกระหDmน่ำ

เป็Fนเรือไม้กระดานGmเก่า ๆ ที่ตัดต่Cอกันพอเป็นลำDmหลาFยครั้งคราวถูกพายุGmกระหน่ำเกือบพลิกคว่ำC ลงกลางทะDm | Dmเล..

กี่Dmหยาดหยด หยาดน้ำตาFหลังรินเกือบจะสิ้Gmนเมื่อลCมโถมDmเทฝ่Dmาคลื่นลม ถูกคลื่นซัดGmโซเซฝ่าทะเลC เพื่อไปถึงDmฝั่ง

ร้อFยคืน หรือ หมื่Gmนวัน ด้วยใจCนั้นยังคงDmหวังเหน็Fดเหนื่อย เหงื่อเหลืGmอกำลังมองชาCยฝั่ง ยังห่างไDm | Dmกล..

เรืFอล่องไDmป..  ใจCล่องตาFม..ฝ่าความร้อGmน ทนควาCมเหน็บหนDmาวไม้FพายหัDmก.. ก็ยังกวัCกมือเท้Fา..ไม่ถึงครGmาว คงถึCงสักวัDm

แม้Fแผ่นดิDmน..นั้นยัCงห่างไกFล..แต่ใGmจ..ฉันยัCงคงหวัDmกาลFเวลาแม้จะแสนGmยาวนานหากดักดาCร คงจมธารA A7า..

Dm | F |Gm C | Dm |
Dm | F |Gm C | Dm |

F | Gm |C | Dm |
F | Gm |C | Dm | Dm |

* | ** |

Dm | Dm |

บนDmพื้นน้ำ ไม่ไกFลชายชายฝั่งเรือผุพัGmงลำน้อยCล่องมDmกลาDmงนธี กับชีวีGmนาวา ฟันฝ่Cาจนถึงฝั่งฝัน..

Dm | Dm | Dm | Dm |เรือชีวิต - วงลำพู