เรือชีวิต (ปู่เย็น แก้วมะณี)

  วงลำพู   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เรือชีวิต วงลำพู
เนื้อร้อง/ทำนอง: น้อย ลำพูเรียบเรียง/ดนตรี: ธงชัย รักษ์รงค์, โมริสตูดิโอ

Dm | F |Gm C | Dm |
Dm | F |Gm C | Dm | Dm |

บนDmผืนน้ำแสนไกลFชายฝั่ง เรือผุพัGmงลำน้อCยล่องDmไปฝ่Dmาคลื่นลมมรสุGmมมากมาย พายุร้าCยที่โหมกระหDmน่ำ

เป็Fนเรือไม้กระดานGmเก่า ๆ ที่ตัดต่Cอกันพอเป็นลำDmหลาFยครั้งคราวถูกพายุGmกระหน่ำเกือบพลิกคว่ำC ลงกลางทะDm | Dmเล..

กี่Dmหยาดหยด หยาดน้ำตาFหลังรินเกือบจะสิ้Gmนเมื่อลCมโถมDmเทฝ่Dmาคลื่นลม ถูกคลื่นซัดGmโซเซฝ่าทะเลC เพื่อไปถึงDmฝั่ง

ร้อFยคืน หรือ หมื่Gmนวัน ด้วยใจCนั้นยังคงDmหวังเหน็Fดเหนื่อย เหงื่อเหลืGmอกำลังมองชาCยฝั่ง ยังห่างไDm | Dmกล..

เรืFอล่องไDmป..  ใจCล่องตาFม..ฝ่าความร้อGmน ทนควาCมเหน็บหนDmาวไม้FพายหัDmก.. ก็ยังกวัCกมือเท้Fา..ไม่ถึงครGmาว คงถึCงสักวัDm

แม้Fแผ่นดิDmน..นั้นยัCงห่างไกFล..แต่ใGmจ..ฉันยัCงคงหวัDmกาลFเวลาแม้จะแสนGmยาวนานหากดักดาCร คงจมธารA A7า..

Dm | F |Gm C | Dm |
Dm | F |Gm C | Dm |

F | Gm |C | Dm |
F | Gm |C | Dm | Dm |

* | ** |

Dm | Dm |

บนDmพื้นน้ำ ไม่ไกFลชายชายฝั่งเรือผุพัGmงลำน้อยCล่องมDmกลาDmงนธี กับชีวีGmนาวา ฟันฝ่Cาจนถึงฝั่งฝัน..

Dm | Dm | Dm | Dm |ฟังเพลง - เรือชีวิต วงลำพู - YouTube

เนื้อเพลง เรือชีวิต (ปู่เย็น แก้วมะณี) วงลำพู บนผืนน้ำแสนไกลชายฝั่ง เรือผุพังลำน้อยล่องไป ฝ่าคลื่นลมมรสุมมากมาย พายุร้ายที่โหมกระหน่ำ เป็นเรือไม้กระดานเก่าๆที่ตัดต่อกันพอเป็นลำ หลายครั้งคราวถูกพายุกระหน่ำ เกือบพลิกคว่ำ ลงกลางทะเล กี่หยาดหยด หยาดน้ำตาหลังริน เกือบจะสิ้นเมื่อลมโถมเท ฝ่าคลื่นลม ถูกคลื่นซัดโซเซ ฝ่าทะเล เพื่อไปถึงฝั่ง ร้อยคืน หรือ หมื่นวัน ด้วยใจนั้นยังคงหวัง เหน็ดเหนื่อย เหงื่อเหลือกำลัง มองชายฝั่ง ยังห่างไกล เรือล่องไป ใจล่องตาม ฝ่าความร้อน ทนความเหน็บหนาว ไม้พายหัก ก็ยังกวักมือเท้า ไม่ถึงคราว คงถึงสักวัน แม้แผ่นดินนั้นยังห่างไกล แต่ใจฉันยังคงหวัง กาลเวลาแม้จะแสนยาวนาน หากดักดาร คงจมธารา บนพื้นน้ำ ไม่ไกลชายชายฝั่ง เรือผุพังลำน้อยล่องมา กลางนธี กับชีวีนาวา ฟันฝ่าจนถึงฝั่งฝัน