นางฟ้า

  ฌามา   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นางฟ้า ทรงกลด ฌามา อาร์สยาม
ทำนอง/เรียบเรียง: อัครินทร์ เกตุมณีเนื้อร้อง: ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนีสังกัดค่าย: อาร์สยาม

Dm C | A# F |Gm A | Dm |

Dm C | A# F |Gm A | Dm |

ฝากมDmาจากหัวใจC..ของชาA#ยคนหนึ่งส่งถึGmงปลายทางให้กัCบนางฟ้F Aา..เฝ้ามอGmงทุกยาCม เจ้างดงาFมล้ำค่A#เพียEm7b5งจะแลสายตายังเกินฝัA

รักเธอDmอย่างตั้งใจC แม้ใครA#ว่าผิดไม่คิGmดแลตนว่าต่Cางชนชั้F Aน..พี่ดีGmไม่พCอ แต่พี่Fขอไม่นาA#มัEm7b5นจะมีสักวัAนไม่มืดมDm

คนเดินดิCน จะอA#ด จะทFน..ฝ่าเมฆฝGmน..ไปยืนอยู่บนฟ้Aา..

แค่ขอนางฟ้Dmาเจ้าจงคอA#ย..ให้พี่ปีCนขึ้นไปFถึงแม้Gmต้องร่วงมาตาCย ก็ไปหF Aา..จะแลกชีวิA#ต แลกทุกอย่Cาง.. เพื่อเคีAmยงข้างกานดDmสัญญA#า..ได้ไหCมว่าจะรFอ..

Gm C |

โปรดดูDmแลหัวใจCเจ้าไว้A#ให้ดีจากนี้Gmจะไกลเท่าไหCร่ ไม่ท้F Aอ..เจ้าอยู่Gmที่เดิCม ให้พี่Fเติมพี่ต่A#ทำEm7b5ให้ควรคู่พอAให้รักกัDm

Dm C | A# |Gm C | F A |
Gm C | F | A# |Em7b5 A | Dm |

* | ** |

สัญญGmา..ได้ไหCมว่าจะรFอ..คอร์ดเพลง นางฟ้า ทรงกลด ฌามา อาร์สยาม

เนื้อเพลง นางฟ้า ทรงกลด ฌามา อาร์สยาม ฝากมาจากหัวใจ ของชายคนหนึ่ง ส่งถึงปลายทางให้กับนางฟ้า เฝ้ามองทุกยาม เจ้างดงามล้ำค่า เพียงจะแลสายตายังเกินฝัน รักเธออย่างตั้งใจ แม้ใครว่าผิด ไม่คิดแลตนว่าต่างชนชั้น พี่ดีไม่พอ แต่พี่ขอไม่นาน มันจะมีสักวันไม่มืดมน คนเดินดิน จะอด จะทน ฝ่าเมฆฝน ไปยืนอยู่บนฟ้า แค่ขอนางฟ้าเจ้าจงคอย ให้พี่ปีนขึ้นไป ถึงแม้ต้องร่วงมาตาย ก็ไปหา จะแลกชีวิต แลกทุกอย่าง เพื่อเคียงข้างกานดา สัญญา ได้ไหมว่าจะรอ โปรดดูแลหัวใจเจ้าไว้ให้ดี จากนี้จะไกลเท่าไหร่ ไม่ท้อ เจ้าอยู่ที่เดิม ให้พี่เติมพี่ต่อ ทำให้ควรคู่พอให้รักกัน สัญญา ได้ไหมว่าจะรอ